Archive For 24/04/2019

De AED, een goed idee.

Wethouder Dav Jansen Bladel Transparant AED

Wethouder Jansen aanwezig bij plaatsing nieuwe aed.

Vorige week was ik aanwezig bij de opening van een buurt-aed, gefi nancierd door de buurt met een crowd-fundingsactie. Een goed en belangrijk initiatief, omdat de aanrijtijd van de ambulance in onze gemeente soms (te) lang is. Daarom zetten we er vol op in om hier verbetering in aan te brengen, ook ik als wethouder

Ambulancezorg

Ambulances moeten bij spoedgevallen binnen 15 minuten aanwezig zijn. Denk aan een reanimatie, een ernstig ongeval of een (slagaderlijke) bloeding. In onze gemeente haalt de ambulance die aan-rijtijd soms niet. Onze ambulancepost staat namelijk in Eersel, en in Bladel hebben we een steunpost. Daar komt de ambulance af en toe naartoe, maar dit is vaak niet voldoende. Daarom zijn we als gemeente bezig met de ggd om de aanrijtijden te verbeteren, maar zoeken we tegelijk ook naar andere oplossingen. Zo rijden de brandweerposten Bladel en Hapert voortaan ook naar reanimaties om te ondersteunen met aed.

Hulp van omstanders

Bij een reanimatie ben je met 15 minuten namelijk sowieso vaak te laat, tenzij omstanders al zijn begonnen met hulpverlening. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen een reanimatie diploma hebben. Ook kan een aed (of defi brillator) de overlevingskans fors verhogen als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en zo snel mogelijk de eerste shock kan worden toegediend. De ambulance haalt die 6 minuten doorgaans niet, maar omstanders dus wel. We willen daarom werken aan een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en aed’s zodat we binnen 6 minuten met de hulpverlening kunnen starten

 

Aed’s in onze gemeente.

Daarom stimuleren we als gemeente het plaatsen van aed’s en dankzij onze inwoners hebben we dit jaar in Bladel al 3 nieuwe aed’s geïnstalleerd. Die worden netjes opgehangen in een verwarmde kast met een cijferslot erop en aangemeld bij  hartslag.nu. Een betrokken aed-werkgroep zorgt verder voor de trainingen, onderhoud en voor-lichting. Heel belangrijk en gewaardeerd werk!

Ook probeer ik de beschikbaarheid van aed’s te verbeteren, door de apparaten die nu nog binnen hangen alsnog op straat te krijgen. Bij het gemeentehuis hangt hij inmiddels in een kast buiten aan de muur, maar ook bij de gemeenschapshuizen, sportparken en bedrijven probeer ik dat te regelen. Verder moet een aed ook onderhouden worden. Vaak worden nieuwe nieuwe apparaten geleverd met 5 jaar onderhoudsgarantie. Om het onderhoud daarna te garanderen, heeft de raad vorig jaar besloten om hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. Zo zorgen we ervoor dat de werkgroep de aed’s kan blijven onderhouden.

Meer oplossingen

Toch is de aed niet altijd een alternatief voor de ambulance. Je kunt het namelijk alleen gebruiken bij een hartstilstand en niet bij andere calamiteiten zoals longproblemen of slagaderlijke bloedingen.

Het is dus zeker geen alternatief voor de ambulancezorg. Daarom zetten we ook in op kortere aanrijtijden van ambulances. Zo heeft de ggd inmiddels een dynamisch spreidingsplan, wat betekent dat de ambulances goed verdeeld zijn over de regio en de aanrijtijden overal zo kort mogelijk zijn. Dat is helaas nog niet genoeg! Het is dus een ingewikkelde zaak, maar we blijven hier aan werken. In combinatie met alternatieven als aed’s, zorgen we er in ieder geval dat we ook in de eerste minuten al kunnen helpen. Een aed is dus geen alternatief, maar wel een goed idee!

Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan een veilige(re) wijk, dan kan dat! Bijvoorbeeld door via buurtaed.nl een crowdfundingsactie starten voor een buurt-aed. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een cursus en je aanmelden als burgerhulpverlener via hart-slag.nu waardoor je bij een reanimatie opgeroepen kunt worden op je telefoon om ondersteuning te verlenen. Alle kleine beetjes helpen. Bedankt alvast!

Read more »

Bladel Transparant zet in op woningbouw, het participatiebedrijf en mantelzorgbeleid

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Bladel Transparant bij het agendapunt de Kempische woonvisie 2019-2023 een uitgebreid amendement ingediend dat er onder meer voor zorgt dat de eigen woonvisie voor gaat op de Kempen-woonvisie. In het amendement hebben wij tevens opgenomen dat er voor de gemeente Bladel nadrukkelijker moet worden gekeken naar uitbreidingslocaties om te komen tot een versnelling van de mogelijkheden voor woningbouw. Het door Bladel Transparant ingediende amendement is door de raad unaniem aangenomen.

Het college zet in op versnelling woningbouw.

Door de diverse acties van Bladel Transparant op het thema woningbouw is het college al geruime tijd actief bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor (extra) woningbouw en te kijken waar het mogelijk is om verantwoord processen te versnellen. Hier hebben wij vervolgens via een coalitiebreed gesteunde motie motie wel enkele termijnen aan gekoppeld om de vinger aan de pols te kunnen houden.

starterswoningen Hoogeloon Bladel Transparant

Woningbouw in onze gemeente.

Alhoewel de gemeente niet op alle factoren die bij de versnelling van woningbouw een rol kunnen spelen invloed heeft of kan(bij)sturen, het betreft immers tevens een landelijk probleem, doen wij er als BT alles aan om zo spoedig en zo veel mogelijk in de woonbehoefte van onze inwoners te kunnen voorzien.

Uiteraard heeft in dit kader de situatie m.b.t. plan Akkerstraat Hoogeloon onze aandacht, dit in samenhang met de mogelijkheden voor de andere kernen van de gemeente Bladel.

Dat wij als Bladel Transparant echt werk willen maken van woningbouw blijkt ook uit dat wij bij de behandeling van de nota grondbeleid in de commissie grondgebied al meerdere malen hebben gepleit voor een actievere grondpolitiek door het doen van incidentele grondaankopen (onder voorwaarden). 

Alhoewel bij actieve grondpolitiek de nodige terughoudendheid op zijn plaats is, is er mede door de actieve inbreng van Bladel Transparant nu sprake van een verschuiving. Als er zich realistische mogelijkheden voordoen die toekomstbestendige woningbouwopties geven kan de gemeente Bladel stappen ondernemen. Dit met behoud van eigen gemeentelijke regie conform de gemeentelijke woonvisie.

Binnen het huidige beleid gaat het hierbij om zowel huur-als koop-situaties en levensloopbestendige woningen voorzien van woonkeur en woonkeur plus-label. Het college is daarnaast bezig om een beleidskader CPO-initiatieven op te stellen als onderdeel van de reeds genomen en aangekondigde maatregelen om te komen tot een versnelling van de woningbouwmogelijkheden.

Participatiebedrijf Kempenplus

 

In ons verkiezingsprogramma staat: “De WVK-groep willen wij meer ruimte geven om de participatiewet uit te voeren, zodat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betaald werk kunnen vinden. Mensen die dit nodig hebben willen we laten in stromen in de WVK””

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen

Met de oprichting van het nieuwe participatiebedrijf Kempenplus valt er niemand tussen wal en schip heeft Wethouder Davy Jansen tijdens de Raadsvergadering toegelicht.

De gemeente Bladel beschikt naast de huidige WVK over een breed palet van voorzieningen en faciliteiten waarbinnen iedere inwoner zijn weg kan vinden. Voor ons telt elke inwoner, dit betekent dat wij inwoners die om welke reden dan ook minder in staat zijn om actief mee te doen (in fysieke zin of anderszins) zeker niet uit het oog verliezen.

Als Bladel Transparant vinden wij het eveneens belangrijk dat de beschikbare financiële middelen ten goede komen aan de doelgroep. Dit standpunt dat al jarenlang door Bladel Transparant is ingenomen  sluit volledig aan in de lijn die portefeuillehouder Davy Jansen volgt.

Door de toelichting van de Wethouder met een verduidelijking van deze situatie zijn ook de zorgen over een mogelijke spoedige verkoop van de locatie Hallenstraat weggenomen en kunnen wij instemmen met de plannen rondom het nieuwe participatiebedrijf.

Het spreekt vanzelf dat wij samen met onze Wethouder de ontwikkelingen kritisch blijven volgen, dit vanuit onze visie dat alle inwoners met beperkingen een volwaardige plaats in onze samenleving verdienen en daarvoor alle ondersteuning die daarvoor nodig is moeten krijgen. Het gaat immers om samen leven. Als Bladel Transparant zijn wij voor een inclusieve samenleving.inclusieve samenleving wvk Bladel Transparnt

 

 

 

 

Mantelzorgbeleid gemeente Bladel.

Als Bladel Transparant maken wij werk van een mantelzorgbeleid dat onze mantelzorgers waardeert en tot steun is.

Wij zijn de vele inwoners die zich belangeloos voor hun medemens inzetten zeer erkentelijk. Elke bijdrage is even waardevol. Het gaat nogmaals immers om samen leven. Wij bieden graag een luisterend oor en zullen mantelzorgers en vrijwilligers blijven ondersteunen. Dit in combinatie met het brede netwerk aan informele zorg- en welzijnsdiensten en de voor de doelgroep belangrijke zorgsteunpunten.

Wij zullen ons blijven inzetten om dit waardevolle netwerk te behouden en dit waar mogelijk verder te optimaliseren in het beleid van de gemeente. Dit met behoud van het mantelzorgcompliment in de vorm van het door Wethouder Jansen samen met de ondernemers van het centrum van Bladel speciaal ontwikkelde lokale waardebon voor mantelzorgers

In onze optiek verdienen jonge mantelzorgers eveneens extra aandacht en waardering voor hun inzet.  De vele werkgevers en ondernemers in onze gemeente kunnen hun steentje bijdragen door een mantelzorgvriendelijke werkwijze te implementeren in hun organisatie.

Wij helpen u verder als inwoner, mantelzorger, vrijwilliger  of ondernemer in de gemeente Bladel.

In de gemeente Bladel kunt u voor hulp terecht bij het zorgloket Bladel en de zorgsteunpunten in elke kern. Daarnaast beschikt de gemeente Bladel over een Platform informele zorg. In dit platform zijn alle professionele en informele zorgorganisaties vertegenwoordigd. Neem gerust eens een kijkje op deze site als u hulp nodig heeft. De organisaties helpen u graag verder. Als Mantelzorger kunt u ook terecht bij het laagdrempelige mantelzorgspreekuur in dienstencentrum De Goei Plak in Bladel of  in de andere steunpunten in onze gemeente.

 

 

 

 

 

 

Read more »

Weg met de boeren (2) column Paul Wouters

Weg met die boeren (2)

Paul Wouters Bladel Transparant

Paul Wouters

Het is inmiddels een jaar geleden toen ik, net voor de verkiezingen, een column schreef over de wijze waarop onze boeren in de regio werden weggezet. Ze werden/worden vaak weggezet als gewetenloze managers van dierfabrieken. Ik zeg bewust ook werden. De grote hetze tegen de boeren in onze gemeente is wat neergedaald.

Ik denk niet dat dit komt doordat criticasters zich bewust geworden zijn van het feit dat er met hun emotionele toon en afschilderingen iets te behalen valt. Ik denk vooral dat het komt door een grotere groep inwoners die de boeren in onze gemeente wel een warm hart toe dragen en snappen met welke issues ze te maken hebben. Daarmee zeg ik niet dat ze geen zorgen hebben. Maar ze zien wel in dat deze zorgen opgelost kunnen worden door in gesprek te gaan in plaats van tegen over elkaar te staan.

 

Nu, een jaar na de verkiezingen, hebben we samen met de coalitie partijen CDA en VHP een nieuw bestemmingsplan en omgevingsvisie kunnen vaststellen waarin we de boeren meer ontwikkelingsruimte geven. Het is fijn om te zien dat het college en haar ambtenaren dit binnen een jaar hebben weten te realiseren.

Veel inwoners zullen zich nu zorgen maken dat de stallen dadelijk als paddenstoelen uit de grond schieten. Ik kan ze gerust stellen! De veehouderij, en vooral die in de provincie Brabant, hebben veel beperkingen om zich te ontwikkelen.

Denk aan de dierrechten, maximaal bouwblok van 1.5 hectare, fosfaatrechten, het Europees fosfaatplatfond, de programmatische aanpak stikstof (PAS), staldering, ammoniakregels, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV), en dan nog niet te spreken over de verplichte duurzaamheidseisen die nu worden opgelegd door de provincie. Kortom het beeld dat de ontwikkeling onbegrensd is, is onjuist.

Laten we een belangrijker punt prioriteit geven: de stoppende boeren.

Wie beheert straks het landschap? Welke oplossing liggen er met betrekking tot duurzame energie en klimaat? Welke omschakelingen en herbestemmingen zijn er mogelijk? Binnenkort zijn er meer lege stallen dan lege kantoren, zo berekenden onderzoekers van Wageningen Universiteit onlangs. Je begint niet zomaar iets nieuws in het buitengebied, omschakelen is ook investeren. Dit zijn vraagstukken die beantwoord moeten worden voor een leefbaar en vitaal buitengebied.

Veel boeren worstelen met de toekomst. Een goed toekomstperspectief voor gestopte en stoppende boeren zal afhangen op welke wijze onze gemeente dit gaat faciliteren. Elke situatie is anders, er zal maatwerk moeten komen. Overal een camping en caravanstalling is geen oplossing.

Onze gemeente heeft nog maar 135 landbouwbedrijven. Binnen dit aantal zitten 6 kippenbedrijven, 26 varkensbedrijven, 59 melkvee/rundvee bedrijven, 26 paardenhouders, 10 tuinbouwbedrijven waarvan ook een groot aantal akkerbouwers. Laten we deze ondernemers koesteren en inzien wat ze bijdrage aan het landschap, economie, klimaatoplossingen en het voornaamste: ons voedsel!

Paul Wouters

Raadslid Bladel Transparant

Read more »