Bladel Transparant zet in op woningbouw, het participatiebedrijf en mantelzorgbeleid

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Bladel Transparant bij het agendapunt de Kempische woonvisie 2019-2023 een uitgebreid amendement ingediend dat er onder meer voor zorgt dat de eigen woonvisie voor gaat op de Kempen-woonvisie. In het amendement hebben wij tevens opgenomen dat er voor de gemeente Bladel nadrukkelijker moet worden gekeken naar uitbreidingslocaties om te komen tot een versnelling van de mogelijkheden voor woningbouw. Het door Bladel Transparant ingediende amendement is door de raad unaniem aangenomen.

Het college zet in op versnelling woningbouw.

Door de diverse acties van Bladel Transparant op het thema woningbouw is het college al geruime tijd actief bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor (extra) woningbouw en te kijken waar het mogelijk is om verantwoord processen te versnellen. Hier hebben wij vervolgens via een coalitiebreed gesteunde motie motie wel enkele termijnen aan gekoppeld om de vinger aan de pols te kunnen houden.

starterswoningen Hoogeloon Bladel Transparant
Woningbouw in onze gemeente.

Alhoewel de gemeente niet op alle factoren die bij de versnelling van woningbouw een rol kunnen spelen invloed heeft of kan(bij)sturen, het betreft immers tevens een landelijk probleem, doen wij er als BT alles aan om zo spoedig en zo veel mogelijk in de woonbehoefte van onze inwoners te kunnen voorzien.

Uiteraard heeft in dit kader de situatie m.b.t. plan Akkerstraat Hoogeloon onze aandacht, dit in samenhang met de mogelijkheden voor de andere kernen van de gemeente Bladel.

Dat wij als Bladel Transparant echt werk willen maken van woningbouw blijkt ook uit dat wij bij de behandeling van de nota grondbeleid in de commissie grondgebied al meerdere malen hebben gepleit voor een actievere grondpolitiek door het doen van incidentele grondaankopen (onder voorwaarden). 

Alhoewel bij actieve grondpolitiek de nodige terughoudendheid op zijn plaats is, is er mede door de actieve inbreng van Bladel Transparant nu sprake van een verschuiving. Als er zich realistische mogelijkheden voordoen die toekomstbestendige woningbouwopties geven kan de gemeente Bladel stappen ondernemen. Dit met behoud van eigen gemeentelijke regie conform de gemeentelijke woonvisie.

Binnen het huidige beleid gaat het hierbij om zowel huur-als koop-situaties en levensloopbestendige woningen voorzien van woonkeur en woonkeur plus-label. Het college is daarnaast bezig om een beleidskader CPO-initiatieven op te stellen als onderdeel van de reeds genomen en aangekondigde maatregelen om te komen tot een versnelling van de woningbouwmogelijkheden.

Participatiebedrijf Kempenplus

 

In ons verkiezingsprogramma staat: “De WVK-groep willen wij meer ruimte geven om de participatiewet uit te voeren, zodat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betaald werk kunnen vinden. Mensen die dit nodig hebben willen we laten in stromen in de WVK””

Davy Jansen wethouder Bladel transparant
Wethouder Davy Jansen

Met de oprichting van het nieuwe participatiebedrijf Kempenplus valt er niemand tussen wal en schip heeft Wethouder Davy Jansen tijdens de Raadsvergadering toegelicht.

De gemeente Bladel beschikt naast de huidige WVK over een breed palet van voorzieningen en faciliteiten waarbinnen iedere inwoner zijn weg kan vinden. Voor ons telt elke inwoner, dit betekent dat wij inwoners die om welke reden dan ook minder in staat zijn om actief mee te doen (in fysieke zin of anderszins) zeker niet uit het oog verliezen.

Als Bladel Transparant vinden wij het eveneens belangrijk dat de beschikbare financiële middelen ten goede komen aan de doelgroep. Dit standpunt dat al jarenlang door Bladel Transparant is ingenomen  sluit volledig aan in de lijn die portefeuillehouder Davy Jansen volgt.

Door de toelichting van de Wethouder met een verduidelijking van deze situatie zijn ook de zorgen over een mogelijke spoedige verkoop van de locatie Hallenstraat weggenomen en kunnen wij instemmen met de plannen rondom het nieuwe participatiebedrijf.

Het spreekt vanzelf dat wij samen met onze Wethouder de ontwikkelingen kritisch blijven volgen, dit vanuit onze visie dat alle inwoners met beperkingen een volwaardige plaats in onze samenleving verdienen en daarvoor alle ondersteuning die daarvoor nodig is moeten krijgen. Het gaat immers om samen leven. Als Bladel Transparant zijn wij voor een inclusieve samenleving.inclusieve samenleving wvk Bladel Transparnt

 

 

 

 

Mantelzorgbeleid gemeente Bladel.

Als Bladel Transparant maken wij werk van een mantelzorgbeleid dat onze mantelzorgers waardeert en tot steun is.

Wij zijn de vele inwoners die zich belangeloos voor hun medemens inzetten zeer erkentelijk. Elke bijdrage is even waardevol. Het gaat nogmaals immers om samen leven. Wij bieden graag een luisterend oor en zullen mantelzorgers en vrijwilligers blijven ondersteunen. Dit in combinatie met het brede netwerk aan informele zorg- en welzijnsdiensten en de voor de doelgroep belangrijke zorgsteunpunten.

Wij zullen ons blijven inzetten om dit waardevolle netwerk te behouden en dit waar mogelijk verder te optimaliseren in het beleid van de gemeente. Dit met behoud van het mantelzorgcompliment in de vorm van het door Wethouder Jansen samen met de ondernemers van het centrum van Bladel speciaal ontwikkelde lokale waardebon voor mantelzorgers

In onze optiek verdienen jonge mantelzorgers eveneens extra aandacht en waardering voor hun inzet.  De vele werkgevers en ondernemers in onze gemeente kunnen hun steentje bijdragen door een mantelzorgvriendelijke werkwijze te implementeren in hun organisatie.

Wij helpen u verder als inwoner, mantelzorger, vrijwilliger  of ondernemer in de gemeente Bladel.

In de gemeente Bladel kunt u voor hulp terecht bij het zorgloket Bladel en de zorgsteunpunten in elke kern. Daarnaast beschikt de gemeente Bladel over een Platform informele zorg. In dit platform zijn alle professionele en informele zorgorganisaties vertegenwoordigd. Neem gerust eens een kijkje op deze site als u hulp nodig heeft. De organisaties helpen u graag verder. Als Mantelzorger kunt u ook terecht bij het laagdrempelige mantelzorgspreekuur in dienstencentrum De Goei Plak in Bladel of  in de andere steunpunten in onze gemeente.

 

 

 

 

 

 

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024