Raadsvergadering – 20 juni 2013

Bezuinigen is niet leuk.
In een positieve sfeer is het de gemeenteraad van Bladel gelukt om de komende jaren structureel ruim € 1,7 miljoen te bezuinigen. Moeilijke keuzes moesten gemaakt worden waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. In twee gemeenteraadsvergaderingen zijn er door de gemeenteraad besluiten genomen om deze bezuinigingen te bewerkstelligen. De huidige cijfers geven aan dat we € 231.000 te veel bezuinigd hebben, maar Bladel Transparant is van mening dat dit goed is om eventuele toekomstige extra bezuinigingen, opgelegd door het Rijk, te kunnen opvangen. Mocht dit niet gebeuren dan is er voor de nieuwe gemeenteraad nog ruimte om nieuw beleid te maken en uit te voeren.

Bezuinigingen zijn noodzakelijk
Door een verminderde bijdrage aan de gemeente vanuit het Rijk kreeg de gemeente Bladel te maken met een structureel tekort in de begroting. Om ervoor te zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft, zijn bezuinigingen noodzakelijk gebleken. Onder leiding van wethouder Dick Zumker is het inmiddels gelukt om € 1,3 miljoen te bezuinigen op het ambtelijke apparaat. Op advies van de gemeenteraad heeft daarna het College van Burgemeester en Wethouders veel voorstellen gedaan om op diverse gebieden verder te kunnen bezuinigen. De overgebleven discussiepunten werden besproken in de gemeenteraad van 20 juni jl. Een aantal belangrijke zaken lichten we hieronder toe.

OZB en toeristenbelasting
De onroerende zaak belasting wordt eenmalig met 2% verhoogd. Omdat de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing gaan dalen, stijgen de totale woonlasten met niet meer dan de inflatiecorrectie. Dit is een belangrijke voorwaarde voor Bladel Transparant.

De toeristenbelasting wordt verhoogd en arbeidsmigranten gaan ook toeristenbelasting (niet ingezetene belasting) betalen. Dit is niet meer dan eerlijk omdat ook deze groep gebruik maakt van alle voorzieningen in de gemeente Bladel.

Dorpskranten
Hoewel dit één van de moeilijkere beslissingen is, is Bladel Transparant er toch voorstander van om de subsidie geleidelijk af te bouwen de komende jaren. Het is belangrijk dat er nieuwe mogelijkheden aangeboord worden, zoals (verdere) digitalisering om op deze manier (kostenbesparend) de lezer te bereiken. Een papieren versie zou bijvoorbeeld tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar kunnen zijn of in de gemeenschapshuizen kunnen liggen. Ook social media kunnen een rol spelen om vooral jongeren te bereiken. Daardoor kunnen de kosten omlaag en is er minder subsidie nodig.

Sport -en muziekverenigingen
Bladel Transparant vindt sport en muziek voor de gemeenschap erg belangrijk. Echter, ook deze verenigingen dienen een steentje bij te dragen. Verspreid over vier jaar krijgen de verenigingen in totaal 10% minder subsidie. Bladel Transparant verwacht zij hier creatief mee omgaan en het dan ook geen gevolgen heeft voor het voortbestaan van de verenigingen.

Muzikale vorming
In het verleden zijn hierover vele discussies gevoerd. Bladel Transparant is van mening dat het ‘rugzakje’ voor iedereen die het echt nodig heeft beschikbaar moet blijven. De doelstelling is om dit inkomensafhankelijk te maken, waardoor er een bedrag van € 40.000 bezuinigd kan worden. De subsidie aan de scholen wordt gehalveerd, waardoor er nog één jaar (in plaats van twee jaar) gesubsidieerd muziekonderwijs gegeven kan worden door een vakdocent.

Bibliotheek
Wist u dat de bibliotheek jaarlijks bijna een half miljoen euro subsidie krijgt? Bladel Transparant vindt dit een enorm hoog bedrag en is dan ook tevreden met de opgelegde bezuinigingstaakstelling. Van Bladel Transparant mag dit nog kritischer bekeken worden, ook al onderschrijft Bladel Transparant het belang en voortbestaan van de bibliotheek. Het open houden van de bibliotheek in Hapert is een voorwaarde voor Bladel Transparant.

Grote projecten
Bladel Transparant wil de aanleg van de Gozelinusbocht uitstellen door het project te koppelen aan woningbouw. Als de de economie weer aantrekt zou er alsnog met de aanleg kunnen worden gestart. Er bleek echter geen meerderheid voor dit standpunt te zijn.

Daarnaast heeft de gemeente nog ruim vier miljoen euro op de ‘bank’ staan (zogenaamde NRE gelden) en over dit bedrag ontvangt de gemeente rente. Van deze rente worden grote projecten (mede)gefinancierd. Bladel Transparant wil graag dat de NRE gelden (deels) vrij beschikbaar komen ten gunste van de algemene reserve om zo de financiële positie te verbeteren. Bladel Transparant heeft moeite om grote projecten uit te gaan voeren terwijl aan de andere kant er bezuinigd moet worden. De overige partijen waren het hier niet mee eens. De huidige situatie blijft hierdoor gehandhaafd.

De overige discussiepunten van het voorstel van het college betreffende de bezuinigingen

Onderhoud wegen
Het minimum vereiste van de kwaliteit is een 6-. Volgens onderzoek is dat in Bladel nu het geval. Gevoelsmatig vindt Bladel Transparant dat de wegen in Bladel een 8 verdienen. Dit blijft een aandachtpunt voor de toekomst, echter met door de huidige methodiek is hier naar onze meing geen bezuiniging realiseerbaar.

Verhogen pachttarieven
Dit is onlangs nog door de gemeenteraad (en Bladel Transparant) afgewezen. Bladel Transparant is echter wel van mening dat de huidige tarieven oneerlijk zijn. Het voorliggende voorstel heeft ook niet onze voorkeur en we hebben dan ook het advies meegegeven met een verikante meterprijs te gaan werken.

Instandhoudingsbijdragen gemeentelijke monumenten
Bladel Transparant vinden dat de gemeentelijke bijdrage maar een kleine bijdrage is en niet kostendekkend. Het is meer een soort stimuleringsbijdrage. Daarom ons voorstel om de bijdrage te halveren en voor niet particulieren af te schaffen. Verder gaan we in de toekomst bekijken of er ‘iets’ met de verguinningen gedaan kan worden als tegemoetkoming.

Speelvoorzieningen

Bladel Transparant is van mening dat in de huidige leefomgeving, waarbij verkeer de overhand heeft, speelvoorzieingen en speelveldjes een belangrijke taak hebben. Bezuinigen hierop is dan ook geen goed idee. Onns amendement is unaniem akkoord. Geen zuiniging hierop dus.

Gehandicaptenparkeerkaart
De verhoging zoals voorgesteld vonden wij iets te gortig. Samen met GL hiervoor een amendement opgesteld welke unaniem akkoord is. Bladel Transparant is zich er van bewust dat bezuinigingen mensen raken, maar denken dat met de genomen maatregelen de pijn beperkt blijft. We zijn dan ook trots op het behaalde resultaat en spreekt haar dank uit aan iedereen die hieraan een positieve bijdrage heeft geleverd.

Bladel Transparant is zich er van bewust dat bezuinigingen mensen raken, maar denken dat met de genomen maatregelen de pijn beperkt blijft. We zijn dan ook trots op het behaalde resultaat en spreekt haar dank uit aan iedereen die hieraan een positieve bijdrage heeft geleverd.

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024