Raadsvergadering 21 september 2017

Raadsvergadering 21 september 2017

Naast de discussie over een eventueel te vormen federatie (ons standpunt is en blijft om
het bestuur zo dicht mogelijk bij de inwoners te houden  we willen daarom eerst een
onderzoek) stonden er nog 2 agendapunten op de Raadsagenda van 21 september.

Minimabeleid gemeente Bladel

Het college heeft de Raad een voorstel voorgelegd waarbij de uitvoering van het minima-
beleid overgedragen wordt aan Stichting Leergeld.

Voorheen lag de uitvoering altijd bij ISD de Kempen. De basis van het minimabeleid waslogo stichting keergeld Veldhoven de Kempen

altijd 120% van de bijstandsnorm. Dit blijft zo, maar is doordat de uitvoering nu bij Stichting Leergeld en een nog te vormen Jeugd- en cultuurfonds komt te liggen geen harde eis meer.

Positieve ontwikkeling

Als Bladel Transparant zijn we daar erg positief over, omdat er nu meer naar de feitelijke
situatie van het kind kan worden gekeken. Er zijn namelijk situaties denkbaar, waarbij er
weliswaar een bruto inkomen boven de 120% van de bijstandsnorm is, maar waarbij het
netto besteedbaar inkomen geen ruimte laat voor sport en/of andere uitgaven voor het/de
kind(eren). Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezinnen die in de WSNP zitten of bijvoorbeeld
hoge uitgaven aan ziektekosten hebben. Het bereik wordt dus groter.
Een bijkomend voordeel is dat de drempel om hulp te vragen nu lager wordt. Stichting
Leergeld komt immers bij de mensen thuis en men hoeft niet naar een loket.
Clubs en verenigingen kunnen hierbij fungeren als signaleringspunt.
De privacy is wel eenpunt van discussie, maar wij gaan er vanuit dat deze bij Stichting
Leergeld goed gewaarborgd is.
Uiteraard zal er regelmatig worden geëvalueerd of deze overgang ook echt gaat brengen
wat er wordt beoogd met deze wijziging, namelijk een groter bereik van kinderen in ar-
moede.

Motie Raadsopdracht Nota Speelruimtebeleid Bladel

Voor ons lag eveneens de Raadsopdracht Nota Speelruimtebeleid. Dit is een voorberei-
dende nota voor de nota Speelruimtebeleid.
Deze nota kon onze goedkeuring dragen op een puntje na.
Er werd heel summier inge-gaan op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Wij hebben daarom hier ook een motie  ingediend, zodat er meer oog komt voor deze mensen en ook zij zoveellogo coalitie voor inclusiemogelijk gebruik kunnen maken van de speeltuinvoorzieningen.
Wij wilden dat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking meer onder de aandacht zou komen in gemeentelijk beleid voor speelvoorzieningen en buitenspeelruimten.
Deze bereikbaarheid geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun begeleiders.
De bevolking wordt immers steeds ouder en ook bijvoorbeeld opa’s en oma’s die een rollator of scootmobiel hebben zouden met hun kleinkinderen naar de speeltuin moeten kunnen gaan.
In ons verkiezingsprogramma hebben wij er al melding van gemaakt dat wij het belangrijk
vinden dat iemands beperking geen belemmering mag zijn bij deelname aan de samenle-
ving en dat we als gemeente hier proactief naar moeten handelen en moeten integreren
in het gemeentelijk beleid.
Tot onze vreugde is deze motie aangenomen.
Bladel Transparant

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024