Archive For 14/06/2010

Mijn eerste maanden als Wethouder in Bladel

Na een snelle en voor velen verrassende coalitievorming werd ik op 25 maart 2010 geïnstalleerd als Wethouder van de gemeente Bladel namens Bladel Transparant.

Op dat moment was ik nog volop werkzaam bij het UWV vanuit mijn eigen bedrijf en dat vergde nogal wat improvisatie; zo moesten er nieuwe trainers gezocht worden, nieuwe afspraken gemaakt worden en moest er een snelle overdracht plaatsvinden.
Ook al ben ik op papier maar (net als de collega Wethouders) voor 27 uur per week benoemd als Wethouder, de praktijk wijst uit dat je echt veel meer uren werkt. 4 dagen per week is er echt niet bij! Gelukkig is de overdracht naar mijn collega managers in Noord-Nederland goed verlopen, want als je iets achter moet laten wil je dit uiteraard wel goed doen.

De eerste tijd als Wethouder heb ik me vooral beziggehouden met kennismaken met de ambtelijke organisatie en daarover kan ik alleen maar zeggen dat het een goede organisatie is met zeer gemotiveerde medewerkers! De Gemeente is, zoals ik al snel merkte, net zo’n bedrijf als andere bedrijven. Een gemeente hoeft dan weliswaar geen winst te maken, maar werkt met het geld van de gemeenschap en dat geeft een extra verantwoordelijkheid, waar de medewerkers zeer goed mee omgaan.
Het feit dat de collega Wethouders Theo van de Voort en Arjan van der Hout zijn teruggekeerd als Wethouder, maakt het een stuk prettiger werken. Des te meer omdat zowel Joan Veldhuizen als ik een deel van hun portefeuilles hebben overgenomen. Daar we doelbewust hebben gekozen voor een collegiale bestuursvorm kun je makkelijk vragen stellen over bestaande dossiers.
De samenwerking binnen het College van B&W is uitstekend; er wordt zeer goed samengewerkt, pittig gediscussieerd maar ook voldoende gelachen!

De grote dossiers waar ik me momenteel mee bezig houd zijn o.a. de nieuwe sporthal, de brede scholen binnen de diverse kernen, de accommodaties van het Snelle Wiel en tennisvereniging de Hellekens en de sanering van de vervuilde staantribunes van VV Bladella. Daarnaast zijn we als college volop bezig om met een discussiestuk te komen voor de raad wat betreft de ombuigingen. Deze zijn helaas noodzakelijk omdat we minder inkomsten van het Rijk krijgen de komende jaren.
De bedrijfsvoering binnen de gemeente heeft volop mijn aandacht en door veel gesprekken te voeren met medewerkers krijg ik daar een goed beeld van. Dienstverlening naar de burgers moet vanzelfsprekend op een hoog niveau blijven; wij zitten er per slot van rekening namens de inwoners van Bladel!

Leuk was de afgelopen periode het uitreiken van de fietsdiploma’s, de huldiging van het 1e team van Bladella en mijn maidenspeech in de raad. Dat het over de “zoen en zoef zone” moest gaan was een aardige opgave; probeer dit maar eens zonder verspreking uit te spreken! De diverse bedrijfsbezoeken welke we als College hebben afgelegd waren verfrissend, net als de gesprekken met vele burgers. Luisteren naar inwoners is en blijft het belangrijkste wat er is.

Ik voel me als een vis in het water, fiets elke dag binnen 5 minuten naar het gemeentehuis en ik kan niet anders zeggen dat het me uitstekend bevalt!

Dick Zumker

Auteur:
Dick Zumker

In opdracht van:
Fractie BT.

Read more »

BT vormt coalitie met VVD, PvdA en GL

De fracties van Bladel Transparant, VVD, Groen Links en de PvdA, zijn de volgende uitgangspunten voor een coalitie overeengekomen:

1. Het LOG Hulsel/Bladel wordt pas ingevuld als er door de gemeenteraad een agrarische beleidsnota is vastgesteld. Hiervoor zijn de volgende randvoorwaarden bepalend: Er wordt in samenhang gekeken naar de extensiveringgebieden, de verwevinggebieden en het LOG. De gezondheidsaspecten, de kwaliteit van het landelijke gebied en de gevolgen voor de verkeersbewegingen in het gebied zijn belangrijker dan milieutechnische ruimte die er wellicht is. De bestaande bedrijven zijn uitgangspunt, de komende raadsperiode is er geen ruimte voor nieuw vestigingen.

2. Het LOG Hoogeloon/Duizel heeft de komende raadsperiode geen prioriteit.

3. Er wordt de komende raadsperiode gewerkt met een meerjarig sluitende begroting en een verantwoorde algemene reserve wordt in stand gehouden.

4. Er komen de komende jaren forse bezuinigingen op ons af. Aan de hand van een gemeentelijke taken discussie, gekoppeld aan de toekomstvisie “Leven in Bladel”, zullen keuzes aan de raad worden voorgelegd.

5. De woonlasten (OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing) voor de burger zullen niet extra verhoogd worden, enkel de inflatiecorrectie wordt toegepast.

6. Vrijwilligers en de verenigingen zijn het hart van onze gemeente en zullen zoveel mogelijk worden ontzien. In de takendiscussie zal wel worden gekeken naar draagkracht en verantwoordelijkheidsverdeling tussen burger en overheid. De toegankelijkheid voor mensen die minder draagkrachtig zijn mag niet in gevaar komen.
7. Er komt een nieuw vrijwilligersbeleid waar waardering en ondersteuning centraal staan. In dit beleid worden de ontwikkelingen rondom maatschappelijke stages meegenomen.

8. Het KBP wordt de komende raadsperiode in ontwikkeling genomen. Hierbij wordt de kaderstellende rol van de raad versterkt. Vooral ten aanzien van vrijkomende locaties in de rest van de gemeente en de kansen die het KBP heeft voor de ontwikkeling van Hapert in het bijzonder.

9. De Alexanderhof in Hapert ondergaat een metamorfose, met 24 uurs zorg, in samenhang met een nieuw steunpunt voor ouderen en een en toekomstbestendig gemeenschapshuis Den Tref. Samenwerking met aantoonbaar meerwaarde is hierbij altijd het uitgangspunt.

10. De markt in Hapert krijgt een facelift en de gemeente kijkt welke voorwaarden ze kan scheppen om ondernemers te ondersteunen en zodoende betere ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

11. In alle kernen wordt de “brede school” ontwikkeling gestimuleerd.

12. Er komt een gemeentelijk archeologiebeleid wat recht doet aan onze bodemschatten en historie.

13. Het Burg. Van Houtplein wordt levendiger en de gemeente facilliteert actief initiatieven die dat mogelijk maken. Tevens wordt gezocht naar een passende invulling van Het Klooster.

14. De Egyptische Poort wordt ingevuld conform het programma van eisen. Wel wordt de maximale bouwhoogte teruggebracht tot drie bouwlagen. Er komt een tunnel onder de provinciale weg.

15. De rondweg in Bladel wordt deze raadsperiode gerealiseerd.

16. Er komt binnen een jaar een keuzenotitie over de toekomst van “Den Herd”, Onder andere een koppeling aan een dienstencentrum wordt hierin meegenomen. Zowel nieuwbouw, centraal gelegen, als renovatie worden in de keuzenotitie meegenomen.

17. Prioriteit wordt gegeven aan het realiseren van extra mogelijkheden voor sociale woningbouw.

18. Starterinitiatieven worden gestimuleerd en actief ondersteund.

19. Gemeentelijk beleid krijgt een toets op de in de klimaatvisie opgenomen uitgangspunten.

Read more »

Grootste partij van Bladel heeft recht op coalitie

Met maar liefst 1044 stemmen in de kern Bladel, waarmee het daar met afstand de grootste is, wil Bladel Transparant graag haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en is een plek in de coalitie niet meer dan terecht. Dit zou tevens recht doen aan de verkiezingsuitslag waarbij Bladel Transparant als derde partij van de gemeente Bladel uit de bus is gekomen.

4 jaar geleden was Bladel Transparant als nieuwe partij de grote winnaar, in 2010 is Bladel Transparant stabiel gebleven met een aantal van drie zetels en procentueel zelfs gestegen, van 15,3% naar 15,5%.

aantal stemmen in Bladel
Bladel Transparant 1044
CDA 701
Algemeen Belang 657
VVD 587
PvdA 516
GroenLinks 422
V.H.P 69

Artikel ED van zaterdag 6 maart:

‘Brede coalitie in Bladel met 4 partijen’

BLADEL – De Bladelse coalitie gaat waarschijnlijk uit 4 fracties bestaan. De meest logische optie is vooralsnog CDA, Vrije Hapertse Partij (VHP), VVD en Algemeen Belang die dan samen 10 van de 17 zetels hebben. Dat blijkt uit een rondgang langs de diverse lijsttrekkers.

CDA-informateur Jeff Sparidans heeft vrijdag al enkele partijen over de vloer gehad. Meteen werd duidelijk dat GroenLinks en het CDA niet samengaan. Er bestaan te veel verschillen tussen beide partijen als het gaat om de landbouwontwikkelingsgebieden (log’s). GroenLinks is tegen die log’s, het CDA ook, maar wil wel op beperkte schaal familiebedrijven in zo’n gebied toestaan. Verder wil Sparidans nog niet echt ingaan op mogelijke coalties.

Lijsttrekker Wim van der Linden van de Vrije Hapertse Partij (VHP), de verkiezingswinnaar, is meer uitgesproken. Hij vindt dat vooral gesproken moet worden met de winnaars van de verkiezingen. Hij doelt dan op zijn partij (3 zetels), de VVD (2 zetels) en Algemeen Belang (miste tweede zetel op een aantal stemmen na). “Algemeen Belang bleef weliswaar op 1 zetel, maar die partij heeft ruim tweehonderd stemmen meer behaald. GroenLinks won daarentegen weliswaar één zetel, maar ze hebben slechts twaalf stemmen meer gehaald. Als je naar de winnaars kijkt samen met het CDA heb je al een stabiele meerderheid.”

bron:

Auteur:
Rob van Deursen

Read more »

VERKIEZINGSUITSLAG: 3 ZETELS!

Bladel Transparant is ontzettend trots en blij dat het de 3 zetels welke het de afgelopen 4 jaar had mag behouden. We willen graag onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en daarmee recht doen aan de verkiezingsuitslag.

We danken de kiezers dan ook wederom voor het in ons gestelde vertrouwen.

Voorlopige uitslag verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010:

Lijst Politieke partij Aantal stemmen 2010 Aantal stemmen 2006
1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 1889 2106
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 880 1436
3 Bladel Transparant 1228 1335
4 Vrije Hapertse Partij (V.H.P.) 1509 1065
5 VVD 910 758
6 GROENLINKS 746 734
7 Algemeen Belang 742 550
Fraktie Hoogeloon (FH) 757
opkomstpercentage 53,3% 60,2%
Lijst Politieke partij Aantal zetels 2010 Aantal zetels 2006
1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 4 4
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2 3
3 Bladel Transparant 3 3
4 Vrije Hapertse Partij (V.H.P.) 3 2
5 VVD 2 2
6 GROENLINKS 2 1
7 Algemeen Belang 1 1
Fraktie Hoogeloon (FH) 1

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!