Situatie Posthof Bladel onhoudbaar

De fractie Bladel Transparant maakt zich al jarenlang zorgen over de locatie de Posthof in het centrum van Bladel.  De meest recente brand heeft gecombineerd met de signalen die de bewoners al langere tijd afgegeven hebben onze zorgen alleen nog maar vergroot.  Je ergens zorgen over maken is wat Bladel Transparant  betreft niet voldoende. Het gaat erom wat we concreet op de korte termijn  voor bewoners, alle inwoners van de gemeente en het centrumgebied als geheel gaan doen. In dat kader hebben wij als Bladel Transparant een aantal vragen gesteld die in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde zullen komen. Indien nodig zullen we verdere stappen ondernemen om  de bestaande situatie van de Posthof  toekomstbestendig op te lossen.  Als inwoner wilt u in de volgende periode toch ook niet meer lezen dat er nog steeds iets aan de Posthof moet gebeuren? Als Bladel Transparant willen wij dit zeker niet. Daarom is het wat ons betreft tijd voor actie! Wij verwachten dat er in de komende tijd concrete stappen worden gezet in de herontwikkeling van de Posthof en dat er daarnaast met spoed een einde komt aan de onveilige situaties in de omgeving van de Posthof.

De feitelijke omstandigheid dat de gemeente op de Posthof geen eigendomspositie heeft ontslaat de gemeente  niet van het nemen van hoogst noodzakelijke acties en toekomstbestendige maatregelen om de huidige situatie zowel op korte als op de langere termijn aanzienlijk te verbeteren in het belang van de bewoners, ondernemers, omwonenden, en de gemeente Bladel als geheel. De veiligheidsdiensten, ondernemers en overige betrokkenen die zich gedurende de avond van de brand en in de periode daarna hebben ingezet om de veiligheid van de bewoners te waarborgen verdienen wat ons betreft alle waardering voor hun inzet.  De volgende stap  die de raad als geheel samen met het college op de kortst mogelijke termijn moet nemen is het structureel oplossen van deze situatie.

Stappen zetten in herontwikkeling de Posthof  Bladel van groot  belang.

 

Na het zoveelste brand in het zwaar verouderde complex De Posthof is de situatie voor  Bladel Transparant onhoudbaar geworden.  De veiligheid van de bewoners is in het geding en de gebouwelijke staat van het pand is de inwoners van onze gemeente al vele jaren een doorn in het oog.  De meest recente brand  in het pand maakt duidelijk dat wat ons betreft niet langer kan worden gewacht met de herontwikkeling van deze locatie. De bestaande impasse moet worden doorbroken.  Het is wat ons betreft nog maar de zeer de vraag of het genoemde “strippen” van het bestaande pand een structurele oplossing is die het belang van de bewoners en van alle inwoners dient, Wat ons betreft heeft sloop van het bestaande pand gecombineerd met een integrale herontwikkeling van dit deel van het centrumgebied de voorkeur. De gemeente moet hierin meer de regie gaan nemen  Wij ondernemen actie als Bladel Transparant en zijn samen met de voltallige  gemeenteraad en het college aan zet om er met klem voor te zorgen dat er de komende tijd concrete stappen worden gezet in het al te lang voortslepende Posthof-dossier.

Bladel Transparant stelt vragen over de Posthof.

Als Bladel Transparant hebben wij daarom de volgende art41 vragen gesteld, m.b.t. de veiligheid en herontwikkeling van de locatie.Via een art41 procedure kan dit onderwerp in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde komen.

 

 1. Welke stappen zijn er uit het oogpunt van veiligheid ondernomen vanaf het moment  dat de melding van de calamiteit in de Posthof bekend was?  Kan de raad hier een overzicht met toelichting van krijgen i.v.m. de beeldvorming rond deze situatie?
 2. De bewoners van Locatie Posthof hebben aangekondigd om in comité overleg te willen hebben met de gemeente. Heeft dit overleg inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg? Zo nee, wanneer staat dit overleg gepland?
 3. Welke maatregelen zijn er in het verleden concreet in opdracht van de gemeente en in overleg met de eigenaren van dit pand genomen om de veiligheid van de bewoners te waarborgen? Gaat de gemeente maatregelen opleggen om de veiligheid van bewoners en omwonenden te waarborgen en zo ja, hoe ziet het college erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt?
 4. Wij verzoeken bij deze om de situatie rond de calamiteit de Posthof en de brand bij transportbedrijf van der Heijden te agenderen voor het Jaarlijkse veiligheidsoverleg in de commissie Maz. Kan het college dit toezeggen?
 5. Welke acties gaat het college ondernemen om in overleg met eigenaren, bewoners en omwonenden en andere betrokkenen, met inachtneming van de centrumvisie  de situatie van de Posthof structureel op te lossen?
 6. Worden bij dit overleg ook de eigenaren van de nabijgelegen panden betrokken? Zo nee, waarom niet?
 7. Kan er in beeld gebracht worden hoeveel calamiteiten zich in ( de omgeving van) de Posthof hebben voorgedaan en welke stappen er in die die situaties en in die perioden zijn ondernomen om de situatie vanaf dat moment te verbeteren?
 8. Kan het college de bouwkundige staat van het pand in beeld brengen? Was het pand voor de meest recente calamiteit nog in redelijkheid bewoonbaar en bruikbaar gerelateerd aan de  eisen die vanuit openbare orde veiligheid en van uit bouwkundig oogpunt gesteld moeten worden? Hoe is de situatie op dit moment?
 9. Kan het college aangeven hoe de eigendom en verhuursituaties van de omgeving Posthof liggen? In hoeverre  is er sprake van aflopende huurcontracten of langjarige verbintenissen die de herontwikkeling van dit gebied bemoeilijken en of in het verleden bemoeilijkt hebben?
 10. Wat betekent de nu ontstane situatie voor de ontwikkeling van de Posthof aan de voorzijde (Hoek voormalige ABN Amro) en het goedgekeurde (bestemmings)plan op deze locatie?
 11. Wat is de rol en taak van de centrummanager in geval van calamiteiten in het centrumgebied?
 12. Op welke manier en op welk moment vind er in geval van een calamiteit in het centrumgebied overleg met de centrummanager plaats zodat de centrummanager de ondernemers in het centrumgebied kan informeren over de ontstane situatie en in geval van calamiteit getroffen ondernemers kan bijstaan?
 13. In hoeverre kunnen binnen de geldende regels en procedures lokale ondernemers worden ingeschakeld voor opvang en andere zaken die bij een calamiteit aan de orde kunnen zijn? Bieden de bestaande regels mogelijkheden om een beroep te doen op het brede netwerk van lokale ondernemers, of is de gemeente in geval van calamiteit in die zin gebonden aan bovenlokaal vastgelegde procedures?

 

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024