Archive For 31/10/2013

Raadsvergadering – 31 oktober 2013

Bestemmingsplan De Biezen Noord Bladel (R2012.159 – R2013.073)

MOTIE:
dat met de vaststelling van het bestemmingsplan De Biezen Noord Bladel een langlopende discussie met betrekking tot het in het plangebied aanwezige tijdelijke speelveld definitief is beslecht;
dat gezien de financiële en volkshuisvestelijke consequenties behoud van een groter deel van het bestaande speelveld in het plangebied De Biezen Noord Bladel helaas niet mogelijk is gebleken;
dat dit niet wegneemt dat grote waarde toegekend blijft worden aan groen in woonwijken:
– groen draagt bij aan de sociale cohesie van een woonwijk;
– groen in de vorm van een speelweide biedt kinderen de mogelijkheid tot spelen en bewegen;
– spelen en bewegen zijn in tijden waarin TV en internet de boventoon lijken te voeren belangrijk zijn voor kinderen;

dat onderzoek heeft uitgewezen dat goede en betaalbare alternatieven voorhanden zijn om de noodzakelijk gebleken reductie van het speelveld in het plangebied De Biezen Noord Bladel te compenseren;

roept het college van burgemeester en wethouders op om:
1. in overleg met de grondeigenaar, Woningstichting De Zaligheden, een gelijkwaardig vervangend speelveld aan te leggen net buiten het plangebied De Biezen I, op de hoek Gozelinusbocht/Vogelwikke (toekomstig plangebied De Biezen II) *;
2. aan dit vervangende speelveld weliswaar wederom een tijdelijk karakter toe te kennen (tijdsduur naar verwachting circa 10 jaar), echter met de nadrukkelijke intentie om in het toekomstig plangebied De Biezen II een vergelijkbare speelvoorziening permanent ruimtelijk in te plannen;
3. in overleg met de buurtbewoners de mogelijkheid en wenselijkheid van de aanleg van een zogenaamde pannakooi, overeenkomstig het aanbod van de ontwikkelaar van het plangebied voor diens rekening, op het in het plangebied De Biezen Noord Bladel resterende speelveld te onderzoeken;

Verordening geurhinder en veehouderij (R2013.082 – R2013.101)

Bladel Transparant blijft bij het eerder ingenomen standpunt is is verbaasd dat dit onderwerp wederom op de agenda is geplaatst.

Read more »

Bladel (Transparant) geeft Kempen FM een tweede kans

Waar de gemeenteraden van Reusel en Eersel het niet aandurfden een keuze te maken tussen Stichting Streekomroep De Kempen (Kempen FM) of Stichting Kempen in Beeld heeft de gemeenteraad van Bladel dit tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 juni jl. dit wel gedaan. Vrijwel unaniem (alleen GroenLinks stemde tegen) werd het voorstel van Bladel Transparant aangenomen om het Commissariaat voor de Media te adviseren Stichting
Streekomroep De Kempen de licentie voor de komende vijf jaar te gunnen. Op basis waarvan is dit advies uitgebracht?

De gemeenteraden van Reusel, Eersel en Bladel moesten zich over twee belangrijke vragen buigen:

– welke stichting voldoet aan de vereisten van het Programma Beleidsbepalend Orgaan ( PBO)? Het PBO is het orgaan dat bestaat uit acht maatschappelijke stromingen die wettelijk zijn genoemd en vertegenwoordigd moeten zijn. Te denken valt hierbij aan sport, cultuur, onderwijs en educatie.
– Als beide stichting voldoen welke van de twee heeft dan de voorkeur voorzien van een onderbouwing.

Na onderzoek is gebleken dat beide stichtingen voldoen aan de gestelde eisen. Welke heeft dan de voorkeur? Bladel Transparant heeft een afweging gemaakt op basis van een analyse van de voor- en nadelen van beide stichtingen. Stichting Streekomroep De Kempen heeft veel ervaring, een grote groep luisteraars en vrijwilligers die zich inzetten. Stichting Kempen in Beeld heeft dit (nog) niet naar eigen zeggen. Er zijn onvoldoende middelen (alleen potentiële sponsoren), er is geen apparatuur (alleen op het oog), geen dj’s (alleen toezeggingen), geen ervaring, geen zendmast en nog geen verginning om er een neer te zetten.

Voor Bladel Transparant te veel onzekerheid voor de toekomst om Stichting Kempen in Beeld de licentie al te gunnen. Bladel Transparant adviseert hen dan ook om bijvoorbeeld via internetradio of in een ander zendgebied (zoals Bergeijk) ervaring op te gaan doen de komende jaren, zodat over vijf jaar opnieuw bekeken kan worden wie de licentie verleend wordt. Bladel Transparant laat het ‘Veronica schip’ niet zinken en geeft ‘ Radio 538’ de kans zich verder te ontwikkelen.

Het Commissariaat van de Media neemt het advies van de gemeente Bladel mee en zal op basis hiervan zelf een beslissing nemen. Bladel Transparant is trots dat bijna de gehele gemeenteraad van Bladel ons voorstel heeft gesteund en wel een keuze durfde te maken!

Namens de fractie,

Davy Jansen
Natasja van Deursen-van Dam
Rob van Deursen

 

BT groep

Read more »

Bezuinigen is niet leuk, maar wel noodzakelijk

In een sfeer van eenheid is het de gemeenteraad van Bladel gelukt om de komende jaren structureel ruim 1,7 miljoen te bezuinigen. In twee gemeenteraadsvergaderingen zijn er door de gemeenteraad besluiten genomen om deze bezuinigingen te bewerkstelligen. De huidige cijfers geven aan dat we € 231.000 te veel bezuinigd hebben, maar Bladel Transparant is van mening dat dit juist goed is om eventuele toekomstige extra bezuinigingen opgelegd door het Rijk te kunnen opvangen. Mocht dit niet gebeuren dan is er voor de nieuwe gemeenteraad nog ruimte om nieuw beleid te maken en uit te voeren.

Bezuinigingen zijn noodzakelijk
Door een verminderde bijdrage aan de gemeente vanuit het Rijk kreeg de gemeente Bladel te maken met een structureel tekort in de begroting. Om ervoor te zorgen dat de gemeente Bladel financieel gezond blijft, zijn bezuinigingen noodzakelijk gebleken. Onder leiding van onze wethouder Dick Zumker is het al gelukt om € 1,3 miljoen te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Op advies van de gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders veel voorstellen gedaan om op diverse gebieden te kunnen bezuinigen. De overgebleven discussiepunten werden besproken in de gemeenteraad van 20 juni jl. Een aantal belangrijke zaken lichten we hieronder toe.

OZB en toeristenbelasting
De onroerende zaak belasting wordt eenmalig met 2% verhoogd. Omdat de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing gaan dalen, stijgen de totale woonlasten niet met meer dan de inflatiecorrectie. De toeristenbelasting wordt verhoogd en arbeidsmigranten gaan ook toeristenbelasting betalen. Dit is niet meer dan eerlijk omdat ook deze groep gebruik maakt van alle voorzieningen in de gemeente Bladel.

Dorpskrantjes
Bladel Transparant is er voorstander van om de subsidie geleidelijk af te bouwen de komende jaren. Het is belangrijk dat er nieuwe mogelijkheden aangeboord worden, zoals digitalisering om op deze manier (kostenbesparend) de lezer te bereiken. Een papieren versie zou bijvoorbeeld tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar kunnen zijn. Ook social media kunnen een rol spelen om doelgroepen te bereiken. Daardoor kunnen de kosten omlaag en is er minder subsidie nodig om het voortbestaan te garanderen.

Sport -en muziekverenigingen
Bladel Transparant vindt sport en muziek voor onze gemeenschap erg belangrijk, maar ook deze verenigingen dienen een steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd. Verspreid over vier jaar krijgen de verenigingen in totaal 10% minder subsidie.

Muzikale vorming
In het verleden zijn hierover vele discussies gevoerd. Bladel Transparant is van mening dat het ‘rugzakje’ voor iedereen die het echt nodig heeft beschikbaar blijft. De doelstelling is om dit inkomenaafhankelijk te maken waardoor er een bedrag van € 40.000 bezuinigd kan worden. De subsidie aan de basisscholen wordt gehalveerd, waardoor er nog een jaar gesubsidieerd muziekonderwijs gegeven kan worden door een vakdocent.

Bibliotheek
Wist u dat de bibliotheek jaarlijks bijna een half miljoen euro subsidie krijgt? Bladel Transparant vindt dit te veel en daarom is er een bezuinigingstaakstelling opgelegd. In onze ogen is deze te miniem, dit mag wat Bladel Transparant betreft nog kritischer bekeken worden. Bladel Transparant onderschrijft wel degelijk het nut van de bibliotheek.

Grote projecten
Bladel Transparant wilde de aanleg van de Gozelinusbocht uitstellen, totdat de economie weer aantrekt en dit project gekoppeld kan worden aan woningbouw. Er bleek geen meerderheid voor dit idee te stemmen. Daarnaast hebben we als gemeente nog ruim vier miljoen euro aan NRE gelden op de ‘bank’ en over dit bedrag ontvangt de gemeente rente. Bladel Transparant wil graag dat de NRE gelden vrij beschikbaar komen om zo grote projecten te kunnen uitvoeren, maar hier waren alle andere partijen het helaas niet mee eens.

Read more »

Raadsvergadering – 20 juni 2013

Bezuinigen is niet leuk.
In een positieve sfeer is het de gemeenteraad van Bladel gelukt om de komende jaren structureel ruim € 1,7 miljoen te bezuinigen. Moeilijke keuzes moesten gemaakt worden waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. In twee gemeenteraadsvergaderingen zijn er door de gemeenteraad besluiten genomen om deze bezuinigingen te bewerkstelligen. De huidige cijfers geven aan dat we € 231.000 te veel bezuinigd hebben, maar Bladel Transparant is van mening dat dit goed is om eventuele toekomstige extra bezuinigingen, opgelegd door het Rijk, te kunnen opvangen. Mocht dit niet gebeuren dan is er voor de nieuwe gemeenteraad nog ruimte om nieuw beleid te maken en uit te voeren.

Bezuinigingen zijn noodzakelijk
Door een verminderde bijdrage aan de gemeente vanuit het Rijk kreeg de gemeente Bladel te maken met een structureel tekort in de begroting. Om ervoor te zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft, zijn bezuinigingen noodzakelijk gebleken. Onder leiding van wethouder Dick Zumker is het inmiddels gelukt om € 1,3 miljoen te bezuinigen op het ambtelijke apparaat. Op advies van de gemeenteraad heeft daarna het College van Burgemeester en Wethouders veel voorstellen gedaan om op diverse gebieden verder te kunnen bezuinigen. De overgebleven discussiepunten werden besproken in de gemeenteraad van 20 juni jl. Een aantal belangrijke zaken lichten we hieronder toe.

OZB en toeristenbelasting
De onroerende zaak belasting wordt eenmalig met 2% verhoogd. Omdat de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing gaan dalen, stijgen de totale woonlasten met niet meer dan de inflatiecorrectie. Dit is een belangrijke voorwaarde voor Bladel Transparant.

De toeristenbelasting wordt verhoogd en arbeidsmigranten gaan ook toeristenbelasting (niet ingezetene belasting) betalen. Dit is niet meer dan eerlijk omdat ook deze groep gebruik maakt van alle voorzieningen in de gemeente Bladel.

Dorpskranten
Hoewel dit één van de moeilijkere beslissingen is, is Bladel Transparant er toch voorstander van om de subsidie geleidelijk af te bouwen de komende jaren. Het is belangrijk dat er nieuwe mogelijkheden aangeboord worden, zoals (verdere) digitalisering om op deze manier (kostenbesparend) de lezer te bereiken. Een papieren versie zou bijvoorbeeld tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar kunnen zijn of in de gemeenschapshuizen kunnen liggen. Ook social media kunnen een rol spelen om vooral jongeren te bereiken. Daardoor kunnen de kosten omlaag en is er minder subsidie nodig.

Sport -en muziekverenigingen
Bladel Transparant vindt sport en muziek voor de gemeenschap erg belangrijk. Echter, ook deze verenigingen dienen een steentje bij te dragen. Verspreid over vier jaar krijgen de verenigingen in totaal 10% minder subsidie. Bladel Transparant verwacht zij hier creatief mee omgaan en het dan ook geen gevolgen heeft voor het voortbestaan van de verenigingen.

Muzikale vorming
In het verleden zijn hierover vele discussies gevoerd. Bladel Transparant is van mening dat het ‘rugzakje’ voor iedereen die het echt nodig heeft beschikbaar moet blijven. De doelstelling is om dit inkomensafhankelijk te maken, waardoor er een bedrag van € 40.000 bezuinigd kan worden. De subsidie aan de scholen wordt gehalveerd, waardoor er nog één jaar (in plaats van twee jaar) gesubsidieerd muziekonderwijs gegeven kan worden door een vakdocent.

Bibliotheek
Wist u dat de bibliotheek jaarlijks bijna een half miljoen euro subsidie krijgt? Bladel Transparant vindt dit een enorm hoog bedrag en is dan ook tevreden met de opgelegde bezuinigingstaakstelling. Van Bladel Transparant mag dit nog kritischer bekeken worden, ook al onderschrijft Bladel Transparant het belang en voortbestaan van de bibliotheek. Het open houden van de bibliotheek in Hapert is een voorwaarde voor Bladel Transparant.

Grote projecten
Bladel Transparant wil de aanleg van de Gozelinusbocht uitstellen door het project te koppelen aan woningbouw. Als de de economie weer aantrekt zou er alsnog met de aanleg kunnen worden gestart. Er bleek echter geen meerderheid voor dit standpunt te zijn.

Daarnaast heeft de gemeente nog ruim vier miljoen euro op de ‘bank’ staan (zogenaamde NRE gelden) en over dit bedrag ontvangt de gemeente rente. Van deze rente worden grote projecten (mede)gefinancierd. Bladel Transparant wil graag dat de NRE gelden (deels) vrij beschikbaar komen ten gunste van de algemene reserve om zo de financiële positie te verbeteren. Bladel Transparant heeft moeite om grote projecten uit te gaan voeren terwijl aan de andere kant er bezuinigd moet worden. De overige partijen waren het hier niet mee eens. De huidige situatie blijft hierdoor gehandhaafd.

De overige discussiepunten van het voorstel van het college betreffende de bezuinigingen

Onderhoud wegen
Het minimum vereiste van de kwaliteit is een 6-. Volgens onderzoek is dat in Bladel nu het geval. Gevoelsmatig vindt Bladel Transparant dat de wegen in Bladel een 8 verdienen. Dit blijft een aandachtpunt voor de toekomst, echter met door de huidige methodiek is hier naar onze meing geen bezuiniging realiseerbaar.

Verhogen pachttarieven
Dit is onlangs nog door de gemeenteraad (en Bladel Transparant) afgewezen. Bladel Transparant is echter wel van mening dat de huidige tarieven oneerlijk zijn. Het voorliggende voorstel heeft ook niet onze voorkeur en we hebben dan ook het advies meegegeven met een verikante meterprijs te gaan werken.

Instandhoudingsbijdragen gemeentelijke monumenten
Bladel Transparant vinden dat de gemeentelijke bijdrage maar een kleine bijdrage is en niet kostendekkend. Het is meer een soort stimuleringsbijdrage. Daarom ons voorstel om de bijdrage te halveren en voor niet particulieren af te schaffen. Verder gaan we in de toekomst bekijken of er ‘iets’ met de verguinningen gedaan kan worden als tegemoetkoming.

Speelvoorzieningen

Bladel Transparant is van mening dat in de huidige leefomgeving, waarbij verkeer de overhand heeft, speelvoorzieingen en speelveldjes een belangrijke taak hebben. Bezuinigen hierop is dan ook geen goed idee. Onns amendement is unaniem akkoord. Geen zuiniging hierop dus.

Gehandicaptenparkeerkaart
De verhoging zoals voorgesteld vonden wij iets te gortig. Samen met GL hiervoor een amendement opgesteld welke unaniem akkoord is. Bladel Transparant is zich er van bewust dat bezuinigingen mensen raken, maar denken dat met de genomen maatregelen de pijn beperkt blijft. We zijn dan ook trots op het behaalde resultaat en spreekt haar dank uit aan iedereen die hieraan een positieve bijdrage heeft geleverd.

Bladel Transparant is zich er van bewust dat bezuinigingen mensen raken, maar denken dat met de genomen maatregelen de pijn beperkt blijft. We zijn dan ook trots op het behaalde resultaat en spreekt haar dank uit aan iedereen die hieraan een positieve bijdrage heeft geleverd.

Read more »

Plattelandsnota: ondanks strengere normen, nog steeds ontwikkelmogelijkheden voor boerenbedrijven

Bladel Transparant was verheugd een volle publieke tribune te zien tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2013. Een belangrijk agendapunt was de door het college opgestelde plattelandsnota. In deze nota worden de hoofdlijnen van de gewenste en mogelijke ontwikkelingen in het buitengebied geschetst. Waar staan we als gemeente in 2030, welke geurnormen worden gehanteerd, wat zijn de uitbreidingsmogelijkheden van boerenbedrijven zijn vragen waar de gemeenteraad beslissingen over dient te nemen en dat is een ingewikkeld en lastig proces gebleken. Diverse belangen moeten tegen elkaar afgewogen worden en er moeten keuzes gemaakt worden die van invloed zijn op inwoners van de gemeente Bladel.

Bladel Transparant heeft dit op een zorgvuldige manier gedaan door gesprekken aan te gaan met boerenbedrijven, de ZLTO en andere politieke partijen. Waar zitten knelpunten, hoe kunnen deze zo goed mogelijk opgelost worden?

Een duidelijk uitgangspunt voor Bladel Transparant is altijd geweest (en nog steeds) dat er geen fabrieksmatige megastallen in de gemeente dienen te komen en Bladel Transparant is ook geen voorstander van het LOG Bladel-Hulsel (dit is een clustering van megastallen)

De plattelandsnota, zoals deze aan de gemeenteraad werd voorgesteld, kende naar de mening van Bladel Transparant te veel beperkingen voor met name de lokale (familie) boerenbedrijven. Door strengere normen zouden zij niet meer kunnen uitbreiden en hierdoor hun bestaansmogelijkheid kwijtraken. Bladel Transparant heeft gezocht naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen de mogelijkheden om uit te breiden en de waarborging van de gezondheid van inwoners uit onze gemeente.

Door het (mede)indienen van een aantal wijzigingen, in samenwerking met en ondersteuning van het CDA en de VVD, is dit naar de mening van Bladel Transparant gelukt.

Wat voorbeelden ter verduidelijking:
Er zou in eerste instantie een verbod op (nieuwe) zorgboerderijen komen omdat de kans op ziektes voor bezoekers te groot zou zijn. Bladel Transparant heeft de onderbouwing hiervan in de plattelandsnota niet kunnen vinden, net als gelukkig de meerderheid van de gemeenteraad. Deze beperking is dan ook van de baan.

Via een wijzigingsvoorstel is het daarnaast mogelijk gemaakt dat scholen en andere groepen dergelijke bedrijven kunnen blijven bezoeken, omdat educatie in dit kader aan de plattelandnota is toegevoegd. Bladel Transparant gelooft in deze bedrijfstak en het is aan professionele gezondheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld de GGD) de gezondheid van bezoekers te waarborgen.

De zogenoemde geurnormen (odeur) uit de plattelandsnota bleken een heikel punt. Welke norm wordt er gehanteerd? Op basis waarvan wordt dit beslist? Een te strenge geurnorm zorgt ervoor dat boerenbedrijven niet meer kunnen investeren in uitbreiding en vermindering van uitstoot, met mogelijk beëindiging van het bedrijf tot gevolg. Een te ruime geurnorm zorgt echter voor mogelijk teveel(geur)overlast. Bladel Transparant heeft ervoor gekozen de geurnorm wel te verzwaren, maar op een zodanige wijze dat er voldoende ontwikkelmogelijkheden voor boerenbedrijven blijven bestaan en de mogelijke (geur)overlast beperkt wordt.

Bladel Transparant is blij dat er samen met andere politieke partijen op een constructieve manier gewerkt is aan een plattelandsnota die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van zowel boerenbedrijven als burgers.

Voor meer informatie: zie www.bladeltransparant.nl .

Namens de fractie Bladel Transparant,

Davy Jansen,
Natasja van Deursen-van Dam
Rob van Deursen

Read more »

Is het speelveld in de Biezen Noord (Bladel) te redden?

“De inwoners van De Biezen wisten vanaf het begin dat er op het tijdelijke grasveld woningen zouden komen” en “er mag best een veldje komen, maar het mag geen geld kosten”. Dit zijn twee argumenten die Bladel Transparant niet kan onderschrijven.  Helaas geldt dit echter wel voor een meerderheid van de gemeenteraad van Bladel. In een laatste poging om het veld in acceptabele omvang te redden heeft Davy Jansen namens Bladel Transparant tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 februari jl. zes weken uitstel gevraagd om oplossingen uit te werken  waarbij de geplande woningbouw  in De Biezen-Noord intact blijft en er mogelijk een groter speelveld behouden kan blijven. Mede dankzij de steun van VVD en CDA  heeft Bladel Transparant dit uitstel gekregen. Bladel Transparant heeft nog lang moeten inpraten op GL  om ons die kans ook te gunnen waardoor er een kleine meerderheid akkoord ging. Bij de volgende raadsvergadering moet er door BT, CDA en VVD een plan opgesteld zijn, anders is het veld in acceptabele omvang definitief verloren.

Wat is de bedoeling in de huidige plannen?
In de originele plannen was er helemaal geen veld meer. Maar dankzij de inzet van Bladel Transparant en wethouder Van der Hout is er in de huidige plannen in ieder geval ruimte voor een klein grasveldje. Maar naar de mening van Bladel Transparant biedt dit onvoldoende mogelijkheden om de wat oudere jeugd veilig te laten spelen.

Bladel Transparant wilde graag een meerderheid van de gemeenteraad zo ver krijgen dat het blok woningen dat in de huidige plannen aan het veld grenst niet gebouwd zou worden. De vrijgekomen ruimte zou dan bij het veld getrokken kunnen worden. Deze verminderde woningbouw zou een inkomstenverlies van ongeveer € 150.000,- voor de gemeente met zich meebrengen en dat was voor vrijwel alle partijen onacceptabel. Ook het idee om de retentievijver ondergronds te maken kon niet op steun rekenen omdat dit volgens de wethouder te duur was. Een indicatie van de kosten heeft de wethouder niet gegeven.

Wat gaat Bladel Transparant doen?
Bladel Transparant gaat samen werken met CDA en VVD aan een aangepast plan voor De Biezen-Noord. Bladel Transparant hoopt hierbij op positieve ondersteuning vanuit de gemeente en buurtbewoners. Wat zijn alternatieven? Hoe kan de geplande woningbouw anders ingedeeld worden, passend bij de wijk? Wat kunnen we met de retentievijver of het verleggen van wegen zodat er een groter speelveld behouden kan blijven?

Bladel Transparant doet een oproep aan iedereen die serieus mee wil denken en rekenen. Dit is een laatste kans om uw kinderen een speelplek te gunnen. Meld je aan bij fractievoorzitter Davy Jansen via telefoonnummer: 06-55831294 of mail: d.jansen@bladeltransparant.nl

Namens fractie Bladel Transparant,

Davy Jansen
Natasja van Deursen-Van Dam
Rob van Deursen

www.bladeltransparant.nl
volg ons ook op facebook en twitter.

BT groep

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!