BT vormt coalitie met VVD, PvdA en GL

De fracties van Bladel Transparant, VVD, Groen Links en de PvdA, zijn de volgende uitgangspunten voor een coalitie overeengekomen:

1. Het LOG Hulsel/Bladel wordt pas ingevuld als er door de gemeenteraad een agrarische beleidsnota is vastgesteld. Hiervoor zijn de volgende randvoorwaarden bepalend: Er wordt in samenhang gekeken naar de extensiveringgebieden, de verwevinggebieden en het LOG. De gezondheidsaspecten, de kwaliteit van het landelijke gebied en de gevolgen voor de verkeersbewegingen in het gebied zijn belangrijker dan milieutechnische ruimte die er wellicht is. De bestaande bedrijven zijn uitgangspunt, de komende raadsperiode is er geen ruimte voor nieuw vestigingen.

2. Het LOG Hoogeloon/Duizel heeft de komende raadsperiode geen prioriteit.

3. Er wordt de komende raadsperiode gewerkt met een meerjarig sluitende begroting en een verantwoorde algemene reserve wordt in stand gehouden.

4. Er komen de komende jaren forse bezuinigingen op ons af. Aan de hand van een gemeentelijke taken discussie, gekoppeld aan de toekomstvisie “Leven in Bladel”, zullen keuzes aan de raad worden voorgelegd.

5. De woonlasten (OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing) voor de burger zullen niet extra verhoogd worden, enkel de inflatiecorrectie wordt toegepast.

6. Vrijwilligers en de verenigingen zijn het hart van onze gemeente en zullen zoveel mogelijk worden ontzien. In de takendiscussie zal wel worden gekeken naar draagkracht en verantwoordelijkheidsverdeling tussen burger en overheid. De toegankelijkheid voor mensen die minder draagkrachtig zijn mag niet in gevaar komen.
7. Er komt een nieuw vrijwilligersbeleid waar waardering en ondersteuning centraal staan. In dit beleid worden de ontwikkelingen rondom maatschappelijke stages meegenomen.

8. Het KBP wordt de komende raadsperiode in ontwikkeling genomen. Hierbij wordt de kaderstellende rol van de raad versterkt. Vooral ten aanzien van vrijkomende locaties in de rest van de gemeente en de kansen die het KBP heeft voor de ontwikkeling van Hapert in het bijzonder.

9. De Alexanderhof in Hapert ondergaat een metamorfose, met 24 uurs zorg, in samenhang met een nieuw steunpunt voor ouderen en een en toekomstbestendig gemeenschapshuis Den Tref. Samenwerking met aantoonbaar meerwaarde is hierbij altijd het uitgangspunt.

10. De markt in Hapert krijgt een facelift en de gemeente kijkt welke voorwaarden ze kan scheppen om ondernemers te ondersteunen en zodoende betere ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

11. In alle kernen wordt de “brede school” ontwikkeling gestimuleerd.

12. Er komt een gemeentelijk archeologiebeleid wat recht doet aan onze bodemschatten en historie.

13. Het Burg. Van Houtplein wordt levendiger en de gemeente facilliteert actief initiatieven die dat mogelijk maken. Tevens wordt gezocht naar een passende invulling van Het Klooster.

14. De Egyptische Poort wordt ingevuld conform het programma van eisen. Wel wordt de maximale bouwhoogte teruggebracht tot drie bouwlagen. Er komt een tunnel onder de provinciale weg.

15. De rondweg in Bladel wordt deze raadsperiode gerealiseerd.

16. Er komt binnen een jaar een keuzenotitie over de toekomst van “Den Herd”, Onder andere een koppeling aan een dienstencentrum wordt hierin meegenomen. Zowel nieuwbouw, centraal gelegen, als renovatie worden in de keuzenotitie meegenomen.

17. Prioriteit wordt gegeven aan het realiseren van extra mogelijkheden voor sociale woningbouw.

18. Starterinitiatieven worden gestimuleerd en actief ondersteund.

19. Gemeentelijk beleid krijgt een toets op de in de klimaatvisie opgenomen uitgangspunten.

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024