Statuten

VAN RAVESTEYN & VAN DER WEE

notariskantoor

Dossiernummer:2005.000686.01

Oprichting vereniging

Heden, de achtste april tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Meester Michiel George van Ravesteyn, notaris, gevestigd te Rotterdam:

1.    de heer Mr. Drs. Alexander Constantin Maria Brom, wonende te 3076 BW Rotterdam, Socratesstraat 289, geboren te Eindhoven op één juni negentienhonderd zes en zeventig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest,  van wie de identiteit door mij notaris is vastgesteld aan de hand van een geldig paspoort (Koninkrijk der Nederlanden), gekenmerkt NB0572620, afgegeven te Rotterdam op vijftien oktober twee duizend en één; en

2.    de heer Gerardus Elisius Leonardus Maria de Wit, wonende te 5131 BJ Alphen, Engelbertstraat 5, geboren te Raamsdonk op tweeëntwintig juli negentienhonderd zevenenvijftig, thans ongehuwd, niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest, van wie de identiteit door mij notaris is vastgesteld aan de hand van een geldig paspoort (Koninkrijk der Nederlanden), gekenmerkt NE0814750, afgegeven te Alphen-Chaam op vijftien april twee duizend en drie.

VERKLARING VAN OPRICHTING; STATUTEN

De comparanten verklaren:

–      op zeven juli tweeduizend vier is opgericht de vereniging:

Bladel Transparant;

–      de ledenvergadering van gemelde vereniging heeft besloten de statuten der vereniging te doen opnemen en vast te stellen bij notariële akte;

–      de ledenvergadering heeft daarbij de comparanten gemachtigd om de notariële akte houdende vastlegging van de statuten te verlijden, waarvan blijkt uit de notulen van de ledenvergadering, waarvan een copie aan deze akte is gehecht;

–      ter uitvoering van het vorenstaande verklaren de comparanten de statuten der vereniging hierbij notarieel vast te stellen, zodat zij met ingang van heden komen te luiden als volgt:

STATUTEN

naar boven

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

Steeds als in de statuten van de vereniging of in een reglement van de vereniging sprake is van:

–      “(het)/(een) (aspirant-)lid”; “(de) leden”; of “(het) lidmaatschap” wordt daarmee bedoeld: (het)/(een) (aspirant-)lid van de vereniging; (de) leden van de vereniging; of (het) lidmaatschap van de vereniging, als de vereniging verschillende soorten leden kent zonder onderscheid naar soort, behalve als de statuten van de vereniging uitdrukkelijk anders bepalen;

–      “(het) bestuur”
wordt daarmee bedoeld: het bestuur van de vereniging;

–      “(de) statuten”
wordt daarmee bedoeld: de statuten van de vereniging;

–      “gewone meerderheid van stemmen”
wordt daarmee bedoeld: (ten minste) de helft plus één van de uitgebrachte stemmen; en ingeval het aantal uitgebrachte geldige stemmen oneven is: de kleinst mogelijke meerderheid van de uitgebrachte stemmen;

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

1.       De vereniging draagt de naam: Bladel Transparant.

2.       De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bladel.

3.       De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

DOEL

Artikel 3.

1.    De vereniging heeft ten doel:

a.  Te fungeren als “dochter” vereniging van Nederland Transparant om zo de hoofddoelstellingen van Nederland Transparant, mede gebaseerd op integriteit, openheid, verantwoording en transparantie, in de gemeente Bladel te verwezenlijken en om Nederland Transparant te ondersteunen, onder andere als (aspirant-)lid.

b. De inwoners van de gemeente Bladel optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming binnen hun gemeente door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad van de gemeente Bladel een en ander als voorzien in de Kieswet.

c.  Het stellen van kandidaten en het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van de kandidaten voor de gemeenteraad van Bladel.

d. Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Bladel.

e.  Verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande financiële middelen van de gemeente Bladel.

f.   Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woonmogelijkheden en welzijn in de gemeente Bladel.

g.  Het stimuleren van (actieve) sport, recreatie en vrijwilligerswerk en het instandhouden en verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente Bladel en omringende gemeenten.

h.  Het controleren van de handelswijzen, besluitvormingen en uitvoering van besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders en haar voorgangers.

2.    Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a.     uit haar (aspirant-)leden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Bladel, een en ander als voorzien in de Kieswet;

b.     de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke raden, waterschappen, commissies en dergelijke;

c.     het vastleggen van concrete doelstelling in het verkiezingsprogramma voor de gemeente Bladel;

d.     het houden van ledenvergaderingen en (van in ieder geval jaar een jaarlijkse) openbare bijeenkomst(en), waarin de politiek-maatschappelijke situatie in de gemeente Bladel zal worden besproken en toegelicht;

e.     het bevorderen van politiek-maatschappelijke vorming en bewustwording van de inwoners van de gemeente Bladel;

f.      het bevorderen van samenwerking tussen Nederland Transparant, de vereniging en andere met Nederland Transparant dan wel met de vereniging gelieerde rechtspersonen;

g.     alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

DUUR.

Artikel 4.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijden zal haar aanduiding ten allen tijde laten registeren op grond van de Kieswet.

naar boven

ASPIRANT-LEDEN, LEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS

Artikel 5.

1.       De vereniging kent aspirant-leden, gewone leden, ereleden en donateurs.

2.       Aspirant leden zijn degenen die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, gewoon lid wensen te worden en daartoe een schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek bij het bestuur hebben ingediend, maar nog niet als gewoon lid zijn toegelaten op basis van artikel 7 lid 2 jo artikel 7 lid 4. Aspirant-leden zijn geen leden in de zin der wet, als bedoeld in Titel 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben tot hun toelating als gewoon lid geen stemrecht en geen vergaderrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen krachtens reglement of statuten zijn toegekend of opgelegd. De rechten en verplichtingen van aspirant-leden kunnen te allen tijde wederzijds per direct door opzegging worden beëindigd. Zij zijn verplicht een bij reglement vastgestelde bijdrage te voldoen.

3.       Gewone leden zijn zij die als zodanig door het bestuur worden toegelaten, na het verstrijken van de in artikel 7 lid 4 genoemde termijn van het voorafgaande vereiste aspirant-lidmaatschap.

4.       Waar hierna in de statuten wordt gesproken over leden worden daarmee uitsluitend begrepen de gewone leden en ereleden tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

5.       Ereleden zijn zij, die zich door bijzondere verdiensten jegens de vereniging hebben onderscheiden en op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd, zulks met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

6.       Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel of anderszins te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen.

7.       Ereleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun uitdrukkelijk bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6.

1.    (Aspirant-)Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die het programma, de statuten en het huishoudelijke reglement onderschrijven en die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Ook de rechtspersoon Nederland Transparant kan gewoon lid zijn.Rechten en plichten aan het lidmaatschap verbonden worden nader in deze statuten en het huishoudelijke reglement geregeld.

2.       Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aspirant-leden, leden, ereleden en donateurs zijn opgenomenDe (aspirant-) leden zijn verplicht elke wijziging van hun adres en e-mailadres spoedig schriftelijk aan het bestuur op te geven.

3.       Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

naar boven

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 7.

1.       Omtrent toelating als gewoon lid beslist het bestuur, uitsluitend na ontvangst van een schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek van de betrokkene tot toelating als lid, na het verstrijken van de in artikel 7 lid 4 vereiste termijn van het voorafgaande vereiste aspirant-lidmaatschap, met dien verstande dat ingeval van afwijzing door het bestuur, de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating kan besluiten.

2.       Men kan zich primair slechts als aspirant-lid  bij de vereniging aanmelden.

3.       Het aspirant-lidmaatschap gaat in na ontvangst van de verschuldigde contributie door de vereniging.

4.       Een aspirant-lidmaatschap kan op verzoek van een aspirant-lid, zoals in artikel 5 lid 3 bepaald, na minimaal één jaar voldaan te hebben aan het voorafgaande vereiste aspirant-lidmaatschap, omgezet worden in een gewoon lidmaatschap. Met ingang van 31 december 2006 wordt de termijn van minimaal één jaar aspirant-lidmaatschap verkort naar een termijn van zes maanden.

5.       Het bestuur is bevoegd om op eigen initiatief een aspirant lidmaatschap van een aspirant-lid, in afwijking van de eisen hiervoor onder sub 4 genoemd, direct om te zetten in een gewoon lidmaatschap, ook binnen de vereiste (half-) jaarstermijn.

6.       Nederland Transparant wordt te allen tijde, in afwijking van sub 1, 2, 3 en 4, direct als lid toegelaten indien zij daarom verzoekt.

naar boven

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8.

1.    Het lidmaatschap eindigt:

a.     door overlijden van het lid;

b.     door schriftelijke opzegging van het lid;

c.     door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de voor het lidmaatschap bij de statuten vastgestelde vereisten te voldoen; wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; in geval van wanbetaling door het lid.

d.     door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het  lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

5.    Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.    Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur maximaal te bepalen periode van zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

9.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens ontheffing hiervan door het bestuur.

naar boven

EINDE VAN HET DONATEURSCHAP

Artikel 9

1.       Het donateurschap kan ten allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

2.       Bij beëindiging van het donateurschap door de donateur, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd, behoudens ontheffing door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden.

3.       Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

VERPLICHTINGEN DER ASPIRANT-LEDEN EN LEDEN

Artikel 10.

1.       De aspirant-leden, leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De aspirant-leden en leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2.       De verplichtingen der aspirant-leden en leden worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering en opgenomen in het huishoudelijke reglement.

3.       De aspirant-leden en leden stemmen er met het aangaan van hun lidmaatschap van Bladel Transparant mee in dat zij tevens als (aspirant-)lid van Nederland Transparant worden aangemerkt, tenzij zij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen aantekenen.

naar boven

LEDENVERGADERING

Artikel 11.

1.       De ledenvergadering wordt ten minste één maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden dan wel, indien dat een geringer aantal vormt, een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.

2.       Deze vergaderingen worden gehouden in de gemeente Bladel. Het bestuur beslist over de openbaarheid van de Algemene Ledenvergadering met dien verstande dat het bestuur kan bepalen dat deze eveneens openbaar en toegankelijk is voor niet-(aspirant-)leden.

3.       De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid een door het bestuur benoemde dagvoorzitter.

4.       Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een door het bestuur benoemde notulist, notulen gehouden. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 12.

Eén maal per kalenderjaar wordt een ledenvergadering gehouden, hierna aangeduid als jaarvergadering, waarin:

a.    het jaarverslag van de secretaris wordt vastgesteld;

b.    de financiële jaarstukken als bedoeld in artikel 25 worden vastgesteld.

c.    de kascontrolecommissie rapport uitbrengt over de controle van het financiële beheer.

d.    de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld;

e.    eventuele wijzigingen of aanvullingen van statuten en/of huishoudelijk reglement worden vastgesteld;

f.     het bestuur wordt gekozen of herbenoemd.

OPROEP LEDENVERGADERING

Artikel 13.

Oproepen tot een ledenvergadering worden schriftelijk aan alle leden toegezonden ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering, met opgave van de agenda. De oproeping geschiedt per e-mail en/of per brief aan de e-mailadressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6 lid 2.

naar boven

TOEGANG LEDENVERGADERING

Artikel 14.

1.    Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en ereleden. Ereleden hebben in de vergadering slechts een adviserende stem.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij hun schorsing in de vergadering behandeld wordt.

2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3.    Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem;

4.    Een aspirant-lid heeft geen stem;

5.    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Ieder lid kan slechts namens één ander lid als gevolmachtigde een stem uitbrengen.

6.    Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over voorstellen is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan wordt nogmaals gestemd. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

7.       Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

8.       Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 15.

Het bestuur is belast met:

–      de algemene leiding van de vereniging;

–      het beheer van de geldmiddelen;

–      de handhaving en uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement, alsmede het vaststellen en wijzigen van de statuten en reglementen van de vereniging, welke ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd;

–      het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering;

–      de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 3.

–      Het opmaken van een voordracht van kandidaten voor nieuw te kiezen bestuursleden.

–      Het opstellen van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

–      Het instellen van commissies, tot delegatie van speciale werkzaamheden.

–      Het schorsingenbeleid.

–      Optreden als vertegenwoordiger van de vereniging op de Algemene Ledenvergadering van Nederland Transparant.

naar boven

KANDIDAATSTELLING VOOR HET BESTUUR

Artikel 16

1.       De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen. De algemene ledenvergadering kiest eenmaal in de drie jaren een nieuw bestuur.

2.       De voorzitter wordt in functie gekozen, De secretaris en de penningmeester, dan wel de secretaris-penningmeester worden door het bestuur uit haar midden aangewezen.

3.       De vereniging stelt uiterlijk veertien dagen voor de datum van de verkiezingen de leden op de hoogte door middel van een brief en/of per e-mail waarin verzocht wordt tot kandidaatstelling en eventueel herkiesbare kandidaten worden voorgedragen.

4.       Het bestuur stelt één kandidaat voor elke te vervullen functie, van wie moet vaststaan dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

5.       Andere kandidaten kunnen door ten minste tien leden worden gesteld bij een schrijven, door de ten minste tien leden ondertekend, dat uiterlijk tweeënzeventig uur voor de aanvang van de vergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden, het secretariaat moet hebben bereikt.

HET BESTUUR

Artikel 17.

1.    Het bestuur bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

2.    Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering welk besluit behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

naar boven

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 18.

1.       Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

2.       De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergadering, de secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van leden- en bestuursvergaderingen.

3.       Indien de voorzitter en/of secretaris niet aanwezig zijn voorziet het bestuur daarin zelve.

4.       In de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit .Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

5.       Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

6.       Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits schriftelijk per telefax, telex of e-mail en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bij het notulenboek bewaard.

7.       Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verlangen. De oproeping tot vergadering geschiedt door middel van een convocatie, per e-mail of telefonisch.

8.       Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan over alle onderwerpen rechtsgeldig worden besloten ook indien niet aan alle oproepvereisten voldaan zou zijn.

VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

Artikel 19.

1.    Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel17 lid1genoemde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.

2.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester, indien deze functies niet door één persoon worden bekleed.

4.    Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van de gegeven volmacht te vertegenwoordigen.

naar boven

EINDE BESTUUR

Artikel 20.

1.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

2.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.     door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.     door bedanken;

c.     door ontslag;

d.     bij het bereiken van de vijfenzeventig jarige leeftijd.

GELDMIDDELEN.

Artikel 21.

1.    De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

a.     de contributies van de aspirant-leden en leden;

b.     donateurs;

c.     de vrijwillige bijdragen van de gemeenteraadsleden en leden die deel uitmaken van commissies ex artikel 82 en volgende van de Gemeentewet;

d.     schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;

e.     subsidies van overheidswege

f.      andere inkomsten zoals donaties en/of sponsorgelden en overige baten.

2.       Ieder (aspirant-)lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag, op voorspraak van het hoofdbestuur, wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

VASTSTELLING KIESLIJST

Artikel 22.

1.       Het bestuur stelt de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast overeenkomstig de bepalingen der Kieswet. Het bestuur kan deze bevoegdheid, indien zij dit wenst, (mede) aan de ALV overdragen. Het bestuur van Bladel Transparant legt de door haar dan wel door haar ALV samengestelde kieslijst ter definitieve goedkeuring over aan het bestuur van Nederland Transparant. Het bestuur van Nederland Transparant is bevoegd om een voordracht voor de kieslijst af te wijzen.

2.       De functie van lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing mag niet samengaan met de functie van bestuurslid van de vereniging.

naar boven

VASTSTELLING VERKIEZINGSPROGRAMMA

Artikel 23.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt het bestuur een programma vast. Het bestuur kan deze taak aan de algemene ledenvergadering delegeren.

Artikel 24.

Wijzigingen van en aanvullingen op het programma worden vastgesteld door het bestuur, tenzij het bestuur de bevoegdheid tot het vaststellen van het programma aan de algemene ledenvergadering gedelegeerd heeft. Dan worden de wijzigingen en aanvullingen op het programma door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

VERENIGINGSJAAR, JAARVERSLAG EN VERANTWOORDING

Artikel 25.

1.    Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.    Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na verloop van de in de vorige zin bedoelde termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.    De algemene ledenvergadering benoemt uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. De leden van de kascontrolecommissie worden gekozen voor twee jaar.

Per jaar treedt één lid af volgens rooster.

5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.    De last aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

7.    Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel gedurende tien jaren te bewaren.

naar boven

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Artikel 26.

Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen eventueel op voordracht van het bestuur, de raadsfractie en/of ten minste vijf leden.

Artikel 27.

De commissies en werkgroepen kunnen ook (aspirant-)leden bij hun werkgroep betrekken.

Artikel 28.

Het bestuur bepaalt de taak van de ingestelde commissies en werkgroepen, welke taak niet in strijd mag zijn met de statuten of huishoudelijk reglement.

Artikel 29.

Ingeval van de mogelijkheid tot deelname in commissies ex artikel 82 en volgende van de Gemeentewet door burgers, niet raadsleden zijnde, worden deze voorgedragen tot benoeming door de ledenvergadering, na overleg met het bestuur.

Artikel 30.

De commissies en werkgroepen brengen van hun activiteiten verslag uit aan de ledenvergadering, zo vaak als dit door de commissies en werkgroepen, het bestuur of ten minste vijf leden wenselijk wordt geacht.

FRACTIE

Artikel 31.

1.    De fractie wordt gevormd door de (aspirant-)leden van de vereniging, die na gemeenteraadsverkiezing zitting hebben in de gemeenteraad.

2.    De fractie kiest uit haar midden de fractievoorzitter.

3.    De fractievoorzitter schrijft voor ieder gemeenteraadsvergadering een fractievergadering uit. Deelnemers hieraan zijn fractie-, commissie- en bestuursleden. Het bestuur kan besluiten deze fractievergaderingen openbaar te houden. De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor coördinatie van de fractiewerkzaamheden; portefeuille-verdeling in de fractie, communicatie van de fractie met bestuur en leden.

4.    De fractie heeft tot taak de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad naar voren te brengen en te verdedigen.

Zij laat zich hierbij leiden door het door het bestuur of de algemene ledenvergadering goedgekeurde beleid, te noemen het programma en de (hoofd)doelstellingen van Nederland Transparant.

5.    Binnen de fractie kan geen fractiediscipline voorgeschreven worden.

naar boven

STATUTENWIJZIGING

Artikel 32.

1.    In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.    Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5.    Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot juridische fusie.

6.    Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

ONTBINDING.

Artikel 33.

1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.    Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3.    Het batig saldo na vereffening vervalt aan Nederland Transparant.Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven, indien de samenwerking met Nederland Transparant ontbonden mocht zijn.

4.    De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

5.    De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

naar boven

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 34.

1.    De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen (waaronder een huishoudelijk reglement) vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig in wordt voorzien.

2.    Het huishoudelijke en de andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING.

Artikel 35.

In zaken waarbij de wet noch de statuten uitsluitsel geven, beslist het bestuur.

BENOEMING EERSTE BESTUUR VAN DE VERENIGING.

Ten slotte verklaren de comparanten:

Voor het eerst -en wel bij deze- worden tot bestuurders van de vereniging benoemd:

–      als VOORZITTER:

de heer Mr. Drs. Alexander Constantin Maria Brom voornoemd;

–      als SECRETARIS/PENNINGMEESTER:

de heer Gerardus Elisius Leonardus Maria de Wit voornoemd;

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en het geven van een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend, en zijn alle pagina’s van deze akte door mij, notaris, van een paraaf voorzien.

w.g. A.C.M. Brom, G.E.L.M. de Wit, M.G. van Ravesteyn.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!