Archive For The “N284” Category

Na de zomer duidelijkheid rondom de N284.

De Fractie Bladel Transparant heeft naar aanleiding van de door het College verstrekte antwoorden op de art41-vragen opnieuw de situatie van de N284 Bladel/Hapert aan de orde gesteld. Deze nieuwe inhoudelijke en procedurele vragen zijn ontstaan op basis van  van het al langer bestaande van aanpak N284.

De portefeuillehouder Wim van der Linden bevestigt de door de fractie BT getrokken conclusie dat de projectvoorbereiding achterloopt op de in het plan van aanpak opgenomen tijdplanning.

Opgelopen achterstand plan van Aanpak N284 moet ingehaald worden.

N284 Bladel/Hapert

N284 Bladel/Hapert (foto:Paul Wouters.)

De achterstand op de tijdplanning is met name veroorzaakt door uitblijven van toewijzen van een projectmanager in het gezamenlijke ambtelijke kernteam door de provincie. De provinciale projectmanager is sinds kort -1 februari 2019- wel beschikbaar.

Momenteel wordt de bestuurlijke organisatie, de stuurgroep, ingericht welke naar verwachting zal gaan bestaan uit de gedeputeerde en de twee portefeuillehouders van de in het project participerende gemeenten.

De bestuurlijke en ambtelijke inzet is om de opgelopen achterstand op korte termijn voor een belangrijk deel in te halen en te komen tot:
1. afronden inrichtingsvisie;
2. afstemmen van deelprojecten op inrichtingsvisie en verder uitwerken van deelprojecten.

Informatie over de oplossingsrichtingen en keuzes N284 in aantocht.

Ambitie blijft om in het jaar 2020 te starten met de uitvoering buiten op straat en om het project binnen het
tijdsbestek van de oorspronkelijke planning volledig af te ronden.
De portefeuillehouder zegt toe de raad in de eerste vergadering na het zomerreces 2019 te informeren
over:
1.de stand van zaken met betrekking tot het project op dat moment;
2,de in de inrichtingsvisie neergelegde keuzen en de daaruit voorvloeiende oplossingen:
3.robuuste infrastructurele aanpassingen;
4.beïnvloeden verkeersstromen;
5.Quick wins, als voorlopers op en passend binnen robuuste aanpassingen.

In een overlegstructuur tussen werkgevers en overheid wordt het bedrijfsleven en het Huis van de Brabantse
Kempen betrokken bij de problematiek van verkeer, infrastructuur en mobiliteit.

De fractie BT kwalificeert de ontvangen informatie  als helder. De door de portefeuillehouder Wim van der Linden gedane toezegging acht de fractie voorlopig toereikend en de fractie ziet derhalve af van indiening van de door haar
voorbereide N284_motieBT

Als Bladel Transparant wachten wij op dit moment de invulling van de door de Portefeuillehouder gedane toezegging en de informatie over de 5 genoemde punten af. Na het zomerreces 2019 krijgt het onderwerp N284 wat ons betreft zeker een vervolg.

 

Fractie Bladel Transparant

Read more »

Voortgang (tussen)oplossingen N284 Bladel/Hapert

Het College heeft inmiddels  schriftelijk gereageerd op onze vragen over de problematiek rondom de N284. Uit de antwoorden blijkt dat het College bezig is om de N284 “”toekomstproof”” te maken via het samenstellen van een kernteam met vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten.

De schriftelijke reactie bevat  onder meer de volgende mededeling over de planning:””Vanaf 2019 wordt door dit team gestart met het opstellen van (varianten) onderzoeken op alle relevante beleidsterreinen. Na afronding van deze onderzoeken kan worden gestart met de uitwerkingen ter voorbereiding op realisatie. De afgesproken looptijd van de totale realisatie is t/m 2026.””

N284 Bladel/Hapert

N284 Bladel/Hapert (Foto:Paul Wouters)

Het College deelt de mening van Bladel Transparant dat er zo snel mogelijk tussenoplossingen moeten komen voor de N284 problematiek maar plaatst daar tegelijkertijd wel de volgende kanttekeningen bij””

In 2017 en 2018 zijn op de N284 reeds een aantal quick-wins uitgevoerd. Zo zijn er aanpassingen gedaan
aan de verkeerslichten nabij Castersedijk, Lange Trekken en Raambrug. Dit effect was (kort)
meetbaar maar inmiddels is de regeling weer bijna “volgelopen”. In 2019 wordt gezocht naar een integrale
en structurele oplossing voor het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid.

Indien er zich toch nog quick-wins vooruitlopend op “grote aanpak” voordoen dan is dit zeker een afweging
waard. Wel dient een tijdelijke oplossing het zicht op een robuste oplossing niet te vertroebelen.”

Blijven zoeken naar (tussen)oplossingen voor de N284.

Als Bladel Transparant dringen wij echter nog steeds aan op (tussen)oplossingen voor de problematiek van de N284. Alhoewel wij ons beseffen dat het bereiken van een definitieve oplossing afhankelijk is van verschillende factoren en samenwerkingspartners duurt de perode van 2019 t./m. 2026 ons veel te lang.

Samen met het College zijn wij dan ook voortdurend op zoek naar( tussen)oplossingen die de doorstroming op de N284 bevorderen in afwachting van de resultaten van het overleg met de samenwerkingspartners en de daadwerkelijke realisatie van een definitieve oplossing.  Wij blijven  ook in 2019 concreet aandacht vragen de problematiek van de N284 en een zo snel mogelijke realisatie van (tussen)oplossingen. Wachten tot 2026 is wat ons betreft zeker geen optie!

Fractie Bladel Transparant.

 

Read more »

Zo snel mogelijk (tussen)oplossingen verkeersdrukte N284 Bladel/Hapert

Zo snel mogelijk (tussen)oplossingen verkeersdrukte N284 Bladel/Hapert.

Als Bladel Transparant vinden wij het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is voor ondernemers en andere weggebruikers. Veel inwoners staan regelmatig in de file op locaties in onze gemeente of ondervinden hinder van de al langer bestaande problematiek rondom de N284 en andere routes en/of dicht slippende wegen. In de optiek van Bladel Transparant dient dit probleem aangepakt te worden. Om deze reden is het gezamenlijk aanpakken van de N284 dan ook in het coalitieakkoord en middels de volgende tekst in de begroting 2019 opgenomen.

“Vanaf 2016 is er samen met de Provincie en de gemeente Reusel – De Mierden gewerkt aan een samenwerking met als doel de Provinciale weg N284 “toekomst proof” te maken’’.

N284 Bladel/Hapert

N284 Bladel/Hapert. (foto Paul Wouters)

Inmiddels is het project geborgd in de regionale verkeersplannen en is er noodzaak en prioriteit gegeven aan een verdere uitwerking van het plan.”

Verbinding met andere projecten binnen de gemeente Bladel.

De noodzaak om te komen tot een structurele oplossing voor de N284 in het kader van doorstroming en verkeersveiligheid is al langer aangetoond. Deze planvorming is echter ook van invloed op diverse projecten binnen onze gemeente, zoals de ontsluiting bedrijverterrein de Sleutel, de Egyptische Poort, Kempenland, verkeersveiligheid oude provinciale weg Hapert en de Wijer.

We zijn ons er van bewust dat de realisatie van dit plan nog de nodige tijd nodig heeft, maar gelet op de ernst van de situatie zijn wij van mening dat er ook op korte termijn (tussen)maatregelen nodig zijn om in de benodigde bereikbaarheid te verbeteren.

Bladel Transparant is van mening dat er tussenoplossingen moeten komen om de verkeersdoorstroming in de spits te verbeteren. Om deze reden heeft Bladel Transparant enkele vragen gesteld over de huidige aanpak en welke mogelijkheden het college heeft.

 

De fractie Bladel Transparant vraagt zich af:

 

1. Kan het College de raad informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. het traject N284.

2. Kan het College een overzicht geven van het aantal ongevallen in 2017 en 2018 op het traject N284 in de gemeente Bladel.

3. Kan het College aangeven wat de lengte en de duur van de files per dag is? Zo niet, is het College voornemens om dit in beeld te brengen?

4. Kan het college een overzicht geven waar de knelpunten m.b.t. de verkeersopstopping en filevorming zich bevinden en welke oorzaken dit heeft?

5. Is het College van mening dat er snel naar een tijdelijke tussenoplossing gezocht moet worden om de filedruk op de N284 te verminderen alvorens de grote aanpak van start gaat en zo ja op welke wijze?

6. Heeft het college in beeld of bijvoorbeeld het afstemmen van de verkeerslichten, stimuleren van andere routes, het tijdelijk openstellen van andere routes (extra ontsluiting bedrijventerrein de Sleutel en extra ontsluiting KBP op de plekken waar die nu geblokkeerd zijn) en andere mogelijkheden die tijdelijke oplossingen kunnen zijn voor de problemen?

Op basis van de beantwoording zullen we kijken welke actie we kunnen ondernemen.

Wordt vervolgd!

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!