Algemene beschouwingen 2017

Algemene beschouwingen  gemeente Bladel 9 september 2017

Fractie Bladel Transparant

Voorzitter,

Geachte aanwezigen,

De begrotingsbehandeling en de daarbij horende algemene beschouwingen zijn een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste instrument van de gemeenteraad in het kader van de kaderstellende rol. De beschouwingen lenen zich om kort terug te kijken, maar vooral om in het kader van de begroting vooruit te kijken.

Het is een bijzonder jaar geweest waarin veel is gebeurd in het Bladelse. Het aftreden van een wethouder, de bestuurlijke onrust die daar op volgde waren alles behalve een prettige periode. Het daaropvolgende aftreden van nog eens twee wethouders en daarna de moeizame vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw college zette deze lijn door.

Absoluut dieptepunt

Burgemeester Boy Swachten
Burgemeester Boy Swachten.(bron:regioinbedrijf.nl)  Inspirerend, sociaal betrokken, krachtdadig met  een     hart voor alle inwoners en medewerkers. Een mens en burgemeester om  met recht zeer trots op te zijn.  Bedankt Boy en Lidy!

Absoluut dieptepunt van dit jaar wat overigens niets te maken had met de bestuurlijke onrust is het overlijden van onze burgemeester, Boy Swachten. De fractie Bladel Transparant blikt op dit jaar terug als de meest vervelende periode sinds het bestaan van onze partij, dus vanaf 2006.

 

 

 

 

 

 

 

De draad weer opgepakt

 

Toen het nieuwe college geïnstalleerd was en na de zomervakantie aan de slag is gegaan, kunnen we stellen dat er een aantal zaken flink zijn aangezwengeld.

Ik noem daarbij de punten waar Bladel Transparant onder andere om gevraagd heeft. Zo hebben we geprobeerd te zorgen voor een verdere differentiëring van de rioolheffing waardoor er voor een flink aantal mensen geen onwenselijke verhoging van de rioolheffing heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de verdeling naar onze mening ook eerlijker.

De woonlasten voor de inwoners van de gemeente Bladel stijgen over de gehele linie niet. Dit betekent dat de inwoners van de gemeente na jaren van extra belasting, eindelijk niet meer belast worden. Het OZB-percentage daalt zelfs ten opzichte van het vorige jaar.

Bezuinigingen verenigingen teruggedraaid

Ook hebben we de bezuiniging op de verenigingen eindelijk terug kunnen draaien. De verenigingen waren een aantal jaar geleden gekort op hun subsidies omdat de financiële toestand van de gemeente Bladel vroeg om bezuinigingen. Nu de positie weer is verbeterd, dient die bezuiniging ongedaan gemaakt te worden, en krijgen de verenigingen het komende jaar een fors bedrag extra.

Starterswoningen

Ook hebben we ons dit jaar ingezet voor betaalbare starterswoningen. Hierdoor is de prijs van een starterswoning gedaald. Dit dwingt projectontwikkelaars om goedkopere woningen te bouwen voor onze startende inwoners. Hierbij hebben we ons hard gemaakt voor behoud van de gemeentelijke starterslening, die door een voorstel van ons nog steeds kan worden gebruikt. In de dorpskernen Bladel en Hapert zijn al flink wat starterswoningen gebouwd.

starterswoningen Hoogeloon
starterswoningen Hoogeloon (bron:www.wsz.nl)

Ook in Netersel is men daar volop mee bezig. Daarnaast is er voor de dorpskern Hoogeloon, waar de nood erg hoog was, nu eindelijk ook een concreet plan waar onlangs duidelijk is geworden dat het door kan gaan.

 

 

 

 

 

Daarnaast staan er nog een aantal concrete projecten op dit moment in de belangstelling. Zo is gestart met de aanleg van de Randweg West in Bladel. Hierdoor zal het tracé van de rondweg worden afgerond waardoor de Europalaan en Bleijenhoek verder zal worden ontlast. De aanleg geeft kansen. Zo komt er ruimte voor woningen, maar er dient in dit gebied ook ruimte te blijven voor groen. Op een steenworp afstand van dit gemeentehuis sta je al in het buitengebied. Wij willen die groene long naar het centrum van Bladel behouden.

Herinrichting Centrum Bladel

Herinrichting Markt Bladel
herinrichting Markt Bladel (bron:centrumbladelbeter.nl)

Ook in het centrum van Bladel is men bezig. De Markt krijgt, nadat Hapert een aantal jaar geleden aan de beurt is geweest, een welverdiende opknapbeurt waardoor de terrassen wat meer in het groen komen te liggen.

Ook wordt de verkeerssituatie enigszins aangepast waardoor de verkeersveiligheid in het gebied moet verbeteren.We houden dit scherp in de gaten.Dat geldt ook voor de verbetering van het Burg. Van Houdtplein bij de kerk en het klooster. Ook die moest naar onze mening opgeknapt worden en die Blaalse sintelbak moest verdwijnen.

Ook hier ligt een verkeersonveilig punt. We houden ook daar de verbeteringen scherp in het oog.

Belangrijke andere projecten die lopen zijn onder anderen de Egyptische poort, zoals al eerder over gehad. De financiële wijzigingen dienen ook vertaald te worden in een begrotingswijziging. Daarnaast komt het project MFA Hapert er nog aan.

We hopen dat het college met een goede keuzenota komt m.b.t. dit plan zodat de discussie tijdens de verkiezingen kan worden gevoerd. Voor ons is en blijft dezelfde mening nu gelden als tijdens de voorgaande verkiezingen: Een MFA in Hapert, JA! Maar niet tegen elke prijs. Wij zijn blij dat het exorbitante bedrag wat eerder was opgenomen voor dit buitensporige project nu is verdwenen van de begroting, maar nog wel gereserveerd is voor toekomstige, ook andere, projecten zodat dit geld voor de gehele gemeenschap gebruikt kan worden. Wij wachten de planvorming rustig af

Met smacht wachten we ook op de verbetering van de infrastructuur van de N284 en busverbindingen. De doorstroming van de N284 laat al jaren te wensen over.

Gelukkig lijkt er vanuit de provincie nu wat te gaan gebeuren. We hopen dat de provincie samen met de gemeente Bladel het frustrerende fileprobleem, wie heeft er geen last van, kan en wil oplossen. Maatregelen als een rotonde bij de kruising V Mossel in Hapert, Turborotondes, ovalo-tondes en zelfs een vierbaans weg, passeren de revue. Hieraan kan na vanavond worden toegevoegd een ongelijkvloerse kruising over de N284 voor langzaam verkeer in het gebied Kempenland – Egyptische Poort.

Tot slot vinden we de participatie van inwoners erg belangrijk. Inwoners ja, niet burgers… dat is een verschrikkelijk woord dat alleen maar afstand impliceert.

Ruimte voor burgerinitiatieven

We staan open voor burgerinitiatieven. Zo hebben we ook laten zien bij het initiatiefvoorstel met betrekking tot Den Herd naar het centrum. Helaas is dat nog niet van de grond gekomen, maar het plan zal zeker terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma. We zijn daar namelijk nog steeds groot voorstander van.

Zorg voor en betrokkenheid bij alle inwoners

Ook willen wij die participatie verhogen door aan te sturen op de instelling van een dorpsraad in Bladel en de instelling van een of meerdere jeugdraden zodat de jeugd ook een stem krijgt. Een recente brandbrief van de AED- werkgroep Bladel verdient ook aandacht. Wat deze mensen doen voor onze gemeenschap is fantastisch en dat mogen we als gemeente Bladel ook best ondersteunen. Hiervoor zal ik zo dadelijk een motie indienen.

 

Ten besluit/tot slot of verzin een aantal andere woorden maar wat ik wil zeggen is.. ik ga afronden voorzitter. Bladel Transparant zal zich zoals de laatste jaren blijven inzetten voor deze gemeente. We willen zorgen voor een gezonde financieel sterke gemeente, die de toekomst aan kan, zelfstandig of niet. We willen geen extra verhogingen van belastingen en willen de woonlasten van de inwoners zien dalen, of ze moeten in ieder geval minimaal gelijk blijven.

Fractie Bladel Transparant

Davy Jansen, Fractievoorzitter.

 

 

 

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024