Algemene beschouwingen begroting 2022 gemeente Bladel

 

Voorzitter,

De begroting 2022.

We zijn blij te constateren dat we er financieel goed voor staan. Geen lastenverhoging voor onze inwoners, maar zelfs een kleine lastenverlichting. En dat met een begroting die voor ons als Bladel Transparant herkenbaar is en waar we op hoofdlijnen ook onze eigen visie in terug kunnen lezen.

Dit is voor Bladel Transparant altijd een uitgangspunt geweest en zijn blij om dit nu ook zo te kunnen vaststellen.

 

Als partij willen wij nu even kort op hoofdlijnen stil staan bij een aantal inhoudelijke onderdelen. We moeten als gemeenteraad blijven zoeken naar de juiste balans. Aan de ene kant blijven investeren in alle kernen om toekomstbestending te blijven en aan de andere kant de lasten betaalbaar te houden en acute problemen snel op te lossen.

 

Laten we dan maar eens direct een onderwerp pakken die al deze 3 facetten raakt. Betaalbare en passende woningen. Het houdt iedereen bezig.

 

De gemeente heeft de taak om in de woonvraag en woonbehoefte van al haar inwoners te voorzien, niet alleen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en taak maar ook in overleg met samenwerkende partijen op de woningmarkt.

De bouwstenen voor een regeerakkoord geven nog onvoldoende hoop op een fundamentele verbetering. De bouwstenen gaan alleen in op meer nieuwbouw en opkoopbescherming en niet op de noodzakelijke invoering van regels over betaalbare huurprijzen en sociale koopwoningen.

Waar we de afgelopen jaren steeds tegen aanlopen is dat we als gemeente te weinig instrumenten hebben om de doorstroming op gang te krijgen. Deelt het College deze mening?

 

Door de aanhoudende woonvraag moeten we dus opzoek naar aanvullende mogelijkheden om invulling te geven aan de brede gemeentelijke woonopgave. De gemeente moet stimuleren, investeren en faciliteren om de doorstroming en transformatie op de woningmarkt op gang te krijgen

 

 

Met betrekking tot de woningmarkt willen we dan ook 3 punten benoemen.

 

1. Een nieuwe structuurvisie is van essentieel belang om uitbreidingsgebieden aan te wijzen. Wat is de stand van zaken van een nieuwe structuurvisie? En is het voornemen om in dit voorstel een groot aantal uitbreidingsgebieden per kern aan te wijzen.

Als BT zijn we van mening dat we als gemeente in staat moeten worden om anticyclisch te bouwen. We moeten leren van afgelopen jaren en zorgen dat we ook bij de volgende dip voldoende ruimte en ontwikkelingen kunnen realiseren. Nu lopen we achter de feiten aan.

2. We zouden de nadruk binnen de het woningbouwvraagstuk ook moet leggen op de woonzorgcomponent. Het sturen op samenwerkingen tussen het sociaal en ruimtelijke domein is hierbij essentieel.

3. Als Bladel Transparant zouden we ook graag het voorstel doen om te gaan onderzoeken of een woonfonds voldoende ruimte om vanuit de gemeente de transformatie van de woningmarkt beter en sneller mogelijk te maken, maar ook stappen te kunnen zetten in de richting van een duurzame gemeente. Hierin zouden we graag zien dat er de volgende onderdelen worden onderzocht:

a. De mogelijkheden voor de gemeente om bestaande gebouwen en woningen te kopen met als doel meerdere wooneenheden op hetzelfde kavel te realiseren via transformatie, splitsing en/of nieuwbouw;

b. De mogelijkheden om vanuit het woonfonds – indien het in een woningbouwinitiatief aantoonbaar niet haalbaar of wenselijk is om aan de norm voor sociale huur/koopwoningen te voldoen – het aandeel sociale woningbouw in (andere) plannen financieel haalbaar te maken. Het reservefonds kan door middel van subsidiëring een tekort aan sociale huur/koopwoningen in het ene woningbouwinitiatief compenseren in een ander woningbouwinitiatief met meer dan het vastgestelde aandeel (40%) sociale huur/koopwoningen;

c. De mogelijkheden om huidige woningeigenaren te stimuleren en te ondersteunen via lening en/of subsidie om hun woning te splitsen en/of te transformeren;

d. En als laatste te onderzoeken wat verder benodigd is om dit woonfonds te realiseren om de transformatie van de woningmarkt in gemeente Bladel op de lange termijn te realiseren (zoals wijzigen van beleidsnota’s, de hoogte van de benodigde financiële middelen voor het woonfonds, de benodigde ambtelijke capaciteit, etc.)

We dienen dan ook een motie in waarin het college de opdracht krijgt om dit te gaan onderzoeken

 

Zorg in de gemeente Bladel.

Het is goed om te constateren dat de uitgaven voor ons sociaal domein op orde zijn. Ondanks de invoering van het abonnementstarief in de WMO en de problematiek in de jeugdzorg. Voor het komende jaar ontstaan daar geen financiële problemen maar net als in alle sectoren kan personeelstekort een probleem gaan veroorzaken. Bladel Transparant blijft daar scherp op letten. Want we kunnen onze hulpbehoevende inwoners geen nee verkopen.

 

Zo ook in de openbare ruimte. Als gemeente Bladel willen we dat inwoners zo lang mogelijk thuis wonen. Daar faciliteren we ook actief in. Niet alleen met hulp bij het huishouden, maar ook voor voorzieningen zoals een traplift of rolstoel wanneer dit aan de orde komt. In onze gemeente hebben we een aantal seniorenwijkjes waar deze doelgroep wat meer bij elkaar woont. Een daarvan is de Koolbogt. Deze wijk heeft een aantal jaar geleden ook de status gekregen als seniorenwijk. De bewoners zijn erg tevreden over de woningen, het onderhoud en over de voorzieningen in huis maar wanneer het over de buitenruimte gaat krijgt dat een dikke onvoldoende. De stoep is slechts 3 tegels breed, parkeerplaatsen lopen half over de stoep/weg heen en de bestrating is onder de maat zo bleek uit de enquête die Bladel Transparant in de wijk heeft gehouden. Als wij als gemeente willen dat ouderen langer thuis moeten wonen, dan moeten we dat ook in de openbare ruimte faciliteren. Dan willen we niet wachten op een overname van de woningstichting en een mogelijke herinrichting want dan worden deze inwoners de dupe daarvan. Bladel Transparant wil daarom nu actie en dient hiervoor in het tweede termijn ook een motie in.

 

Sportaccommodaties in de gemeente Bladel.

We zien dat alle sportvereniging binnen onze gemeente bezig zijn met de toekomst. Verschillende fusies tussen verengingen zorgen ervoor dat er activiteiten worden samengevoegd en dat er weer nieuwe ruimte ontstaat op andere sportparken. De komende jaren zal dit een van de belangrijke thema’s worden binnen onze gemeente. Zo hebben we recent gesproken met Voetbalverenging in Hapert waar ze een eigen visie hebben geschreven hoe ze toekomst bestendig kunnen worden. Een van de onderdelen hierin is een kunstgrasveld die ze multifunctioneel willen gaan inzetten waardoor een grotere en bredere maatschappelijke functie ontstaat en een groter rendement.

Als Bladel Transparant zijn we voorstander van het ontwikkelen van een kunstgrasveld. Deze zal een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van dit sportpark. We zullen dan ook een motie indienen om deze opdracht concreet te maken en aan de slag te gaan met het bestuur.

Maar dit is een van de mooie voorbeelden uit de vele sportverenigingen die we hebben. Alle sportparken zijn in ontwikkelen en moeten zich klaarmaken voor de toekomst. We willen dan ook graag een motie indienen om met deze opdracht aan de slag te gaan en ons als raad hierover verder mee te nemen. Hierbij hebben we al enkelen aandachtpunten die van belang zijn.

1. In de doorontwikkeling van sportaccommodaties is het handig deze “ouderenproof te maken”. Vergrijzing neemt toe en het zou mooi zijn als ook sportaccommodaties een sociale functie bieden, zodat de daluren beter benut worden. Een voorbeeld daarvan ‘walking voetbal’ bij vv Bladella maar ook zeker ‘walking korfbal’ bij KVC (die nu in Hoogeloon trainen)

2. Niet alleen kijken naar de cijfers van rekentools. Hiermee willen we zeggen dat bijvoorbeeld extra lichtmasten in Casteren en Netersel al een enorme bijdrage kunnen leveren voor de bespeelbaarheid en het multifunctioneel maken van de velden. CDA zal ik ook mede namens ons een motie over indienen.

 

Maar het zijn niet alleen de sportparken waar een en ander gebeurt. In Bladel op het Hofveld zijn plannen voor het plaatsen van 4 nieuwe basketbal palen. De basketbalvereniging heeft een prachtig plan liggen om het plein nog verder te ontwikkelen. En in Hapert is een groep inwoners bezig met het ommetje Hapert om ouderen ook meer te laten bewegen. Sport is belangrijk om te stimuleren. Niet alleen om het sporten, maar ook om de sociale component. Dit soort initiatieven, ook in de dorpskern, moeten we blijven stimuleren.

 

N284 gemeente Bladel.

De N284 is een vitale levensader voor de gemeente Bladel. De filedruk op het traject is weer fors toegenomen de laatste maanden. Voor de ondernemers in onze gemeente, maar ook zeker voor de werknemers die dagelijks de route gebruiken is het echt noodzakelijk dat er snel een concreet plan komt en er met de uitvoering gestart gaat worden. De signalen die we ontvangen zijn daarin helaas niet echt hoopvol. Vertraging ligt op de loer en dat kunnen we ons echt niet permitteren. We willen het college daarom een stevige boodschap meegeven naar de provincie: Het dichtslibben van de levensader N284 zorgt voor een infarct wat blijvende schade zal opleveren.

Maak snelheid met ingrijpen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bypass over bredasebaan richting KBP. En neem in de plannen ook al mee dat het KBP uitverkocht is en snel vol zal zijn. De aanleg van dubbele rijbanen op het KBP zal voor de toekomst geen overbodige luxe zijn. En laten we dit traject niet pas opstarten als de ellende al is ontstaan.

 

Met deze 4 hoofdpunten hebben we maar een klein deel van de begroting kunnen verwoorden. We kijken met vertrouwen naar 2022 en alle zaken die hierin worden opgepakt. Projecten zoals de Egyptische Poort, Den Herd naar de markt, de N284, de Posthof moeten wat ons betreft in 2022 echt concreet gaan worden. Als fractie blijven we sturen op herkenbaar maar ambitieus beleid om vooruitstrevend en toekomstbestendig te worden.

 

Tot zover onze eerste termijn voorzitter,

 

Fractie Bladel Transparant.

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024