Archive For 23/12/2018

Wendbaar en toekomstbestendig centrum van Bladel

Het centrum van de gemeente Bladel heeft zowel qua vormgeving als economische activiteiten ontwikkelingen doorgemaakt. Initiatiefnemers zitten gelukkig niet stil. Om een wendbaar en toekomstbestendig centrum te worden is er een traject gestart om een centrum visie op te stellen. Deze visie moet als kader gelden om te beslissen welke initiatieven vanaf nu in het gebied inpasbaar zijn.De centrumvisie is ontwikkeld vanuit de volgende doelstelling:

Doelstelling centrumvisie  Bladel Centrum

Onze doelstelling is om op korte termijn een toekomstbestendig (10-20 jaar) beeld te scheppen dat als toetsingskader kan dienen om initiatieven die er nu liggen te beoordelen, waarbij een brede afweging wordt gemaakt tussen alle mogelijke functies die op hun eigen wijze bij kunnen dragen aan een levendig centrum. Het beeld moet ook aanspreken en enthousiasmeren zodat het nieuwe passende initiatieven oproept, die bestaande waardevolle functies verder versterken waardoor synergie tussen oud en nieuw optreedt. Het stedenbouwkundig concept moet ten minste voor het kernwinkelgebied een toetsingskader formuleren.“Het gaat dus om een visiedocument voor de langere termijn met een duidelijke doelstelling.

Interactief traject met inwoners ondernemers en organisaties.

Davy Jansen

Wethouder Davy Jansen

In het vervolg van dit proces is er gebruik gemaakt van verschillende beleidstukken en documenten zoals,de rapportage over de toekomst van de gemeente Bladel, diverse Koopstromenonderzoeken, de Kempische detailhandelsvisie de woonvisie 2018 en het masterplan voor de Egyptische Poort,  die als bouwstenen voor de te formuleren visie hebben gediend.

De deelnemende bureau’s zijn in verschllende sessies onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider  in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers, organisaties en andere geledingen binnen de gemeente die gedurende dit interactieve proces op verschillende momenten gelegenheid hebben gehad om inbreng te leveren die door de deelnemende bureau’s verwerkt is in  hun definitieve eindversie van de te presenteren visie. Deze visie kan nu door de verantwoordelijk Portefeuillehouders Fons d’Haens en Davy Jansen worden uitgevoerd.

Duidelijke keuze voor een toekomstbestendig centrum van Bladel

Voor Bladel Transparant is het belangrijk dat er met de keuze voor de visie van stedebouwkundig bureau de Zwarte hond een duidelijk toekomstbestendig visiedocument voor de langere termijn ligt. De term visiedocument betekent dus niet dat alles tot in detail vastgelegd is. Binnen dit visiedocument als kader is nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven met een duidelijke kansenkaart voor het centrum van Bladel.

Wethouder Fons d'Haens

Wethouder Fons d’Haens

Met deze nieuwe centrumvisie als kader is het mogelijk om:

  • De Posthof en omgeving van een nieuwe invulling te voorzien.
  • Den  Herd naar de markt te halen.
  • Een toekomstbestendig centrum te creeren met kansen voor (nieuwe ) ondernemers en met ruimte voor alle inwoners in een groene omgeving die uitnodigt en verbind.
  • De Markt verder te verlevendigen.
  • Een nieuwe invulling te zoeken voor de Zuid-westhoek van het centrumgebied.
  • Vanuit het centrum groene verbindingen te leggen met andere gebieden in onze gemeente waar onder de Egyptische Poort.

Nu aan de slag met de nieuwe centrumvisie voor Bladel.

Als Bladel Transparant vinden wij het belangrijk om op basis van deze uitgangspunten samen met inwoners, inwoners en organisaties in de gemeente Bladel vanaf nu concrete stappen te gaan zetten voor  de toekomst.

De visie van Bladel Transparant om Den Herd naar het centrum te verplaatsen werd door alle bureau’s onderschreven als toekomstbestendige factor die een impuls  gaat geven aan de verdere verlevendiging van het centrum van  Bladel.   Het centrumgebied zal niet groeien in het aantal m2. De visie bevat wel kansen om het centrumgebied  te versterken. Na visie komt daadkracht in de uitvoering. Wij gaan dan ook graag samen met alle betrokkenen aan de slag om uitvoering te geven aan deze visie.

Read more »

Politieke kerstgedachte 2018

Dick Zumker

Dick Zumker

Politieke kerstgedachte 2018

De laatste jaren heb ik mijn politieke kerstgedachte of nieuwjaarswens met jullie gedeeld en ook dit jaar ga ik verder met deze traditie.

In 2017 riep ik alle inwoners van Bladel op vooral vooruit te kijken en niet te blijven hangen in het verleden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 adviseerde ik jullie te stemmen op een programma, maar ook op iemand die je vertrouwt en die je kunt aanspreken. Jullie hebben dit massaal gedaan en daarmee Bladel Transparant 5 zetels bezorgd in de gemeenteraad. Dank voor het vertrouwen, we zullen dit niet beschamen.

Inmiddels is er in Bladel een sterke en hechte coalitie, met veel nieuwe en jonge gezichten. Dit geeft vertrouwen naar de toekomst voor de hele gemeente Bladel.

Ik merk dat de politieke rust in Bladel is teruggekeerd en dat er bereidheid is om samen mooie dingen voor Bladel te doen. Ik heb dit ook zo verwoord in de algemene beschouwingen.
Laten we het nu eens echt anders gaan aanpakken.

Laten we het opgestelde Raadsprogramma gaan uitvoeren met elkaar en dan 3 maanden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen pas weer campagne gaan voeren voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.
Op die manier krijgen we zaken voor elkaar en verdienen we het vertrouwen van de inwoners in de politiek weer terug.

De nieuwe burgemeester Remco Bosma die 16 januari 2019 geïnstalleerd zal worden, zal hier ongetwijfeld een rol inspelen. Laten we hopen dat hij in de voetsporen van Boy Swachten treedt en er ook voor alle inwoners zal zijn. Ik heb ook daar het volste vertrouwen in.

Vertrouwen is een woord dat ik veel gebruik; prive, in het werk en binnen de politiek. Draait het daar niet allemaal om? Vaak zegt men dat alles om communicatie draait, maar ik durf te stellen dat het om vertrouwen gaat. Richard Branson, de eigenaar van Virgin heb ik bijna 25 jaar geleden ooit gesproken en maakt nog steeds veel indruk op me. Hij wenst al zijn medewerkers elk jaar toe om minimaal 10 keer hard op de neus te gaan omdat zijn bedrijf daar sterker van wordt. Hij heeft daar vertrouwen in en zie waar het hem heeft gebracht. Een topbedrijf!
Sommige mensen zullen dit naïef noemen, maar als het hem gelukt is, waarom zou het ons dan niet lukken?

Ik heb vertrouwen in de toekomst, omdat ik weet dat we allemaal het beste willen voor onszelf en voor onze (klein) kinderen. Wanneer we dat uitbreiden naar onze buren en vrienden, gaat de wereld er vanzelf beter uitzien.

Namens Bladel Transparant wens ik iedereen heel gezellige feestdagen en alle goeds voor 2019.

Dick Zumker

Raadslid Bladel Transparant.

 

Read more »

Gemeente Bladel zelfstandig: een logische keuze.

Veerkrachtig bestuur

Onder de noemer ‘Veerkrachtig bestuur’ heeft de provincie aan Brabantse gemeenten gevraagd kritisch naar zichzelf te kijken. Gemeenten krijgen steeds meer en complexere taken. De vraag is of een gemeente voldoende bestuurskracht heeft om deze taken goed te volbrengen.

Schaalgrootte

In de Kempengemeenten leidt dat tot een debat waarbij de hoofdvraag is: wel of niet herindelen? Voorstanders van herindeling gaan er namelijk van uit dat een grotere gemeente automatisch meer bestuurskracht heeft. Maar is dat wel zo? Wij denken van niet! Een grotere gemeente doet niet automatisch alles beter, en (blijkt uit onderzoek) zeker niet goedkoper.

Dick Zumker
Dick Zumker

Bestuurskracht

Wat is bestuurskracht eigenlijk? Wij willen natuurlijk een gemeente zijn die in staat is om alle taken goed uit te voeren. Er zit echter veel verschil tussen die taken: sommige moet je op kleine schaal uitvoeren, andere taken groter. Sommige thema’s of keuzes passen beter bij de ene gemeente dan bij de andere. Bijvoorbeeld: om te voorkomen dat ouderen vereenzamen, worden er per dorp bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Dicht bij de mensen, met vrijwilligers uit de buurt. Dit is iedere keer maatwerk: in Hapert gaat dit anders dan in Casteren. De gemeente ondersteunt, bijvoorbeeld door ruimtes in gemeenschapshuizen ter beschikking te stellen.

De bereikbaarheid van onze gemeente is een uitdaging op een ander niveau: de weg houdt niet op aan de gemeentegrens. Daarom werken we samen met gemeente Reusel-de Mierden en de provincie aan het verbeteren van de provinciale weg N284. Bestuurskracht is het vinden van de juiste schaal om een uitdaging aan te gaan. En het schakelen tussen die schalen, om slimme combinaties te maken. En met de juiste partners.

Gemeente in een samenleving

 

Bestuurskracht is volgens ons óók gebruik maken van de kracht in de samenleving. De inwoners van onze gemeente zijn ondernemend en initiatiefrijk. Dat blijkt niet alleen uit de vele bedrijven in de gemeente, maar ook uit het rijke verenigingsleven. Die kracht mogen we niet verloren laten gaan.

Integendeel, die kracht moeten we benutten. Door initiatieven van inwoners en bedrijven aan te moedigen en te onder-steunen. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeente en gemeenschap elkaar kennen. De gemeente Bladel is klein genoeg om het overzicht te houden, met herkenbare bestuurders die aanspreekbaar zijn. Inwoners zijn gebaat bij een laagdrempelig lokaal bestuur, waar mensen invloed hebben op de inrichting van hun directe omgeving. Een structuur met maatwerk, waar inwoners zich in herkennen.

Samenwerking

Samenwerken is nodig, niet alleen met onze inwoners, maar ook met gemeenten en andere overheden. De samenwerking met andere gemeenten gebeurt vaak informeel, zonder dat er een aparte organisatie voor opgetuigd hoeft te worden. Voor een aantal taken hebben we wel aparte organisaties: gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld met de andere Kempengemeenten. Bij een gemeentelijke herindeling heb je die organisatie niet meer nodig. Maar de taken blijven bestaan.

Onderzoek naar het federatiemodel biedt (nog steeds) de mogelijkheid om ‘daar waar gewenst’ keuzes te maken in taken die ‘gemeentegrens-overstijgend’ beter uitgevoerd kunnen worden en politiek gelegitimeerd zijn. Het federatiemodel kan een tegenhanger zijn van besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen waarbij de raad over grensoverstijgende thema’s wel erg op afstand staat. Het risico is groot dat bij een gemeentelijke herindeling het kind met het badwater wordt weggegooid: een grote gemeente die alles zelf doet, ook de dingen die inwoners zelf kunnen. Een gemeente die het overzicht verliest op de samenleving, terwijl die samenleving graag zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat is niet de gemeente waar wij voor kiezen. Wij kiezen voor het optimaliseren van de Kempische samenwerkingsverbanden en een strategische invulling om onze (gezamenlijke) ambities en uitdagingen te bereiken.

Wij kiezen voor een zelfstandige gemeente Bladel.

Namens de fracties:

Bladel Transparant

Dick Zumker

CDA Bladel

Anjo van de Huygevoort

VHP

Toon van Dun

 

 

 

 

Read more »

Terugblik Raadsvergadering Bladel Transparant

De Raadsvergadering stond grotendeels in het teken van de begroting 2019. Bladel Transparant vindt het een goede begroting voor de komende jaren. We zijn in Bladel financieel gezond en dat is ook waar we voor staan. Het raadsprogramma moet er nog in verwerkt worden, maar ook daar is ruimte voor.

Dick Zumker

Dick Zumker

De algemene beschouwingen waren in het verleden het hoogtepunt van de begrotingsbehandeling. Maar wie zit hier nog op te wachten vragen wij ons af?

De inwoners van Bladel worden bijna dagelijks bestookt met politieke bijzonderheden op social media

De raadsleden luisteren uit beleefdheid naar elkaar en gaan vervolgens door met hun eigen beslommeringen.

De achterban van de politieke partijen weet waar hun eigen partij voor staat en hoort dus niets nieuws.

Tradities zijn mooi en hebben zeker hun waarde, maar vooruitgang is dagelijks aan de orde van de dag en heeft ons gebracht waar we nu staan.Daarom hebben wij besloten vanaf dit jaar geen traditionele algemene beschouwing meer te houden.

Bestemmingsplan Kempenland Bladel

Starterswoningen

Het bestemmingsplan Kempenland hebben we vastgesteld om de wethouder voldoende munitie te geven in de onderhandelingen met de RSZK. Voor Bladel Transparant is het belangrijk dat er meer woningen gebouwd worden voor starters en senioren, zowel huur als koop. Appartementen zijn er op dit moment ruim voldoende vinden wij.

Daarnaast hebben wij een aantal moties ingediend om waar mogelijk en realistisch de bouwprocessen te versnellen.Tijdens de raadsvergadering bleek nogmaals dat het de inzet van het College hierop gericht is.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Fons D’ Haens gaf hierbij wel aan dat het begrip woonbehoefte die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid blijkt uit onderzoeken voor langere termijn   niet verward mag worden met woonwensen voor de korte termijn.

Het tekort aan sociale huurwoningen is nadrukkelijk onderdeel van de inzet van het college op basis van de gemeentelijke woonvisie en de woonbehoefte van inwoners.

Mede naar aanleiding van onze moties en de  eerdere gestelde schriftelijke vragen worden de mogelijkheden onderzocht en aan de raad voorgelegd, ondanks onze inzet moet echter wel worden erkend dat er op dit onderwerp een aantal factoren zijn waar zowel de gemeente als de Raad geen invloed op hebben. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij de ontwikkelingen rondom woningbouw zeer nauwlettend zullen blijven volgen.

Toekomst gemeente  Bladel (veerkrachtig bestuur)

Tot slot hebben we, naar aanleiding van een motie van D’66, nog gereageerd op de brief van de oppositie aan de provincie, waarin ze aandringen op een fusie met Eersel en Reusel.

De gemeenteraad in Bladel is hier met 14 raadsleden tegen en om het dan met gegoochel met cijfers anders voor gaan stellen, vinden wij niet kunnen.Wij zijn als raadsleden gekozen door en voor de inwoners van Bladel. VVD, pro5 en D’66 zouden dit ook serieus moeten nemen en niet de feiten gaan verdraaien om hun gelijk te halen.

Read more »