Archive For 22/11/2018

Zo snel mogelijk (tussen)oplossingen verkeersdrukte N284 Bladel/Hapert

Zo snel mogelijk (tussen)oplossingen verkeersdrukte N284 Bladel/Hapert.

Als Bladel Transparant vinden wij het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is voor ondernemers en andere weggebruikers. Veel inwoners staan regelmatig in de file op locaties in onze gemeente of ondervinden hinder van de al langer bestaande problematiek rondom de N284 en andere routes en/of dicht slippende wegen. In de optiek van Bladel Transparant dient dit probleem aangepakt te worden. Om deze reden is het gezamenlijk aanpakken van de N284 dan ook in het coalitieakkoord en middels de volgende tekst in de begroting 2019 opgenomen.

“Vanaf 2016 is er samen met de Provincie en de gemeente Reusel – De Mierden gewerkt aan een samenwerking met als doel de Provinciale weg N284 “toekomst proof” te maken’’.

N284 Bladel/Hapert

N284 Bladel/Hapert. (foto Paul Wouters)

Inmiddels is het project geborgd in de regionale verkeersplannen en is er noodzaak en prioriteit gegeven aan een verdere uitwerking van het plan.”

Verbinding met andere projecten binnen de gemeente Bladel.

De noodzaak om te komen tot een structurele oplossing voor de N284 in het kader van doorstroming en verkeersveiligheid is al langer aangetoond. Deze planvorming is echter ook van invloed op diverse projecten binnen onze gemeente, zoals de ontsluiting bedrijverterrein de Sleutel, de Egyptische Poort, Kempenland, verkeersveiligheid oude provinciale weg Hapert en de Wijer.

We zijn ons er van bewust dat de realisatie van dit plan nog de nodige tijd nodig heeft, maar gelet op de ernst van de situatie zijn wij van mening dat er ook op korte termijn (tussen)maatregelen nodig zijn om in de benodigde bereikbaarheid te verbeteren.

Bladel Transparant is van mening dat er tussenoplossingen moeten komen om de verkeersdoorstroming in de spits te verbeteren. Om deze reden heeft Bladel Transparant enkele vragen gesteld over de huidige aanpak en welke mogelijkheden het college heeft.

 

De fractie Bladel Transparant vraagt zich af:

 

1. Kan het College de raad informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. het traject N284.

2. Kan het College een overzicht geven van het aantal ongevallen in 2017 en 2018 op het traject N284 in de gemeente Bladel.

3. Kan het College aangeven wat de lengte en de duur van de files per dag is? Zo niet, is het College voornemens om dit in beeld te brengen?

4. Kan het college een overzicht geven waar de knelpunten m.b.t. de verkeersopstopping en filevorming zich bevinden en welke oorzaken dit heeft?

5. Is het College van mening dat er snel naar een tijdelijke tussenoplossing gezocht moet worden om de filedruk op de N284 te verminderen alvorens de grote aanpak van start gaat en zo ja op welke wijze?

6. Heeft het college in beeld of bijvoorbeeld het afstemmen van de verkeerslichten, stimuleren van andere routes, het tijdelijk openstellen van andere routes (extra ontsluiting bedrijventerrein de Sleutel en extra ontsluiting KBP op de plekken waar die nu geblokkeerd zijn) en andere mogelijkheden die tijdelijke oplossingen kunnen zijn voor de problemen?

Op basis van de beantwoording zullen we kijken welke actie we kunnen ondernemen.

Wordt vervolgd!

Read more »

Algemene Beschouwingen 2018 Bladel Transparant

Algemene Beschouwingen 2018 Bladel Transparant.

Wat lang geleden een hoogtepunt was in het politieke jaar is nu verworden tot een wat plichtmatig onderdeel van de begrotingsbehandeling.

Wie zit er nog op de Algemene beschouwingen te wachten vragen wij ons af?

  • De inwoners van Bladel worden bijna dagelijks bestookt met politieke bijzonderheden op social media
  • De raadsleden luisteren uit beleefdheid naar elkaar en gaan vervolgens door met hun eigen beslommeringen
  • De achterban van de politieke partijen weet waar hun eigen partij voor staat en hoort dus niets nieuws.

Tradities zijn mooi en hebben zeker hun waarde, maar vooruitgang is dagelijks aan de orde van de dag en heeft ons gebracht waar we nu staan.

 

Daarom vanaf dit jaar geen traditionele algemene beschouwing meer van Bladel Transparant.

De Politieke situatie in Bladel is op dit moment als volgt:

  • 19 raadsleden die ruim 20.000 inwoners van onze mooie gemeente vertegenwoordigen.
  • Een coalitie van 3 partijen met 14 van de 19 beschikbare zetels
  • Een raadsprogramma dat in goede harmonie is opgesteld door alle partijen

Toen Bladel Transparant in 2006 voor het eerst in de gemeenteraad van Bladel kwam met 3 zetels, waren we niet erg geliefd bij de meeste andere politieke partijen. Begrijpelijk, want als nieuwkomer hadden we zetels bij de zittende partijen weggehaald en dat viel niet bij iedereen goed.

Gelukkig waren er uit bijna elke partij destijds raadsleden die wel met ons wilden praten en zo ontstond het “Carillon-overleg”.

Na elke commissievergadering gingen we nog wat drinken en napraten met elkaar.

Waar we het over hadden? Voornamelijk over zaken die alle inwoners van onze mooie gemeente aangingen!

Dick Zumker

Laten we, zoals ooit in 2007 toenmalig raadslid Theo Coppens van de PvdA voorstelde, het nu eens echt anders gaan aanpakken.

Laten we het opgestelde Raadsprogramma gaan uitvoeren met elkaar en dan in 2022, 3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen pas weer campagne gaan voeren.

Op die manier krijgen we zaken voor elkaar en verdienen we het vertrouwen van de inwoners in de politiek weer terug.

Bladel Transparant is hier een groot voorstander van en zal zich hier ook voor inspannen.

Uiteraard hebben we als Bladel Transparant ook een aantal speerpunten binnen het raadsprogramma, welke we hier kort benoemen:

  • Den Herd naar de mert, in combinatie met de centrumvisie Bladel. We hebben nu de kans geschiedenis te schrijven met elkaar, laten we dat vooral doen!
  • N284 filevrij, structureel op termijn, maar met slimmigheden op korte termijn
  • WVK weer openstellen voor hen die het nodig hebben
  • Woningbouw (en dan niet alleen appartementen!) in alle kernen en hiervoor zullen we later wat moties indienen.

Tot slot willen we de zin en de onzin van duurzaamheidsmaatregelen benoemen. Het vervangen van goede daken bij sportverenigingen omdat dit duurzaam zou zijn, is voor Bladel Transparant onbegrijpelijk. Laten we niet doordraven met elkaar.

Voorzitter, een andere algemene beschouwing dan u wellicht gewend bent, maar hier gaat het volgens Bladel Transparant om.

 

 

Read more »

Vervolg woningbouw gemeente Bladel

Vervolg Woningbouw gemeente Bladel

 

Omdat Bladel Transparant zich zorgen maakt over de toenemende vraag naar woningen, heeft onze fractie schriftelijke vragen aan het College over de woningbouw in onze gemeente gesteld . Inmiddels heeft het College de vragen beantwoord.

Het College geeft aan zich er van bewust te zijn dat er extra vraag naar woningen is voor starters en senioren. Daarom verkent het College momenteel de mogelijkheden om de bouwproductie te versnellen. Daarnaast ontwikkelt het College momenteel een aantal strategieën om de woningbouw te faciliteren, te versnellen en te stimuleren.

Waardering voor inzet College.

Als BT zijn we blij met het feit dat het College zich extra inzet om dit probleem te verkleinen en zo veel mogelijk op te lossen. BT is zich er van bewust dat woningbouw een complex vraagstuk is. Starters kunnen steeds moeilijker op de woningmarkt terecht en senioren kunnen nauwelijks doorstromen.

De afgelopen jaren hebben veel projecten een enorme vertraging opgelopen. Ook voor de komende tijd staan er nog verschillende woningbouwprojecten op stapel.

Er zal de komende periode in alle kernen een krachtige impuls gegeven moeten worden aan zowel nieuwe als bestaande plannen.

Woningbouw voor alle inwoners blijft belangrijk.

Als BT zullen we ons de komende periode hard maken voor extra inzet rondom woningbouw en binnen onze mogelijkheden kijken hoe we de druk kunnen opvoeren en hoe we de woningbouw vanuit onze positie een impuls kunnen geven. De komende raadsvergadering zal er weer bij stil worden gestaan.

Zie de bijlage met de beantwoording van de vragen.

Wordt vervolgd!

Fractie Bladel Transparant

 

 

Read more »