Stand van zaken ontwikkelingen Egyptische Poort

πŸŠβ€β™‚οΈ Realisatie Binnenzwembad – Multifunctioneel Sportcentrum (MFSC) πŸŠβ€β™‚οΈ

Dit centrum, dat samenwerkt met vooraanstaande partners zoals Optisport, sportschool Training Unit, Nummereen kinderopvang en Fysiotherapie Bladel, belooft een belangrijk knooppunt te worden voor sport en gemeenschapsactiviteiten.

🀝 Belangrijke stappen:

 1. Samenwerkingsovereenkomst met Optisport: Afspraken zijn in de maak voor een concessieovereenkomst.
 2. Ontwerp: Werk aan het voorlopige en definitieve ontwerp is in volle gang.
 3. Exploitatie- en beheerplan: Deze worden aangepast aan de wensen van de gebruikers en juridische duurzaamheid.
 4. Bouw: De gemeente wordt regisseur en eigenaar van het nieuwe gebouw.

πŸ“… Voorlopige planning:

 • 2023
  • Q3: Planfase & Start ontwerp
  • Q4: Definitief programma & Contractering
 • 2024
  • Q1: Funct. & Technisch Programma
  • Q2: Voorlopig ontwerp
  • Q3: Definitief ontwerp
  • Q4: Uitvoering & Start bouw
 • 2025
  • Q1-Q3: Voortzetting en afronding bouw

🌊 Realisatie Zwemvijver 🌊

De ontwikkeling van onze nieuwe zwemvijver is in volle gang! Voor de realisatie zijn we afhankelijk van de medewerking van de provincie voor het verkrijgen van de ontgrondingsvergunning en het waterschap voor de Keur. De Gemeente is momenteel in gesprek met beide partijen om te begrijpen onder welke voorwaarden we kunnen voortgaan.

🌟 Belangrijkste Highlights:

 1. Ontwerp: Het doel is een zwemplaats die in open verbinding staat met het grondwater.
 2. Parallelle Planning: De ontwikkeling en realisatie van de zwemvijver loopt gedeeltelijk parallel aan die van het MFSC Bladel.
 3. Vergunningsaanvraag: Er is een beslistermijn van 26 weken voor de ontgrondingsvergunning. We hopen snel goedkeuring te krijgen, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

πŸ“… Voorlopige planning:

 • 2023
  • Q3: Planfase
  • Q4: Definitief programma & Contractering
 • 2024
  • Q1: Funct. & Technisch Programma
  • Q2: Voorlopig ontwerp
  • Q3: Definitief ontwerp & Aanvraag voor ontgrondingsvergunning
  • Q4: Aanbesteding
 • 2025
  • Q1: Realisatie zwemvijver

⚽ Reconstructie Sportpark Smagtenbocht ⚽

In juli 2022 gaf de gemeenteraad de opdracht voor de uitvoering van een herinrichtingsplan voor het sportpark. Hoewel er enige weerstand was tegen de eerdere voorstellen, werken we nu samen met de verenigingen om tot een uitvoerbaar plan te komen dat kostenbesparend is.

🌟 Belangrijkste Highlights:

 1. Samenwerking met verenigingen: De gemeente is in gesprek over de bestaande velden, nieuwe velden en faciliteiten. Overwegingen zijn onder andere het behoud van bestaande gebouwen, sloop, of nieuwe bouw.
 2. Gezamenlijke kantine: Er is een idee voor een gemeenschappelijke kantine voor voetbal, korfbal en handbal.
 3. Bestemmingsplan: Het huidige bestemmingsplan uit 1998 is nog steeds van toepassing. Er is nu een onderzoek naar juridische en planologische aspecten van de beoogde ontwikkelingen.
 4. VTH-check: Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het controleren van vergunningverlening en handhaving (VTH).

πŸ“… Voorlopige planning:

 • 2023
  • Q3: Planfase
  • Q4: Uitvoeringsplan & goedkeuring raad
 • 2024
  • Q1: Ontwerp multifunctionele gebouwen/faciliteiten
  • Q2: Start realisatie voor verschillende sportonderdelen
  • Q3: Aanbesteding voor korf- en handbalvelden, voetbalvelden en andere faciliteiten
  • Q4: Voortgang in de bouw en aanleg van faciliteiten
 • 2025
  • Q1: Afronding en start van gebruik nieuwe faciliteiten

🏘️ Realisatie Woongebied 🏘️

In een recente raadsvergadering is besloten tot de ontwikkeling van een stedenbouwkundig scenario voor 50 woningen. Het architectenbureau Search is momenteel bezig met de uitwerking van dit scenario tot een Definitief Ontwerp (DO).

🌟 Belangrijkste Highlights:

 1. Scenario naar Definitief Ontwerp: Het plan wordt verder ontwikkeld tot een definitief ontwerp door architectenbureau Search.
 2. Planologische Procedure: Er wordt onderzocht welke planologische procedure het meest geschikt is: de bestemmingsplanprocedure volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro, overgangsperiode tot 2032) of een omgevingsplan volgens de Omgevingswet.
 3. Eerste Milieuonderzoeken: Er wordt binnenkort gestart met de eerste milieuonderzoeken.
 4. Exploitatieplan: Er wordt een exploitatieplan opgesteld om de kostenstructuur te bepalen.

πŸ“… Voorlopige planning:

 • 2023
  • Q3: Start met Definitief Ontwerp
  • Q4: Voortgang Definitief Ontwerp en start milieuonderzoeken
 • 2024
  • Q1: Afronding Definitief Ontwerp
  • Q2: Start bestemmingsplanprocedure of omgevingsplanprocedure
  • Q3: Contractering en financiΓ«le regelingen
  • Q4: Aanbesteding en opzet van het exploitatieplan
 • 2025
  • Q1: Start realisatie woningbouw
  • Q2: Voortgang bouwwerkzaamheden
  • Q3: Afronding en oplevering van het woongebied

🚧 Reconstructie Infrastructuur 🚧

Kernpunten:

 1. Doel: De hoofddoelstelling is het autoluw maken van de Bossingel.
 2. Verkeerscirculatiestudie: Er wordt een studie uitgevoerd naar de verkeerscirculatie binnen het gehele gebied ‘Egyptische’. Dit onderzoek omvat zowel gemotoriseerd verkeer als langzaam verkeer.
 3. Optimale Oplossing: Er wordt gezocht naar de beste oplossing die de minste overlast veroorzaakt voor de omwonenden.
 4. Parkeren: Speciale aandacht gaat uit naar het parkeren, met als doel het aantal auto’s tijdens piekmomenten zoveel mogelijk te verminderen.
 5. Planning: Een specifieke planning voor dit projectonderdeel is nog prematuur, aangezien de uitvoering ervan afhankelijk is van de voortgang van andere gerelateerde projecten.

Toelichting: De herinrichting van de infrastructuur is gericht op het creΓ«ren van een rustigere en veiligere verkeerssituatie rond de Bossingel. Daarbij is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de verkeersstromen en de behoeften van de omwonenden. Het reduceren van auto’s, vooral tijdens drukke momenten, en het zorgen voor voldoende parkeergelegenheid zijn hierbij cruciale aandachtspunten. Aangezien dit project in verband staat met andere deelprojecten, is het essentieel om een flexibele planning te hebben die ruimte biedt voor aanpassingen en afstemming.

We houden je op de hoogte van de vorderingen en besluitvormingen

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024