Archive For 24/02/2014

BT stelt vragen over subsidieverstrekking muzikale en culturele vorming

Natasja van Deursen-van Dam1Deze subsidie wordt verstrekt aan de ouders van leerlingen die lid zijn van muziekverenigingen

Publicatie ED
De publicatie van een artikel in het Eindhovens Dagblad van 21 februari jl.met als titel ´Fanfares Hoogeloon zetten aan tot fraude´ heeft een hoop stof doen opwaaien en tevens boosheid opgeroepen bij ouders en de betreffende muziekverenigingen. Dit begrijpen we en daarom vinden we het belangrijk om aan u kenbaar te maken wat er tijdens de vergadering van de commissie inwoners op 18 februari jl. is gebeurd.

Subsidie
De muziekverenigingen hebben aangegeven dat ze bij het indienen van de subsidieaanvragen vormfouten hebben gemaakt (een verkeerde interpretatie van de beleidsnotitie),maar geven tevens aan te kunnen bewijzen dat er niet gefraudeerd wordt. Door het niet toekennen van subsidie aan de betreffende ouders worden de leerlingen de dupe en dat is erg jammer. Zeker omdat beide muziekverenigingen zeer gewaardeerd worden binnen onze gemeente, ook door ons.

Commissie inwoners
Tijdens de rondvraag hebben we op verzoek van een vrijwilliger van een van de betreffende muziekverenigingen een aantal vragen gesteld. Via deze vrijwilliger hebben we namelijk vernomen dat er grote onvrede bestaat over het aan een groep ouders niet toekennen van de subsidie voor muzikale en culturele vorming betreffende het jaar 2013. De strekking van de gestelde vragen vindt u hieronder. *
• Waarom wordt er niet meegedacht met deze muziekverenigingen en ouders/leerlingen als aannemelijk gemaakt kan worden dat het puur een verkeerde uitleg van een beleidsnotitie is geweest?
• Waarom is er niet eerder geageerd? Deze muziekverenigingen dienen al 5 jaar op deze manier de aanvragen in, sinds de invoering van de nieuwe regeling in 2008.
• Is er wel of niet vastgesteld door de gemeente dat deze muziekverenigingen frauderen?
*Het gaat hierbij uitdrukkelijk om de strekking van de gestelde vragen. Deze zijn niet letterlijk voorgelezen in de commissie, dus het kan zijn dat de weergave in dit artikel mondeling op een wat andere wijze geformuleerd is in de commissievergadering.

Reactie wethouder Veldhuizen (GL/Pro5)
De wethouder geeft aan dat de gemeente geen relatie heeft met de muziekverenigingen, maar met de ouders van de kinderen die lid zijn. De wethouder laat weten dat ze er bij toeval dit jaar pas achter zijn gekomen dat er aanvragen door de ouders niet naar waarheid zijn ingevuld, daartoe gestimuleerd door de muziekverenigingen. Naar aanleiding daarvan hebben er meerdere gesprekken met de muziekverenigingen plaatsgevonden. Ze geeft aan het erg vervelend te vinden voor de betreffende ouders, maar vanwege de ernst van de situatie is er besloten om geen lagere subsidie te geven, maar om helemaal geen subsidie toe te kennen aan deze groep. De wethouder geeft aan dat er sprake is van fraude.

Het Eindhovens Dagblad heeft de term fraude overgenomen in hun artikel, waarschijnlijk naar aanleiding van de uitspraak van wethouder Veldhuizen.

Contact
Wilt u hierover in contact komen met ons, of over andere onderwerpen komen praten? U bent van harte welkom.  Schroom niet om onze ambassadeur voor Hoogeloon, Jutka van den Heuvel, hierover aan te spreken.

Namens de fractie Bladel Transparant,

Natasja van Deursen-van Dam
Davy Jansen
Rob van Deursen

Read more »

De feiten rondom de kantine sporthal

X-Sport

Tijdens de commissievergadering inwoners die op 18 februari jl. heeft plaatsgevonden stond een gedachtewisseling over het tijdelijk kantinebeheer van de (oude) sporthal ’t Spant er en het beheer van de (nieuwe) sporthal X-sport op de agenda op verzoek van de PvdA. Voordat de gedachtewisseling tussen de diverse partijen begon werd er door twee mensen ingesproken en tijdens de gedachtewisseling kwam ook coalitiepartij PvdA ongekend fel uit de hoek. Omdat wij het als partij wél belangrijk vinden om op basis van inhoud en feiten politiek te voeren kunt u lezen hoe het proces verlopen is en welke acties er door onze wethouder Zumker ondernomen zijn. We gaan ervan uit dat u hieruit uw eigen conclusies kunt trekken.

Voordat u begint met lezen willen we een passage uit de sportnota citeren: ‘Binnensportaccommodaties:…..Vanuit principiële overwegingen wordt het beheer en de exploitatie van sporthallen geen gemeentelijke kerntaak geacht….De sporthallen ’t Spant er en Eureka zijn in gemeentelijk beheer met een verpachte horeca…

Tot de definitie basissportvoorziening binnensport wordt onder andere het navolgende gerekend: sportvloer, was- en kleedruimten, bergruimte, binnensporttoestellen en parkeerruimte.

Aanvullende voorzieningen die niet tot de basisvoorziening c.q. basisuitrusting worden gerekend betreffen onder meer de tribunes, krachthonk, clubaccommodatie, bestuurskamer en  overige niet direct sport gerelateerde voorzieningen. Voornoemde voorzieningen worden gerekend tot de eigen (investering- en instandhouding) verantwoordelijkheid van de betreffende binnensportvereniging.’

Met inachtneming van deze sportnota is unaniem door het College van B & W en vrijwel unaniem door de commissie (raad) besloten dat er geen extra kosten voor een tijdelijke exploitant gemaakt mochten worden en werd de tijdelijke oplossing als voldoende beschouwd. Wethouder Zumker heeft conform deze uitspraak gehandeld, maar erkent dat deze tijdelijke situatie niet ideaal is. Vandaar ook de extra inzet om toch een exploitant te vinden. Vraag blijft wel, wat hebben de verenigingen zélf gedaan om mogelijke oplossingen te vinden? Het eenzijdig alleen leggen bij de politiek is niet realistisch. Of wordt dit probleem met het oog op de verkiezingen opgeblazen door een lid van een van de binnensportverenigingen? En wat heeft de PvdA zelf actief gedaan om een oplossing te vinden?

2011
De familie Hoekstra heeft, met in acht name van de opzegtermijnen, de exploitatie van het huidige sportcafé opgezegd bij Heineken. Heineken heeft op haar beurt de huur per die datum opgezegd bij de gemeente.

Juni 2011 – maart 2012
Gezocht naar nieuwe exploitanten voor de kantine, onder meer via horecamakelaars en via het eigen netwerk. Gesprekken gevoerd met de binnensportverenigingen of ze de exploitatie van de kantine zelf wilden gaan uitoefenen. Hierin was men niet geïnteresseerd. Wel gaf men aan of nagedacht was over een exploitatie via de WVK, sporthalbeheerder of via een gemeenschapshuis. Dit is nader uitgezocht door de gemeente en als niet passend beschouwd. Diverse gesprekken gevoerd met kandidaten en uiteindelijk is Wil Wouters de nieuwe exploitant geworden. Het inventaris is overgenomen door de gemeente om de start mogelijk te maken.

April 2012
De nieuwe exploitant start met de exploitatie van de kantine en heeft een contract tot 31 december 2013.

Mei 2013
Start onderhandelingen met Wil Wouters over de exploitatie van het sportcafé in de nieuwe sporthal. Beperkte exploitatiemogelijkheden in verouderde accommodatie rechtvaardigen een verlaging van de overeengekomen huursom.

Juni 2013
Met de voormalige exploitant (de heer Wouters) werd begin 2012 overeengekomen dat, indien beide partijen een goed gevoel aan de samenwerking zouden overhouden, de heer Wouters in principe ook de exploitant van het sportcafé in de nieuwe sporthal zou kunnen worden. De heer Wouters gaf medio 2013 echter aan niet langer in te zijn voor die uitdaging. Persoonlijke afwegingen hebben hem doen besluiten om af te zien van de mogelijkheid om het nieuwe sportcafé te gaan exploiteren. Hetzelfde gold voor de mogelijkheid om het per 31 december 2013 eindigende huurcontract te verlengen tot 1 augustus 2014. Op de uitnodiging onder welke financiële condities hij daartoe bereid zou zijn, werd niet ingegaan. Dit hield in dat we op zoek moesten naar een andere invulling.

Op 20 juni 2013 is er een brief gestuurd aan de besturen van alle binnensportverenigingen om hen hiervan op de hoogte te stellen en werden ze uitgenodigd mee te denken over een (tijdelijke) invulling van de bestaande kantine.

Augustus – december 2013
Net als in 2011 horecamakelaars en het eigen netwerk ingeschakeld om potentiële kandidaten te vinden voor de exploitatie van zowel het nieuwe sportcafé als de huidige kantine. We hebben er bewust voor gekozen om geen algemene oproep te plaatsen. We wilden voorkomen dat allerlei personen om de verkeerde redenen interesse zouden tonen. De bedoeling was om in gesprek te komen met partijen die het écht om de inhoud van de taak te doen was. Met ondernemers dus. De exploitant van het sportcafé vormt

(samen met de beheerders) het gezicht /het visitekaartje van de nieuwe sporthal. De juiste motivatie was voor ons, behalve het criterium sportminded, deskundig en ervaren, lokaal betrokken en gastvriendelijk, een belangrijke voorwaarde om geschikte partijen te selecteren.

Gesprekken gevoerd met een vijftal geïnteresseerde partijen. Dus niet uitsluitend met één, zoals wel wordt beweerd.  Daarnaast is er meerdere keren (in)formeel ambtelijk overleg geweest tussen de gemeente en de besturen van de binnensportverenigingen.

Op 3 december 2013 binnen het College van B&W afgestemd om met een potentiële exploitant voor het sportcafé tot overeenstemming te komen.

Op 10 december 2013 een mail gestuurd aan de binnensportverenigingen om te melden dat er nog steeds geen exploitant gevonden was voor het huidige sportcafé gedurende de periode januari – juli 2014.

Op 20 december 2013 een contract getekend met een drankautomaten leverancier om zodoende in ieder geval sporters en bezoekers iets te kunnen bieden vanaf januari 2014.

20 januari 2014
Een brandbrief van een verontrust lid van de volleybalvereniging besproken in de commissievergadering MAZ. Desgevraagd is door wethouder Zumker mondeling toelichting verstrekt op de gang van zaken en de gevolgde procedure. Begrip voor het gevoel bij het tijdelijk gemis van een exploitant van het sportcafé, maar ook de afwegingen/motieven toegelicht waarom op 20 december 2013 ( bij gebrek aan reële alternatieven) voor de tijdelijke oplossing via koffie- en frisdrank-/zoetwarenautomaten is gekozen. Deze commissie heeft de wethouder vervolgens niet gevraagd de gekozen oplossing terug te draaien. Alleen commissielid Mols drong aan om ‘juridisch geneuzel’ achterwege te laten en direct actie te ondernemen om de ervaren problemen op te lossen.

21 januari 2014
Unaniem collegebesluit waarin de huurovereenkomst met de exploitant van het nieuwe sportcafé getekend mag worden.

25 januari 2014
Gesprek gehad met een partij geïnteresseerd in de tijdelijke exploitatie van huidige sportcafé. Dit, ondanks het feit dat de commissie geen opdracht hiertoe had verstrekt. In het belang van de binnensporters heeft de wethouder dit toch gedaan. De exploitant wilde echter naast de omzet een vergoeding van de gemeente ontvangen om te gaan exploiteren.

28 januari 2014
Optie B besproken binnen het College van B & W waar unaniem werd besloten geen vergoeding te betalen aan een exploitant. Dit teruggekoppeld aan de potentiële exploitant, die er vervolgens van af zag.

Algemeen
In 2013 hebben we dezelfde procedure gevolgd als in 2011/2012 en ook geen advertentie geplaatst om exploitanten te werven. De binnensportverenigingen zijn beide keren betrokken geweest bij het proces.

De wethouder heeft de commissie Inwoners al op 19 november 2013 via de actieve informatie op de hoogte gesteld van, voortgang van de bouw van de nieuwe sporthal, de prijsvraag omtrent de nieuwe naam, het overleg met omwonenden over de omgeving van de nieuwe accommodatie alsmede over de stand van zaken met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe exploitant van het bestaande sportcafé, het nieuwe sportcafé en de combinatie beheer sporthal-exploitatie sportcafé. Zie bijgaand document: Notulen Cie Inw 19 nov. 2013

Read more »

De echte waarheid over de Egyptische Poort

Logo Egyptische PoortIn dit artikel geeft Bladel Transparant verantwoording af over wat de partij de afgelopen jaren heeft ondernomen om de Egyptische Poort de invulling te geven die het verdient.  Bladel Transparant zal altijd van mening blijven dat het openluchtzwembad niet had hoeven te verdwijnen. Nu het dan toch weg is, streven wij een invulling na die past binnen de recreatieve bestemming. Zo zijn maximale bebouwingshoogtes en invulling van de bosvilla’s door ons toedoen beperkt. Zonder tussenkomst van Bladel Transparant was het plan al in uitvoering geweest en was de locatie volgebouwd met te veel, te grote bosvilla’s op een te klein oppervlak. Hierdoor blijft van het uiteindelijke recreatieve doel weinig over.

10 woningen
Als een rode draad door heel het proces lopen de 10 woningen (zgn. ‘bosvilla’s’). Vermeldenswaardig is dat in de raadsvergadering van 6 februari jl. het argument werd gebruikt  het bestemmingsplan goed te keuren omdat er een ‘point of no return’ is aangebroken. Dit omdat de bouw van de 10 woningen noodzakelijk zou zijn vanwege de voorfinanciering van de kunstgrasvelden van Bladella. Echter is ten tijde van die bewuste besluitvorming alleen nog maar sprake van de bouw van een beperkt aantal woningen.

We hopen dat u na het lezen van onderstaande feiten zelf kunt concluderen of er steeds sprake is geweest van een unanieme instemming van de kaders de afgelopen jaren.

3-9-2008:
– BT twijfelt ten zeerste aan de noodzaak van een hotel, maar áls deze noodzaak al aangetoond kan worden dan is er in de zienswijze van BT maar plaats voor een hotel van MAXIMAAL 3 bouwlagen.
– BT is voorstander van beperkte, kleinschalige woningbouw aan de Bossingel, zonder inmenging van projectontwikkelaars.
– De Egyptische Poort dient een sport- en recreatiegebied te worden, zoals vorig jaar vastgesteld werd door de gemeenteraad.

18-9-2008:
– BT constateert bij de documenten die beschikbaar gesteld worden voor de commissie Grondgebied dat de welstandscommissie het advies zou hebben gegeven een massief accent van maximaal 7 bouwlagen passend te vinden aan de rand van de Bossingel/N84, maar dit blijkt niet het geval te zijn. De raadsleden zijn onjuist geïnformeerd.
– BT wil via een amendement maximaal 2 á 3 bosvilla’s realiseren. Het amendement wordt verworpen en de gemeenteraad wil niet tornen aan de term ‘beperkte woningbouw’.

30-10-2008:
BT stelt diverse vragen over de Egyptische Poort waarbij onder andere ook de grondopbrengst van de bosvilla’s ter discussie wordt gesteld. Deze is altijd geraamd op € 1,3 miljoen. BT wil graag de grondopbrengst weten met en zonder woningbouw. Het College kan hier geen antwoord op geven, omdat de markt dit bepaalt.

31-10-2008:
BT wil een motie van wantrouwen indienen tegen het voltallige College in verband met het niet houden aan de regels van een openbare aanbesteding. Onder andere vanwege de manier van aanbesteden en het toevoegen van woningen aan het Plan van Eisen gedurende de aanbesteding. BT vertelt in de gemeenteraad waarom men onthutst is over de gehele gang van zaken. De gemeenteraad onderschrijft dit, echter zonder consequenties. Ook het afzwakken van de motie kan op geen enkele steun van andere partijen rekenen.

7-7-2009:
BT stelt diverse artikel 41 vragen. Het stelt de gevolgde aanbestedingsprocedure aan de kaak.

30-9-2010:
– Volgens de exploitatieovereenkomst komt er een hotel met zalen en restaurant, een activiteiten- en begeleidingscentrum inclusief wonen, een medisch centrum en 10 bosvilla’s. BT geeft aan dat van de toeristisch/recreatieve uitgangspunten op deze manier weinig tot niets meer overblijft. Alleen het hotel voldoet nog aan dit eerder gestelde kader.
– BT geeft een stemverklaring af met betrekking tot de onvoldoende recreatieve-toeristische invulling en wil graag dat de zorgfunctie een andere invulling krijgt.

1-6-2011:
BT vraagt aandacht voor de risico’s omtrent de voorfinanciering betreffende de aanleg van de kunstgrasvelden voor Bladella. Instemmen met deze kredietaanvraag betekent nog niet direct het instemmen met de verdere ontwikkelingen rondom de Egyptische Poort. Het bestemmingsplan komt terug naar de gemeenteraad.

7-7-2011:
BT is verbaasd over de, in naam van Ballast Nedam en gemeente Bladel uitgegeven folder, waarin al melding wordt gemaakt van de bouw van de 10 bosvilla’s terwijl de gemeenteraad dit nog goed moet keuren. Volgens het Plan van Eisen gaat het nog steeds over een ‘beperkt aantal woningen’. Volgens wethouder Van der Hout klopt dit, maar de gemeenteraad moet zich ervan bewust zijn dat elke bosvilla minder, minder geld oplevert.

27-6-2012:
– BT vraagt aandacht voor fase 3 omdat in het huidige Plan van Eisen bijvoorbeeld een bedrijf als Bax of Ikea zich hier kan vestigen.
– Hooge Akkers buiten het plangebied laten is onwenselijk om bebouwing aan de Bossingel in dezelfde stijl te kunnen waarborgen.
– Is een tunnel nog wel wenselijk? De aanleg is alleen nog wenselijk voor BT als de verkeersveiligheid bewezen vergroot wordt en de Provincie meebetaald.
– Is een sportboulevard wenselijk zonder tunnel? Naar onze mening niet.
– BT heeft nogmaals aangehaald de bouw van 10 bosvilla’s niet wenselijk te vinden. Maar vanwege de crisis en de benodigde financiële middelen heeft BT begrip voor de bouw. BT stemt in met de ontsluitingsweg.
– BT geeft nogmaals aan dat de 10 bosvilla’s niet passend zijn in het kleine gebied. De bouw kan niet hetzelfde worden als de villa’s aan de overkant van de Bossingel. Er is dan ook geen sprake van villa’s.
– Het hotel mag 12 in plaats van 10 meter hoog worden, omdat het hotel verplaatst is richting de provinciale weg.

31-10-2013:
Na een ‘radiostilte’ van anderhalf jaar besluiten BT en CDA een aantal partijen te benaderen of deze interesse hebben in een informatieve bijeenkomst waarbij er aan de ambtenaren vragen gesteld kunnen worden. PvdA geeft aan geen interesse te hebben.

6-11-2013:
Er blijkt geen gesprek mogelijk te zijn met de ambtenaren in verband met het zogenaamde gelijkheidsbeginsel.

11-1-2014:
Overleg met CDA, VVD en VHP waar standpunten en informatie worden uitgewisseld.

1-2-2014:
Overleg met CDA, VHP en VVD. VVD maakt zich m.n. zorgen over mogelijke geuroverlast en begrijpt verder onze standpunten. VHP twijfelt met name vanwege de uitvoerbaarheid en belangstelling vanuit de  markt. CDA en BT hebben meerdere wensen en bedenkingen.

6-2-2014:
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2014 heeft BT samen met het CDA en de VHP een motie opgesteld om wethouder Van der Hout meer tijd te geven (tot uiterlijk 1 januari 2015) het bestemmingsplan meer realiteitswaarde te geven en de toeristisch- recreatieve invulling van de Egyptische Poort te verhogen. Wethouder Van der Hout geeft in de raadsvergadering aan dat als de motie aangenomen zou worden hij zijn ontslag in zou dienen. De motie wordt gehandhaafd en daarmee aangenomen. Wethouder Van der Hout dient de volgende dag zijn ontslag in.

Read more »

Bladel Transparant kiest opnieuw voor kwaliteit Egyptische Poort

Vertrek wethouder Van der Hout (PvdA) onnodig en eigen keuze

Logo Egyptische Poort

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2014 stond het bestemmingsplan Egyptische Poort op de agenda ter besluitvorming. We zijn al vanaf het begin (2007) erg kritisch geweest op de invulling van dit plan. We kregen onvoldoende steun voor onze wensen en bedenkingen, maar hebben tijdens het proces altijd constructief meegedacht om de invulling van het gebied optimaal ten goede te laten komen aan álle inwoners.  Dit proces heeft u de afgelopen jaren kunnen volgen.

Gebrek aan belangstelling voor EP
De motie die we samen met CDA en VHP hebben ingediend, heeft als doel de plannen voor de Egyptische Poort te verbeteren en de realiteitswaarde te vergroten. Er is namelijk tot op heden nog steeds onvoldoende belangstelling vanuit de markt (bijvoorbeeld voor het hotel) waardoor er nog geen concrete uitvoering van de plannen mogelijk is. Biedt doorgaan met deze plannen dan de (financiële) zekerheid van een kwalitatief goed doordacht plan? Wat ons betreft niet. We zien verbeteringen en nieuwe mogelijkheden op basis van voortschrijdend inzicht en ook de economische situatie waar we in verkeren vraagt wellicht om een andere invulling.

Uitgesteld
Ligt het plan dan opnieuw stil? Nee, tot uiterlijk 1 januari 2015 had wethouder Van der Hout van ons de tijd gekregen om samen met de projectontwikkelaar nieuwe, realistische mogelijkheden te onderzoeken en de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen. Het bestemmingsplan vaststellen werd dus uitgesteld en niet afgewezen, al is dat nu wel hetgeen andere partijen doen voorkomen met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.

Kosten
Lopen we als gemeente grote financiële risico’s? Nee, we betalen de rente over de voorgefinancierde zaken, zoals de kunstgrasvelden van Bladella. Maar doorgaan met dit plan had wellicht nog meer kosten met zich meegebracht als blijkt dat de haalbaarheid van de huidige plannen nihil is. Bovendien waren er afgelopen jaar óók geen ontwikkelingen en hebben we als gemeente ook de rente moeten betalen over het voorgefinancierde deel van dit plan. Het voorfinancieren van de kunstgrasvelden heeft onze fractie bij de besluitvorming de nodige hoofdbrekens gekost. Echter de focus lag op het creëren van ruimte voor het project. De financiële risico’s waren nihil en instemmen met de kunstgrasvelden betekende volgens de wethouder niet direct instemmen met het bestemmingsplan.

Coalitieakkoord
Hebben wij het coalitieakkoord verbroken? Dit staat er letterlijk in het coalitieakkoord: ‘de Egyptische Poort wordt ingevuld conform het programma van eisen. Wel wordt de maximale bouwhoogte teruggebracht tot drie bouwlagen. Er komt een tunnel onder de Provinciale weg’. Roepen voor de gemeenteraadsverkiezingen is makkelijk, maar met inhoudelijke feiten komen is de uitdaging. We horen graag van onze coalitiegenoten hoe we het akkoord zouden hebben verbroken. Waar is in dat opzicht overigens de beloofde keuzenotitie over de toekomst van Den Herd, waarvan in het coalitieakkoord staat dat deze er binnen één jaar na de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zou komen?

Vertrek wethouder eigen keuze
We betreuren het ten zeerste dat wethouder Van der Hout de geboden kans niet heeft aangegrepen en onze partij nu verantwoordelijk stelt voor zijn vertrek. Het is zijn eigen keuze geweest, geen enkele partij heeft hem daartoe gedwongen. De motie heeft ook zijn functioneren niet ter discussie gesteld. Een wethouder die in een raadsvergadering de woorden uitspreekt: ‘als deze motie aangenomen wordt, dan dien ik morgen mijn ontslag in’, zet de democratie onder druk en op deze manier willen we geen politiek bedrijven.

De Egyptische Poort en u als inwoners verdienen onze inzet om er een maximale invulling aan te geven. Daar blijven we ons sterk voor maken.

De fractie Bladel Transparant,

Davy Jansen
Natasja van Deursen-van Dam
Rob van Deursen

BT groep

Read more »