De echte waarheid over de Egyptische Poort

Logo Egyptische PoortIn dit artikel geeft Bladel Transparant verantwoording af over wat de partij de afgelopen jaren heeft ondernomen om de Egyptische Poort de invulling te geven die het verdient.  Bladel Transparant zal altijd van mening blijven dat het openluchtzwembad niet had hoeven te verdwijnen. Nu het dan toch weg is, streven wij een invulling na die past binnen de recreatieve bestemming. Zo zijn maximale bebouwingshoogtes en invulling van de bosvilla’s door ons toedoen beperkt. Zonder tussenkomst van Bladel Transparant was het plan al in uitvoering geweest en was de locatie volgebouwd met te veel, te grote bosvilla’s op een te klein oppervlak. Hierdoor blijft van het uiteindelijke recreatieve doel weinig over.

10 woningen
Als een rode draad door heel het proces lopen de 10 woningen (zgn. ‘bosvilla’s’). Vermeldenswaardig is dat in de raadsvergadering van 6 februari jl. het argument werd gebruikt  het bestemmingsplan goed te keuren omdat er een ‘point of no return’ is aangebroken. Dit omdat de bouw van de 10 woningen noodzakelijk zou zijn vanwege de voorfinanciering van de kunstgrasvelden van Bladella. Echter is ten tijde van die bewuste besluitvorming alleen nog maar sprake van de bouw van een beperkt aantal woningen.

We hopen dat u na het lezen van onderstaande feiten zelf kunt concluderen of er steeds sprake is geweest van een unanieme instemming van de kaders de afgelopen jaren.

3-9-2008:
– BT twijfelt ten zeerste aan de noodzaak van een hotel, maar áls deze noodzaak al aangetoond kan worden dan is er in de zienswijze van BT maar plaats voor een hotel van MAXIMAAL 3 bouwlagen.
– BT is voorstander van beperkte, kleinschalige woningbouw aan de Bossingel, zonder inmenging van projectontwikkelaars.
– De Egyptische Poort dient een sport- en recreatiegebied te worden, zoals vorig jaar vastgesteld werd door de gemeenteraad.

18-9-2008:
– BT constateert bij de documenten die beschikbaar gesteld worden voor de commissie Grondgebied dat de welstandscommissie het advies zou hebben gegeven een massief accent van maximaal 7 bouwlagen passend te vinden aan de rand van de Bossingel/N84, maar dit blijkt niet het geval te zijn. De raadsleden zijn onjuist geïnformeerd.
– BT wil via een amendement maximaal 2 á 3 bosvilla’s realiseren. Het amendement wordt verworpen en de gemeenteraad wil niet tornen aan de term ‘beperkte woningbouw’.

30-10-2008:
BT stelt diverse vragen over de Egyptische Poort waarbij onder andere ook de grondopbrengst van de bosvilla’s ter discussie wordt gesteld. Deze is altijd geraamd op € 1,3 miljoen. BT wil graag de grondopbrengst weten met en zonder woningbouw. Het College kan hier geen antwoord op geven, omdat de markt dit bepaalt.

31-10-2008:
BT wil een motie van wantrouwen indienen tegen het voltallige College in verband met het niet houden aan de regels van een openbare aanbesteding. Onder andere vanwege de manier van aanbesteden en het toevoegen van woningen aan het Plan van Eisen gedurende de aanbesteding. BT vertelt in de gemeenteraad waarom men onthutst is over de gehele gang van zaken. De gemeenteraad onderschrijft dit, echter zonder consequenties. Ook het afzwakken van de motie kan op geen enkele steun van andere partijen rekenen.

7-7-2009:
BT stelt diverse artikel 41 vragen. Het stelt de gevolgde aanbestedingsprocedure aan de kaak.

30-9-2010:
– Volgens de exploitatieovereenkomst komt er een hotel met zalen en restaurant, een activiteiten- en begeleidingscentrum inclusief wonen, een medisch centrum en 10 bosvilla’s. BT geeft aan dat van de toeristisch/recreatieve uitgangspunten op deze manier weinig tot niets meer overblijft. Alleen het hotel voldoet nog aan dit eerder gestelde kader.
– BT geeft een stemverklaring af met betrekking tot de onvoldoende recreatieve-toeristische invulling en wil graag dat de zorgfunctie een andere invulling krijgt.

1-6-2011:
BT vraagt aandacht voor de risico’s omtrent de voorfinanciering betreffende de aanleg van de kunstgrasvelden voor Bladella. Instemmen met deze kredietaanvraag betekent nog niet direct het instemmen met de verdere ontwikkelingen rondom de Egyptische Poort. Het bestemmingsplan komt terug naar de gemeenteraad.

7-7-2011:
BT is verbaasd over de, in naam van Ballast Nedam en gemeente Bladel uitgegeven folder, waarin al melding wordt gemaakt van de bouw van de 10 bosvilla’s terwijl de gemeenteraad dit nog goed moet keuren. Volgens het Plan van Eisen gaat het nog steeds over een ‘beperkt aantal woningen’. Volgens wethouder Van der Hout klopt dit, maar de gemeenteraad moet zich ervan bewust zijn dat elke bosvilla minder, minder geld oplevert.

27-6-2012:
– BT vraagt aandacht voor fase 3 omdat in het huidige Plan van Eisen bijvoorbeeld een bedrijf als Bax of Ikea zich hier kan vestigen.
– Hooge Akkers buiten het plangebied laten is onwenselijk om bebouwing aan de Bossingel in dezelfde stijl te kunnen waarborgen.
– Is een tunnel nog wel wenselijk? De aanleg is alleen nog wenselijk voor BT als de verkeersveiligheid bewezen vergroot wordt en de Provincie meebetaald.
– Is een sportboulevard wenselijk zonder tunnel? Naar onze mening niet.
– BT heeft nogmaals aangehaald de bouw van 10 bosvilla’s niet wenselijk te vinden. Maar vanwege de crisis en de benodigde financiële middelen heeft BT begrip voor de bouw. BT stemt in met de ontsluitingsweg.
– BT geeft nogmaals aan dat de 10 bosvilla’s niet passend zijn in het kleine gebied. De bouw kan niet hetzelfde worden als de villa’s aan de overkant van de Bossingel. Er is dan ook geen sprake van villa’s.
– Het hotel mag 12 in plaats van 10 meter hoog worden, omdat het hotel verplaatst is richting de provinciale weg.

31-10-2013:
Na een ‘radiostilte’ van anderhalf jaar besluiten BT en CDA een aantal partijen te benaderen of deze interesse hebben in een informatieve bijeenkomst waarbij er aan de ambtenaren vragen gesteld kunnen worden. PvdA geeft aan geen interesse te hebben.

6-11-2013:
Er blijkt geen gesprek mogelijk te zijn met de ambtenaren in verband met het zogenaamde gelijkheidsbeginsel.

11-1-2014:
Overleg met CDA, VVD en VHP waar standpunten en informatie worden uitgewisseld.

1-2-2014:
Overleg met CDA, VHP en VVD. VVD maakt zich m.n. zorgen over mogelijke geuroverlast en begrijpt verder onze standpunten. VHP twijfelt met name vanwege de uitvoerbaarheid en belangstelling vanuit de  markt. CDA en BT hebben meerdere wensen en bedenkingen.

6-2-2014:
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2014 heeft BT samen met het CDA en de VHP een motie opgesteld om wethouder Van der Hout meer tijd te geven (tot uiterlijk 1 januari 2015) het bestemmingsplan meer realiteitswaarde te geven en de toeristisch- recreatieve invulling van de Egyptische Poort te verhogen. Wethouder Van der Hout geeft in de raadsvergadering aan dat als de motie aangenomen zou worden hij zijn ontslag in zou dienen. De motie wordt gehandhaafd en daarmee aangenomen. Wethouder Van der Hout dient de volgende dag zijn ontslag in.

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024