Raadsvergadering – 31 oktober 2013

Bestemmingsplan De Biezen Noord Bladel (R2012.159 – R2013.073)

MOTIE:
dat met de vaststelling van het bestemmingsplan De Biezen Noord Bladel een langlopende discussie met betrekking tot het in het plangebied aanwezige tijdelijke speelveld definitief is beslecht;
dat gezien de financiële en volkshuisvestelijke consequenties behoud van een groter deel van het bestaande speelveld in het plangebied De Biezen Noord Bladel helaas niet mogelijk is gebleken;
dat dit niet wegneemt dat grote waarde toegekend blijft worden aan groen in woonwijken:
– groen draagt bij aan de sociale cohesie van een woonwijk;
– groen in de vorm van een speelweide biedt kinderen de mogelijkheid tot spelen en bewegen;
– spelen en bewegen zijn in tijden waarin TV en internet de boventoon lijken te voeren belangrijk zijn voor kinderen;

dat onderzoek heeft uitgewezen dat goede en betaalbare alternatieven voorhanden zijn om de noodzakelijk gebleken reductie van het speelveld in het plangebied De Biezen Noord Bladel te compenseren;

roept het college van burgemeester en wethouders op om:
1. in overleg met de grondeigenaar, Woningstichting De Zaligheden, een gelijkwaardig vervangend speelveld aan te leggen net buiten het plangebied De Biezen I, op de hoek Gozelinusbocht/Vogelwikke (toekomstig plangebied De Biezen II) *;
2. aan dit vervangende speelveld weliswaar wederom een tijdelijk karakter toe te kennen (tijdsduur naar verwachting circa 10 jaar), echter met de nadrukkelijke intentie om in het toekomstig plangebied De Biezen II een vergelijkbare speelvoorziening permanent ruimtelijk in te plannen;
3. in overleg met de buurtbewoners de mogelijkheid en wenselijkheid van de aanleg van een zogenaamde pannakooi, overeenkomstig het aanbod van de ontwikkelaar van het plangebied voor diens rekening, op het in het plangebied De Biezen Noord Bladel resterende speelveld te onderzoeken;

Verordening geurhinder en veehouderij (R2013.082 – R2013.101)

Bladel Transparant blijft bij het eerder ingenomen standpunt is is verbaasd dat dit onderwerp wederom op de agenda is geplaatst.

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024