Archive For 23/12/2018

Wendbaar en toekomstbestendig centrum van Bladel

Het centrum van de gemeente Bladel heeft zowel qua vormgeving als economische activiteiten ontwikkelingen doorgemaakt. Initiatiefnemers zitten gelukkig niet stil. Om een wendbaar en toekomstbestendig centrum te worden is er een traject gestart om een centrum visie op te stellen. Deze visie moet als kader gelden om te beslissen welke initiatieven vanaf nu in het gebied inpasbaar zijn.De centrumvisie is ontwikkeld vanuit de volgende doelstelling:

Doelstelling centrumvisie  Bladel Centrum

Onze doelstelling is om op korte termijn een toekomstbestendig (10-20 jaar) beeld te scheppen dat als toetsingskader kan dienen om initiatieven die er nu liggen te beoordelen, waarbij een brede afweging wordt gemaakt tussen alle mogelijke functies die op hun eigen wijze bij kunnen dragen aan een levendig centrum. Het beeld moet ook aanspreken en enthousiasmeren zodat het nieuwe passende initiatieven oproept, die bestaande waardevolle functies verder versterken waardoor synergie tussen oud en nieuw optreedt. Het stedenbouwkundig concept moet ten minste voor het kernwinkelgebied een toetsingskader formuleren.“Het gaat dus om een visiedocument voor de langere termijn met een duidelijke doelstelling.

Interactief traject met inwoners ondernemers en organisaties.

Davy Jansen

Wethouder Davy Jansen

In het vervolg van dit proces is er gebruik gemaakt van verschillende beleidstukken en documenten zoals,de rapportage over de toekomst van de gemeente Bladel, diverse Koopstromenonderzoeken, de Kempische detailhandelsvisie de woonvisie 2018 en het masterplan voor de Egyptische Poort,  die als bouwstenen voor de te formuleren visie hebben gediend.

De deelnemende bureau’s zijn in verschllende sessies onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider  in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers, organisaties en andere geledingen binnen de gemeente die gedurende dit interactieve proces op verschillende momenten gelegenheid hebben gehad om inbreng te leveren die door de deelnemende bureau’s verwerkt is in  hun definitieve eindversie van de te presenteren visie. Deze visie kan nu door de verantwoordelijk Portefeuillehouders Fons d’Haens en Davy Jansen worden uitgevoerd.

Duidelijke keuze voor een toekomstbestendig centrum van Bladel

Voor Bladel Transparant is het belangrijk dat er met de keuze voor de visie van stedebouwkundig bureau de Zwarte hond een duidelijk toekomstbestendig visiedocument voor de langere termijn ligt. De term visiedocument betekent dus niet dat alles tot in detail vastgelegd is. Binnen dit visiedocument als kader is nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven met een duidelijke kansenkaart voor het centrum van Bladel.

Wethouder Fons d'Haens

Wethouder Fons d’Haens

Met deze nieuwe centrumvisie als kader is het mogelijk om:

 • De Posthof en omgeving van een nieuwe invulling te voorzien.
 • Den  Herd naar de markt te halen.
 • Een toekomstbestendig centrum te creeren met kansen voor (nieuwe ) ondernemers en met ruimte voor alle inwoners in een groene omgeving die uitnodigt en verbind.
 • De Markt verder te verlevendigen.
 • Een nieuwe invulling te zoeken voor de Zuid-westhoek van het centrumgebied.
 • Vanuit het centrum groene verbindingen te leggen met andere gebieden in onze gemeente waar onder de Egyptische Poort.

Nu aan de slag met de nieuwe centrumvisie voor Bladel.

Als Bladel Transparant vinden wij het belangrijk om op basis van deze uitgangspunten samen met inwoners, inwoners en organisaties in de gemeente Bladel vanaf nu concrete stappen te gaan zetten voor  de toekomst.

De visie van Bladel Transparant om Den Herd naar het centrum te verplaatsen werd door alle bureau’s onderschreven als toekomstbestendige factor die een impuls  gaat geven aan de verdere verlevendiging van het centrum van  Bladel.   Het centrumgebied zal niet groeien in het aantal m2. De visie bevat wel kansen om het centrumgebied  te versterken. Na visie komt daadkracht in de uitvoering. Wij gaan dan ook graag samen met alle betrokkenen aan de slag om uitvoering te geven aan deze visie.

Read more »

Politieke kerstgedachte 2018

Dick Zumker

Dick Zumker

Politieke kerstgedachte 2018

De laatste jaren heb ik mijn politieke kerstgedachte of nieuwjaarswens met jullie gedeeld en ook dit jaar ga ik verder met deze traditie.

In 2017 riep ik alle inwoners van Bladel op vooral vooruit te kijken en niet te blijven hangen in het verleden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 adviseerde ik jullie te stemmen op een programma, maar ook op iemand die je vertrouwt en die je kunt aanspreken. Jullie hebben dit massaal gedaan en daarmee Bladel Transparant 5 zetels bezorgd in de gemeenteraad. Dank voor het vertrouwen, we zullen dit niet beschamen.

Inmiddels is er in Bladel een sterke en hechte coalitie, met veel nieuwe en jonge gezichten. Dit geeft vertrouwen naar de toekomst voor de hele gemeente Bladel.

Ik merk dat de politieke rust in Bladel is teruggekeerd en dat er bereidheid is om samen mooie dingen voor Bladel te doen. Ik heb dit ook zo verwoord in de algemene beschouwingen.
Laten we het nu eens echt anders gaan aanpakken.

Laten we het opgestelde Raadsprogramma gaan uitvoeren met elkaar en dan 3 maanden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen pas weer campagne gaan voeren voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.
Op die manier krijgen we zaken voor elkaar en verdienen we het vertrouwen van de inwoners in de politiek weer terug.

De nieuwe burgemeester Remco Bosma die 16 januari 2019 geïnstalleerd zal worden, zal hier ongetwijfeld een rol inspelen. Laten we hopen dat hij in de voetsporen van Boy Swachten treedt en er ook voor alle inwoners zal zijn. Ik heb ook daar het volste vertrouwen in.

Vertrouwen is een woord dat ik veel gebruik; prive, in het werk en binnen de politiek. Draait het daar niet allemaal om? Vaak zegt men dat alles om communicatie draait, maar ik durf te stellen dat het om vertrouwen gaat. Richard Branson, de eigenaar van Virgin heb ik bijna 25 jaar geleden ooit gesproken en maakt nog steeds veel indruk op me. Hij wenst al zijn medewerkers elk jaar toe om minimaal 10 keer hard op de neus te gaan omdat zijn bedrijf daar sterker van wordt. Hij heeft daar vertrouwen in en zie waar het hem heeft gebracht. Een topbedrijf!
Sommige mensen zullen dit naïef noemen, maar als het hem gelukt is, waarom zou het ons dan niet lukken?

Ik heb vertrouwen in de toekomst, omdat ik weet dat we allemaal het beste willen voor onszelf en voor onze (klein) kinderen. Wanneer we dat uitbreiden naar onze buren en vrienden, gaat de wereld er vanzelf beter uitzien.

Namens Bladel Transparant wens ik iedereen heel gezellige feestdagen en alle goeds voor 2019.

Dick Zumker

Raadslid Bladel Transparant.

 

Read more »

Gemeente Bladel zelfstandig: een logische keuze.

Veerkrachtig bestuur

Onder de noemer ‘Veerkrachtig bestuur’ heeft de provincie aan Brabantse gemeenten gevraagd kritisch naar zichzelf te kijken. Gemeenten krijgen steeds meer en complexere taken. De vraag is of een gemeente voldoende bestuurskracht heeft om deze taken goed te volbrengen.

Schaalgrootte

In de Kempengemeenten leidt dat tot een debat waarbij de hoofdvraag is: wel of niet herindelen? Voorstanders van herindeling gaan er namelijk van uit dat een grotere gemeente automatisch meer bestuurskracht heeft. Maar is dat wel zo? Wij denken van niet! Een grotere gemeente doet niet automatisch alles beter, en (blijkt uit onderzoek) zeker niet goedkoper.

Dick Zumker
Dick Zumker

Bestuurskracht

Wat is bestuurskracht eigenlijk? Wij willen natuurlijk een gemeente zijn die in staat is om alle taken goed uit te voeren. Er zit echter veel verschil tussen die taken: sommige moet je op kleine schaal uitvoeren, andere taken groter. Sommige thema’s of keuzes passen beter bij de ene gemeente dan bij de andere. Bijvoorbeeld: om te voorkomen dat ouderen vereenzamen, worden er per dorp bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Dicht bij de mensen, met vrijwilligers uit de buurt. Dit is iedere keer maatwerk: in Hapert gaat dit anders dan in Casteren. De gemeente ondersteunt, bijvoorbeeld door ruimtes in gemeenschapshuizen ter beschikking te stellen.

De bereikbaarheid van onze gemeente is een uitdaging op een ander niveau: de weg houdt niet op aan de gemeentegrens. Daarom werken we samen met gemeente Reusel-de Mierden en de provincie aan het verbeteren van de provinciale weg N284. Bestuurskracht is het vinden van de juiste schaal om een uitdaging aan te gaan. En het schakelen tussen die schalen, om slimme combinaties te maken. En met de juiste partners.

Gemeente in een samenleving

 

Bestuurskracht is volgens ons óók gebruik maken van de kracht in de samenleving. De inwoners van onze gemeente zijn ondernemend en initiatiefrijk. Dat blijkt niet alleen uit de vele bedrijven in de gemeente, maar ook uit het rijke verenigingsleven. Die kracht mogen we niet verloren laten gaan.

Integendeel, die kracht moeten we benutten. Door initiatieven van inwoners en bedrijven aan te moedigen en te onder-steunen. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeente en gemeenschap elkaar kennen. De gemeente Bladel is klein genoeg om het overzicht te houden, met herkenbare bestuurders die aanspreekbaar zijn. Inwoners zijn gebaat bij een laagdrempelig lokaal bestuur, waar mensen invloed hebben op de inrichting van hun directe omgeving. Een structuur met maatwerk, waar inwoners zich in herkennen.

Samenwerking

Samenwerken is nodig, niet alleen met onze inwoners, maar ook met gemeenten en andere overheden. De samenwerking met andere gemeenten gebeurt vaak informeel, zonder dat er een aparte organisatie voor opgetuigd hoeft te worden. Voor een aantal taken hebben we wel aparte organisaties: gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld met de andere Kempengemeenten. Bij een gemeentelijke herindeling heb je die organisatie niet meer nodig. Maar de taken blijven bestaan.

Onderzoek naar het federatiemodel biedt (nog steeds) de mogelijkheid om ‘daar waar gewenst’ keuzes te maken in taken die ‘gemeentegrens-overstijgend’ beter uitgevoerd kunnen worden en politiek gelegitimeerd zijn. Het federatiemodel kan een tegenhanger zijn van besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen waarbij de raad over grensoverstijgende thema’s wel erg op afstand staat. Het risico is groot dat bij een gemeentelijke herindeling het kind met het badwater wordt weggegooid: een grote gemeente die alles zelf doet, ook de dingen die inwoners zelf kunnen. Een gemeente die het overzicht verliest op de samenleving, terwijl die samenleving graag zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat is niet de gemeente waar wij voor kiezen. Wij kiezen voor het optimaliseren van de Kempische samenwerkingsverbanden en een strategische invulling om onze (gezamenlijke) ambities en uitdagingen te bereiken.

Wij kiezen voor een zelfstandige gemeente Bladel.

Namens de fracties:

Bladel Transparant

Dick Zumker

CDA Bladel

Anjo van de Huygevoort

VHP

Toon van Dun

 

 

 

 

Read more »

Terugblik Raadsvergadering Bladel Transparant

De Raadsvergadering stond grotendeels in het teken van de begroting 2019. Bladel Transparant vindt het een goede begroting voor de komende jaren. We zijn in Bladel financieel gezond en dat is ook waar we voor staan. Het raadsprogramma moet er nog in verwerkt worden, maar ook daar is ruimte voor.

Dick Zumker

Dick Zumker

De algemene beschouwingen waren in het verleden het hoogtepunt van de begrotingsbehandeling. Maar wie zit hier nog op te wachten vragen wij ons af?

De inwoners van Bladel worden bijna dagelijks bestookt met politieke bijzonderheden op social media

De raadsleden luisteren uit beleefdheid naar elkaar en gaan vervolgens door met hun eigen beslommeringen.

De achterban van de politieke partijen weet waar hun eigen partij voor staat en hoort dus niets nieuws.

Tradities zijn mooi en hebben zeker hun waarde, maar vooruitgang is dagelijks aan de orde van de dag en heeft ons gebracht waar we nu staan.Daarom hebben wij besloten vanaf dit jaar geen traditionele algemene beschouwing meer te houden.

Bestemmingsplan Kempenland Bladel

Starterswoningen

Het bestemmingsplan Kempenland hebben we vastgesteld om de wethouder voldoende munitie te geven in de onderhandelingen met de RSZK. Voor Bladel Transparant is het belangrijk dat er meer woningen gebouwd worden voor starters en senioren, zowel huur als koop. Appartementen zijn er op dit moment ruim voldoende vinden wij.

Daarnaast hebben wij een aantal moties ingediend om waar mogelijk en realistisch de bouwprocessen te versnellen.Tijdens de raadsvergadering bleek nogmaals dat het de inzet van het College hierop gericht is.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Fons D’ Haens gaf hierbij wel aan dat het begrip woonbehoefte die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid blijkt uit onderzoeken voor langere termijn   niet verward mag worden met woonwensen voor de korte termijn.

Het tekort aan sociale huurwoningen is nadrukkelijk onderdeel van de inzet van het college op basis van de gemeentelijke woonvisie en de woonbehoefte van inwoners.

Mede naar aanleiding van onze moties en de  eerdere gestelde schriftelijke vragen worden de mogelijkheden onderzocht en aan de raad voorgelegd, ondanks onze inzet moet echter wel worden erkend dat er op dit onderwerp een aantal factoren zijn waar zowel de gemeente als de Raad geen invloed op hebben. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij de ontwikkelingen rondom woningbouw zeer nauwlettend zullen blijven volgen.

Toekomst gemeente  Bladel (veerkrachtig bestuur)

Tot slot hebben we, naar aanleiding van een motie van D’66, nog gereageerd op de brief van de oppositie aan de provincie, waarin ze aandringen op een fusie met Eersel en Reusel.

De gemeenteraad in Bladel is hier met 14 raadsleden tegen en om het dan met gegoochel met cijfers anders voor gaan stellen, vinden wij niet kunnen.Wij zijn als raadsleden gekozen door en voor de inwoners van Bladel. VVD, pro5 en D’66 zouden dit ook serieus moeten nemen en niet de feiten gaan verdraaien om hun gelijk te halen.

Read more »

Zo snel mogelijk (tussen)oplossingen verkeersdrukte N284 Bladel/Hapert

Zo snel mogelijk (tussen)oplossingen verkeersdrukte N284 Bladel/Hapert.

Als Bladel Transparant vinden wij het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is voor ondernemers en andere weggebruikers. Veel inwoners staan regelmatig in de file op locaties in onze gemeente of ondervinden hinder van de al langer bestaande problematiek rondom de N284 en andere routes en/of dicht slippende wegen. In de optiek van Bladel Transparant dient dit probleem aangepakt te worden. Om deze reden is het gezamenlijk aanpakken van de N284 dan ook in het coalitieakkoord en middels de volgende tekst in de begroting 2019 opgenomen.

“Vanaf 2016 is er samen met de Provincie en de gemeente Reusel – De Mierden gewerkt aan een samenwerking met als doel de Provinciale weg N284 “toekomst proof” te maken’’.

N284 Bladel/Hapert

N284 Bladel/Hapert. (foto Paul Wouters)

Inmiddels is het project geborgd in de regionale verkeersplannen en is er noodzaak en prioriteit gegeven aan een verdere uitwerking van het plan.”

Verbinding met andere projecten binnen de gemeente Bladel.

De noodzaak om te komen tot een structurele oplossing voor de N284 in het kader van doorstroming en verkeersveiligheid is al langer aangetoond. Deze planvorming is echter ook van invloed op diverse projecten binnen onze gemeente, zoals de ontsluiting bedrijverterrein de Sleutel, de Egyptische Poort, Kempenland, verkeersveiligheid oude provinciale weg Hapert en de Wijer.

We zijn ons er van bewust dat de realisatie van dit plan nog de nodige tijd nodig heeft, maar gelet op de ernst van de situatie zijn wij van mening dat er ook op korte termijn (tussen)maatregelen nodig zijn om in de benodigde bereikbaarheid te verbeteren.

Bladel Transparant is van mening dat er tussenoplossingen moeten komen om de verkeersdoorstroming in de spits te verbeteren. Om deze reden heeft Bladel Transparant enkele vragen gesteld over de huidige aanpak en welke mogelijkheden het college heeft.

 

De fractie Bladel Transparant vraagt zich af:

 

1. Kan het College de raad informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. het traject N284.

2. Kan het College een overzicht geven van het aantal ongevallen in 2017 en 2018 op het traject N284 in de gemeente Bladel.

3. Kan het College aangeven wat de lengte en de duur van de files per dag is? Zo niet, is het College voornemens om dit in beeld te brengen?

4. Kan het college een overzicht geven waar de knelpunten m.b.t. de verkeersopstopping en filevorming zich bevinden en welke oorzaken dit heeft?

5. Is het College van mening dat er snel naar een tijdelijke tussenoplossing gezocht moet worden om de filedruk op de N284 te verminderen alvorens de grote aanpak van start gaat en zo ja op welke wijze?

6. Heeft het college in beeld of bijvoorbeeld het afstemmen van de verkeerslichten, stimuleren van andere routes, het tijdelijk openstellen van andere routes (extra ontsluiting bedrijventerrein de Sleutel en extra ontsluiting KBP op de plekken waar die nu geblokkeerd zijn) en andere mogelijkheden die tijdelijke oplossingen kunnen zijn voor de problemen?

Op basis van de beantwoording zullen we kijken welke actie we kunnen ondernemen.

Wordt vervolgd!

Read more »

Algemene Beschouwingen 2018 Bladel Transparant

Algemene Beschouwingen 2018 Bladel Transparant.

Wat lang geleden een hoogtepunt was in het politieke jaar is nu verworden tot een wat plichtmatig onderdeel van de begrotingsbehandeling.

Wie zit er nog op de Algemene beschouwingen te wachten vragen wij ons af?

 • De inwoners van Bladel worden bijna dagelijks bestookt met politieke bijzonderheden op social media
 • De raadsleden luisteren uit beleefdheid naar elkaar en gaan vervolgens door met hun eigen beslommeringen
 • De achterban van de politieke partijen weet waar hun eigen partij voor staat en hoort dus niets nieuws.

Tradities zijn mooi en hebben zeker hun waarde, maar vooruitgang is dagelijks aan de orde van de dag en heeft ons gebracht waar we nu staan.

 

Daarom vanaf dit jaar geen traditionele algemene beschouwing meer van Bladel Transparant.

De Politieke situatie in Bladel is op dit moment als volgt:

 • 19 raadsleden die ruim 20.000 inwoners van onze mooie gemeente vertegenwoordigen.
 • Een coalitie van 3 partijen met 14 van de 19 beschikbare zetels
 • Een raadsprogramma dat in goede harmonie is opgesteld door alle partijen

Toen Bladel Transparant in 2006 voor het eerst in de gemeenteraad van Bladel kwam met 3 zetels, waren we niet erg geliefd bij de meeste andere politieke partijen. Begrijpelijk, want als nieuwkomer hadden we zetels bij de zittende partijen weggehaald en dat viel niet bij iedereen goed.

Gelukkig waren er uit bijna elke partij destijds raadsleden die wel met ons wilden praten en zo ontstond het “Carillon-overleg”.

Na elke commissievergadering gingen we nog wat drinken en napraten met elkaar.

Waar we het over hadden? Voornamelijk over zaken die alle inwoners van onze mooie gemeente aangingen!

Dick Zumker

Laten we, zoals ooit in 2007 toenmalig raadslid Theo Coppens van de PvdA voorstelde, het nu eens echt anders gaan aanpakken.

Laten we het opgestelde Raadsprogramma gaan uitvoeren met elkaar en dan in 2022, 3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen pas weer campagne gaan voeren.

Op die manier krijgen we zaken voor elkaar en verdienen we het vertrouwen van de inwoners in de politiek weer terug.

Bladel Transparant is hier een groot voorstander van en zal zich hier ook voor inspannen.

Uiteraard hebben we als Bladel Transparant ook een aantal speerpunten binnen het raadsprogramma, welke we hier kort benoemen:

 • Den Herd naar de mert, in combinatie met de centrumvisie Bladel. We hebben nu de kans geschiedenis te schrijven met elkaar, laten we dat vooral doen!
 • N284 filevrij, structureel op termijn, maar met slimmigheden op korte termijn
 • WVK weer openstellen voor hen die het nodig hebben
 • Woningbouw (en dan niet alleen appartementen!) in alle kernen en hiervoor zullen we later wat moties indienen.

Tot slot willen we de zin en de onzin van duurzaamheidsmaatregelen benoemen. Het vervangen van goede daken bij sportverenigingen omdat dit duurzaam zou zijn, is voor Bladel Transparant onbegrijpelijk. Laten we niet doordraven met elkaar.

Voorzitter, een andere algemene beschouwing dan u wellicht gewend bent, maar hier gaat het volgens Bladel Transparant om.

 

 

Read more »

Vervolg woningbouw gemeente Bladel

Vervolg Woningbouw gemeente Bladel

 

Omdat Bladel Transparant zich zorgen maakt over de toenemende vraag naar woningen, heeft onze fractie schriftelijke vragen aan het College over de woningbouw in onze gemeente gesteld . Inmiddels heeft het College de vragen beantwoord.

Het College geeft aan zich er van bewust te zijn dat er extra vraag naar woningen is voor starters en senioren. Daarom verkent het College momenteel de mogelijkheden om de bouwproductie te versnellen. Daarnaast ontwikkelt het College momenteel een aantal strategieën om de woningbouw te faciliteren, te versnellen en te stimuleren.

Waardering voor inzet College.

Als BT zijn we blij met het feit dat het College zich extra inzet om dit probleem te verkleinen en zo veel mogelijk op te lossen. BT is zich er van bewust dat woningbouw een complex vraagstuk is. Starters kunnen steeds moeilijker op de woningmarkt terecht en senioren kunnen nauwelijks doorstromen.

De afgelopen jaren hebben veel projecten een enorme vertraging opgelopen. Ook voor de komende tijd staan er nog verschillende woningbouwprojecten op stapel.

Er zal de komende periode in alle kernen een krachtige impuls gegeven moeten worden aan zowel nieuwe als bestaande plannen.

Woningbouw voor alle inwoners blijft belangrijk.

Als BT zullen we ons de komende periode hard maken voor extra inzet rondom woningbouw en binnen onze mogelijkheden kijken hoe we de druk kunnen opvoeren en hoe we de woningbouw vanuit onze positie een impuls kunnen geven. De komende raadsvergadering zal er weer bij stil worden gestaan.

Zie de bijlage met de beantwoording van de vragen.

Wordt vervolgd!

Fractie Bladel Transparant

 

 

Read more »

Bladel Transparant maakt zich sterk voor woningen.

Meer behoefte aan (koop)woningen!

Omdat Bladel Transparant zich zorgen maakt over de toenemende vraag naar woningen, heeft onze fractie het college schriftelijke vragen gesteld over de woningbouw in onze gemeente.

Ondanks de actualisatie van de woonvisie, begin februari dit jaar, is Bladel Transparant van mening dat er in de afgelopen tijd een grotere vraag naar starters- en levensloopbestendige woningen is ontstaan.

CPO-initiatieven en levensloopbestendige woningen

De huidige plannen zijn positief te noemen, echter is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld het plan Kempenland op korte termijn tot uitvoering gebracht zal worden en in de behoefte zal voorzien.

De vraag naar starters- en levensloopbestendige woningen is enorm. Deze vraag is in het afgelopen jaar zeer versterkt. Voor CPO-projecten (collectief Particulier opdrachtgeverschap) zijn er ook veel belangstellenden.

Ook in de vastgestelde evaluatie woonvisie wordt aangegeven dat er te weinig (koop)woningen in Bladel zijn.

Verantwoord versnellen waar mogelijk en haalbaar.

Bladel Transparant is van mening dat de huidige aanpak een te lange doorlooptijd heeft. De bestaande plannen liggen al lang op de plank en hebben nog niet tot snel resultaat geleid.

En snelheid is juist nu van belang om in de behoefte te kunnen voorzien en inwoners binnen de kern van Bladel, maar zeker ook in de overige kernen van de gemeente te kunnen behouden.

We hopen met deze vragen inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de woningbouw.

De beantwoording van deze vragen kan later eventueel leiden tot concrete extra stappen die voor onze inwoners en dan met name voor starters en senioren van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Bladel Transparant is er zich van bewust dat de gemeente niet overal invloed op heeft, maar we willen er zoveel mogelijk uithalen om in de behoefte te kunnen voorzien.

Over de beantwoording en een eventueel vervolg zullen we jullie op de hoogte houden.

Op naar meer betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen in onze gemeente!

Read more »

plan Kempenland Bladel staat open voor inspraak

Project plan Kempenland staat open voor inspraak.

Het project plan Kempenland herziening 2018 staat tot en met 15 augustus 2018 open voor inspraak. Wij zijn benieuwd naar uw mening over dit gebied. Maak gebruik van de mogelijkheid om voor 15 augustus 2018 een inspraakreactie in te sturen.

Wat is er volgens u nodig om dit gebied voor alle inwoners, waaronder inwoners met een zorgvraag, toekomstbestendig en voor iedereen aantrekkelijk in te richten? Zou u  hier willen wonen of recreeren?

De schriftelijke inspraakkreacties kunt u versturen naar de gemeenteraad. Indien u een mondelinge  inspraakreactie wenst te geven dan is dit eveneens mogelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Bij de inspraak is het wel van belang om aan te geven op welk onderdeel van het plan uw inspraaktreactie betrekking heeft.

 

 

Read more »

Bladel Transparant behaalt 5 zetels tijdens verkiezingen 2018!

 

Grootste winnaar van de verkiezingen en 5 zetels gehaald. Wat een resultaat! Iedereen bedankt voor hun steun! #GR2018

 

 

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!