Omslag naar realistisch energie en klimaatbeleid in de gemeente Bladel.

Energietransitie kempengemeenten Bladel Transparant zonnepanelen
Bladel Transparant (BT) is blij met  de voorgestelde route om te komen tot realistisch energie- en klimaatbeleid (zie bijlage). Het afgelopen half jaar stond energie en klimaat meerdere keren op de agenda in onze gemeente. Het voorstel was onlangs om Bladel Zuid aan te wijzen als gebied waar ongeveer 120 hectare zonneweides en drie extra windmolens konden komen. In 2009 spraken de Kempen gemeenten af om in 2025 energieneutraal te zijn. Een stip op de horizon is nodig om strategische besluiten te nemen en onze gemeente naar een hoger niveau te tillen. Er  blijkt n echter dat deze ambitie verre van haalbaar en onverantwoord is. Daarnaast is in de tussentijd een landelijk kader vastgesteld in de vorm van een klimaatakkoord. BT heeft als standpunt dat er de komende periode geen ruimte is voor grootschalige opwek. BT is van mening dat besparen, zon op daken, en bijvoorbeeld een geluidswal met zonnecollectoren langs de A67 een eerste stap is.
Grootschalige opwek van wind- en zonneparken zal het fraaie landelijk gebied geen goed doen. Dit zal een negatief effect hebben op kostbare natuur, recreatie- en landbouwsector. Door nu overhaast grootschalige opwekte faciliteren zal ons landschap verder industrialiseren.

Motie Bladel Transparant unaniem aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli is onze motie om te komen tot een realistischerenergie- en klimaatbeleid dat aansluit bij de landelijke doelstellingen en het klimaatakkoord unaniem aangenomen. Op basis van de hiernavolgende overwegingen gaat het College nu een nieuwe kadernota voorbereiden. Hierbij is de volgende motie vastgesteld:
Het College van burgemeester en wethouders opdracht te geven een kaderstellende nota voor te bereiden waarbij de volgende richtinggevende uitspraken als leidraad worden gehanteerd:
  • De ambitie van Bladel (uit 2009) om energieneutraal te zijn in 2025 te schrappen;
  • Een herijkte ambitie op het gebied van energie & klimaat in de kaderstellende nota op te nemen die aansluit bij de doelen en visie die verwoord zijn in het Nationaal Klimaatakkoord (2019)
  • Dat de gemeente Bladel een evenredige bijdrage levert aan de opwekking van niet-fossiele energie die aansluit bij de nationale en de daaropvolgende MRE RES opgave.
Met de nieuwe herijkte Kadernota levert de gemeente Bladel een passende evenredige bijdrage aan de realisatie van het regionaal en het landelijke
klimaatakkoord. De nieuw te formuleren kadernota bevat een groot aantal uit te werken punten. Deze punten met bijbehorende acties zijn beschreven in de raadsmededeling klimaat/energie die onlangs naar alle raad is gezonden (zie bijlage).
Als BT zullen wij de ontwikkelingen rondom deze sectorale participatietafels en de  communicatie met inwoners nadrukkelijk volgen. Daarnaast zullen we inzetten op besparen, zon op daken en nieuwe technieken waarbij natuur, recreatie- en landbouw
behouden blijft.
De unaniem aangenomen motie heeft er in elk geval voor gezorgd dat de doelstellingen nu stukken realistischer zijn, waarbij we samen met inwoners en ondernemers stappen kunnen gaan zetten in de beoogde landelijke energietransitie

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024