De feiten rondom de kantine sporthal

X-Sport

Tijdens de commissievergadering inwoners die op 18 februari jl. heeft plaatsgevonden stond een gedachtewisseling over het tijdelijk kantinebeheer van de (oude) sporthal ’t Spant er en het beheer van de (nieuwe) sporthal X-sport op de agenda op verzoek van de PvdA. Voordat de gedachtewisseling tussen de diverse partijen begon werd er door twee mensen ingesproken en tijdens de gedachtewisseling kwam ook coalitiepartij PvdA ongekend fel uit de hoek. Omdat wij het als partij wél belangrijk vinden om op basis van inhoud en feiten politiek te voeren kunt u lezen hoe het proces verlopen is en welke acties er door onze wethouder Zumker ondernomen zijn. We gaan ervan uit dat u hieruit uw eigen conclusies kunt trekken.

Voordat u begint met lezen willen we een passage uit de sportnota citeren: ‘Binnensportaccommodaties:…..Vanuit principiële overwegingen wordt het beheer en de exploitatie van sporthallen geen gemeentelijke kerntaak geacht….De sporthallen ’t Spant er en Eureka zijn in gemeentelijk beheer met een verpachte horeca…

Tot de definitie basissportvoorziening binnensport wordt onder andere het navolgende gerekend: sportvloer, was- en kleedruimten, bergruimte, binnensporttoestellen en parkeerruimte.

Aanvullende voorzieningen die niet tot de basisvoorziening c.q. basisuitrusting worden gerekend betreffen onder meer de tribunes, krachthonk, clubaccommodatie, bestuurskamer en  overige niet direct sport gerelateerde voorzieningen. Voornoemde voorzieningen worden gerekend tot de eigen (investering- en instandhouding) verantwoordelijkheid van de betreffende binnensportvereniging.’

Met inachtneming van deze sportnota is unaniem door het College van B & W en vrijwel unaniem door de commissie (raad) besloten dat er geen extra kosten voor een tijdelijke exploitant gemaakt mochten worden en werd de tijdelijke oplossing als voldoende beschouwd. Wethouder Zumker heeft conform deze uitspraak gehandeld, maar erkent dat deze tijdelijke situatie niet ideaal is. Vandaar ook de extra inzet om toch een exploitant te vinden. Vraag blijft wel, wat hebben de verenigingen zélf gedaan om mogelijke oplossingen te vinden? Het eenzijdig alleen leggen bij de politiek is niet realistisch. Of wordt dit probleem met het oog op de verkiezingen opgeblazen door een lid van een van de binnensportverenigingen? En wat heeft de PvdA zelf actief gedaan om een oplossing te vinden?

2011
De familie Hoekstra heeft, met in acht name van de opzegtermijnen, de exploitatie van het huidige sportcafé opgezegd bij Heineken. Heineken heeft op haar beurt de huur per die datum opgezegd bij de gemeente.

Juni 2011 – maart 2012
Gezocht naar nieuwe exploitanten voor de kantine, onder meer via horecamakelaars en via het eigen netwerk. Gesprekken gevoerd met de binnensportverenigingen of ze de exploitatie van de kantine zelf wilden gaan uitoefenen. Hierin was men niet geïnteresseerd. Wel gaf men aan of nagedacht was over een exploitatie via de WVK, sporthalbeheerder of via een gemeenschapshuis. Dit is nader uitgezocht door de gemeente en als niet passend beschouwd. Diverse gesprekken gevoerd met kandidaten en uiteindelijk is Wil Wouters de nieuwe exploitant geworden. Het inventaris is overgenomen door de gemeente om de start mogelijk te maken.

April 2012
De nieuwe exploitant start met de exploitatie van de kantine en heeft een contract tot 31 december 2013.

Mei 2013
Start onderhandelingen met Wil Wouters over de exploitatie van het sportcafé in de nieuwe sporthal. Beperkte exploitatiemogelijkheden in verouderde accommodatie rechtvaardigen een verlaging van de overeengekomen huursom.

Juni 2013
Met de voormalige exploitant (de heer Wouters) werd begin 2012 overeengekomen dat, indien beide partijen een goed gevoel aan de samenwerking zouden overhouden, de heer Wouters in principe ook de exploitant van het sportcafé in de nieuwe sporthal zou kunnen worden. De heer Wouters gaf medio 2013 echter aan niet langer in te zijn voor die uitdaging. Persoonlijke afwegingen hebben hem doen besluiten om af te zien van de mogelijkheid om het nieuwe sportcafé te gaan exploiteren. Hetzelfde gold voor de mogelijkheid om het per 31 december 2013 eindigende huurcontract te verlengen tot 1 augustus 2014. Op de uitnodiging onder welke financiële condities hij daartoe bereid zou zijn, werd niet ingegaan. Dit hield in dat we op zoek moesten naar een andere invulling.

Op 20 juni 2013 is er een brief gestuurd aan de besturen van alle binnensportverenigingen om hen hiervan op de hoogte te stellen en werden ze uitgenodigd mee te denken over een (tijdelijke) invulling van de bestaande kantine.

Augustus – december 2013
Net als in 2011 horecamakelaars en het eigen netwerk ingeschakeld om potentiële kandidaten te vinden voor de exploitatie van zowel het nieuwe sportcafé als de huidige kantine. We hebben er bewust voor gekozen om geen algemene oproep te plaatsen. We wilden voorkomen dat allerlei personen om de verkeerde redenen interesse zouden tonen. De bedoeling was om in gesprek te komen met partijen die het écht om de inhoud van de taak te doen was. Met ondernemers dus. De exploitant van het sportcafé vormt

(samen met de beheerders) het gezicht /het visitekaartje van de nieuwe sporthal. De juiste motivatie was voor ons, behalve het criterium sportminded, deskundig en ervaren, lokaal betrokken en gastvriendelijk, een belangrijke voorwaarde om geschikte partijen te selecteren.

Gesprekken gevoerd met een vijftal geïnteresseerde partijen. Dus niet uitsluitend met één, zoals wel wordt beweerd.  Daarnaast is er meerdere keren (in)formeel ambtelijk overleg geweest tussen de gemeente en de besturen van de binnensportverenigingen.

Op 3 december 2013 binnen het College van B&W afgestemd om met een potentiële exploitant voor het sportcafé tot overeenstemming te komen.

Op 10 december 2013 een mail gestuurd aan de binnensportverenigingen om te melden dat er nog steeds geen exploitant gevonden was voor het huidige sportcafé gedurende de periode januari – juli 2014.

Op 20 december 2013 een contract getekend met een drankautomaten leverancier om zodoende in ieder geval sporters en bezoekers iets te kunnen bieden vanaf januari 2014.

20 januari 2014
Een brandbrief van een verontrust lid van de volleybalvereniging besproken in de commissievergadering MAZ. Desgevraagd is door wethouder Zumker mondeling toelichting verstrekt op de gang van zaken en de gevolgde procedure. Begrip voor het gevoel bij het tijdelijk gemis van een exploitant van het sportcafé, maar ook de afwegingen/motieven toegelicht waarom op 20 december 2013 ( bij gebrek aan reële alternatieven) voor de tijdelijke oplossing via koffie- en frisdrank-/zoetwarenautomaten is gekozen. Deze commissie heeft de wethouder vervolgens niet gevraagd de gekozen oplossing terug te draaien. Alleen commissielid Mols drong aan om ‘juridisch geneuzel’ achterwege te laten en direct actie te ondernemen om de ervaren problemen op te lossen.

21 januari 2014
Unaniem collegebesluit waarin de huurovereenkomst met de exploitant van het nieuwe sportcafé getekend mag worden.

25 januari 2014
Gesprek gehad met een partij geïnteresseerd in de tijdelijke exploitatie van huidige sportcafé. Dit, ondanks het feit dat de commissie geen opdracht hiertoe had verstrekt. In het belang van de binnensporters heeft de wethouder dit toch gedaan. De exploitant wilde echter naast de omzet een vergoeding van de gemeente ontvangen om te gaan exploiteren.

28 januari 2014
Optie B besproken binnen het College van B & W waar unaniem werd besloten geen vergoeding te betalen aan een exploitant. Dit teruggekoppeld aan de potentiële exploitant, die er vervolgens van af zag.

Algemeen
In 2013 hebben we dezelfde procedure gevolgd als in 2011/2012 en ook geen advertentie geplaatst om exploitanten te werven. De binnensportverenigingen zijn beide keren betrokken geweest bij het proces.

De wethouder heeft de commissie Inwoners al op 19 november 2013 via de actieve informatie op de hoogte gesteld van, voortgang van de bouw van de nieuwe sporthal, de prijsvraag omtrent de nieuwe naam, het overleg met omwonenden over de omgeving van de nieuwe accommodatie alsmede over de stand van zaken met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe exploitant van het bestaande sportcafé, het nieuwe sportcafé en de combinatie beheer sporthal-exploitatie sportcafé. Zie bijgaand document: Notulen Cie Inw 19 nov. 2013

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024