Archive For The “Raadsvergadering” Category

Krediet mfa Hapert verstrekt.

mfa Hapert

mfa Hapert (bron:pc55.nl)

De afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over het plan om in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. Daarmee zou een oplossing geboden kunnen worden voor de huisvestingsproblemen van een 6-tal in het centrum gesitueerde stand-alone voorzieningen (gemeenschapshuis, ouderensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang/peuterspeelzaal en kerk).

In het raadsprogramma 2018-2022 is aan het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven het plan nader uit te werken om in Hapert een nieuwe MFA te realiseren. Bij de gemeenteraad van vorige week donderdag heeft de gehele raad, met uitzondering van de VVD, ingestemd met het krediet van ruim 20 miljoen voor de bouw van MFA Hapert.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen.

Bladel Transparant heeft in het verleden regelmatig tegen een voorstel van de MFA Hapert gestemd. Dit was niet omdat wij tegen de MFA waren, maar wel vanwege de hoge kosten. Vinden wij die kosten nu niet meer te hoog? Jawel, Bladel Transparant vindt de kosten van MFA Hapert in zijn totaliteit nog steeds hoog.

Na de verkiezingen van 2018 zijn we ook gaan tellen. In welke samenstelling de coalitie ook gevormd zou worden, de MFA Hapert zou toch gebouwd worden. Dan kun je 2 dingen doen. Aan de zijlijn blijven staan en niets doen of instappen en je verantwoordelijkheid nemen. Dat laatste hebben wij gedaan. Zo heeft onze wethouder Davy Jansen de MFA zelfs in zijn portefeuille gekregen.

Extra inspanning Wethouder Jansen resulteert in compacter ontwerp.

Davy heeft geprobeerd om qua kosten voordeliger uit te komen. Zo is het ontwerp compacter gemaakt en is er een aanzienlijke besparing. in vierkante meters gerealiseerd. Dit kan er voor zorgen dat er een behoorlijke besparing kan worden gedaan voor de exploitatiekosten. Ook met btw-compensatie, besparing op energielasten en andere keuzes in de aanbesteding wordt geprobeerd de prijs onderaan de streep omlaag te krijgen.

We worden rechts ingehaald door de markt, omdat bouwkosten enorm zijn gestegen. Dit betreuren wij enorm, maar is voor ons nu geen reden meer om tegen het voorstel zijn. We staan achter het plan en dan moet je uiteindelijk ook doorpakken. De inwoners van Hapert verdienen nu duidelijkheid en perspectief. Door aan het roer te blijven staan willen wij erop toezien dat we optimaal gebruik kunnen maken van de vrijkomende locaties om hier maximale opbrengsten te genereren. En dat op die manier de netto investering niet hoger uit zal vallen dan nu begroot. Sterker nog: zonder onze deelname hadden de kosten wellicht veel hoger uitgevallen.

Kortom, met deze investering wordt er een mooie accommodatie gerealiseerd waarmee de gemeenschap van Hapert de komende tientallen jaren vooruit kan.

Read more »

Bladel Transparant zet in op woningbouw, het participatiebedrijf en mantelzorgbeleid

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Bladel Transparant bij het agendapunt de Kempische woonvisie 2019-2023 een uitgebreid amendement ingediend dat er onder meer voor zorgt dat de eigen woonvisie voor gaat op de Kempen-woonvisie. In het amendement hebben wij tevens opgenomen dat er voor de gemeente Bladel nadrukkelijker moet worden gekeken naar uitbreidingslocaties om te komen tot een versnelling van de mogelijkheden voor woningbouw. Het door Bladel Transparant ingediende amendement is door de raad unaniem aangenomen.

Het college zet in op versnelling woningbouw.

Door de diverse acties van Bladel Transparant op het thema woningbouw is het college al geruime tijd actief bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor (extra) woningbouw en te kijken waar het mogelijk is om verantwoord processen te versnellen. Hier hebben wij vervolgens via een coalitiebreed gesteunde motie motie wel enkele termijnen aan gekoppeld om de vinger aan de pols te kunnen houden.

starterswoningen Hoogeloon Bladel Transparant

Woningbouw in onze gemeente.

Alhoewel de gemeente niet op alle factoren die bij de versnelling van woningbouw een rol kunnen spelen invloed heeft of kan(bij)sturen, het betreft immers tevens een landelijk probleem, doen wij er als BT alles aan om zo spoedig en zo veel mogelijk in de woonbehoefte van onze inwoners te kunnen voorzien.

Uiteraard heeft in dit kader de situatie m.b.t. plan Akkerstraat Hoogeloon onze aandacht, dit in samenhang met de mogelijkheden voor de andere kernen van de gemeente Bladel.

Dat wij als Bladel Transparant echt werk willen maken van woningbouw blijkt ook uit dat wij bij de behandeling van de nota grondbeleid in de commissie grondgebied al meerdere malen hebben gepleit voor een actievere grondpolitiek door het doen van incidentele grondaankopen (onder voorwaarden). 

Alhoewel bij actieve grondpolitiek de nodige terughoudendheid op zijn plaats is, is er mede door de actieve inbreng van Bladel Transparant nu sprake van een verschuiving. Als er zich realistische mogelijkheden voordoen die toekomstbestendige woningbouwopties geven kan de gemeente Bladel stappen ondernemen. Dit met behoud van eigen gemeentelijke regie conform de gemeentelijke woonvisie.

Binnen het huidige beleid gaat het hierbij om zowel huur-als koop-situaties en levensloopbestendige woningen voorzien van woonkeur en woonkeur plus-label. Het college is daarnaast bezig om een beleidskader CPO-initiatieven op te stellen als onderdeel van de reeds genomen en aangekondigde maatregelen om te komen tot een versnelling van de woningbouwmogelijkheden.

Participatiebedrijf Kempenplus

 

In ons verkiezingsprogramma staat: “De WVK-groep willen wij meer ruimte geven om de participatiewet uit te voeren, zodat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betaald werk kunnen vinden. Mensen die dit nodig hebben willen we laten in stromen in de WVK””

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen

Met de oprichting van het nieuwe participatiebedrijf Kempenplus valt er niemand tussen wal en schip heeft Wethouder Davy Jansen tijdens de Raadsvergadering toegelicht.

De gemeente Bladel beschikt naast de huidige WVK over een breed palet van voorzieningen en faciliteiten waarbinnen iedere inwoner zijn weg kan vinden. Voor ons telt elke inwoner, dit betekent dat wij inwoners die om welke reden dan ook minder in staat zijn om actief mee te doen (in fysieke zin of anderszins) zeker niet uit het oog verliezen.

Als Bladel Transparant vinden wij het eveneens belangrijk dat de beschikbare financiële middelen ten goede komen aan de doelgroep. Dit standpunt dat al jarenlang door Bladel Transparant is ingenomen  sluit volledig aan in de lijn die portefeuillehouder Davy Jansen volgt.

Door de toelichting van de Wethouder met een verduidelijking van deze situatie zijn ook de zorgen over een mogelijke spoedige verkoop van de locatie Hallenstraat weggenomen en kunnen wij instemmen met de plannen rondom het nieuwe participatiebedrijf.

Het spreekt vanzelf dat wij samen met onze Wethouder de ontwikkelingen kritisch blijven volgen, dit vanuit onze visie dat alle inwoners met beperkingen een volwaardige plaats in onze samenleving verdienen en daarvoor alle ondersteuning die daarvoor nodig is moeten krijgen. Het gaat immers om samen leven. Als Bladel Transparant zijn wij voor een inclusieve samenleving.inclusieve samenleving wvk Bladel Transparnt

 

 

 

 

Mantelzorgbeleid gemeente Bladel.

Als Bladel Transparant maken wij werk van een mantelzorgbeleid dat onze mantelzorgers waardeert en tot steun is.

Wij zijn de vele inwoners die zich belangeloos voor hun medemens inzetten zeer erkentelijk. Elke bijdrage is even waardevol. Het gaat nogmaals immers om samen leven. Wij bieden graag een luisterend oor en zullen mantelzorgers en vrijwilligers blijven ondersteunen. Dit in combinatie met het brede netwerk aan informele zorg- en welzijnsdiensten en de voor de doelgroep belangrijke zorgsteunpunten.

Wij zullen ons blijven inzetten om dit waardevolle netwerk te behouden en dit waar mogelijk verder te optimaliseren in het beleid van de gemeente. Dit met behoud van het mantelzorgcompliment in de vorm van het door Wethouder Jansen samen met de ondernemers van het centrum van Bladel speciaal ontwikkelde lokale waardebon voor mantelzorgers

In onze optiek verdienen jonge mantelzorgers eveneens extra aandacht en waardering voor hun inzet.  De vele werkgevers en ondernemers in onze gemeente kunnen hun steentje bijdragen door een mantelzorgvriendelijke werkwijze te implementeren in hun organisatie.

Wij helpen u verder als inwoner, mantelzorger, vrijwilliger  of ondernemer in de gemeente Bladel.

In de gemeente Bladel kunt u voor hulp terecht bij het zorgloket Bladel en de zorgsteunpunten in elke kern. Daarnaast beschikt de gemeente Bladel over een Platform informele zorg. In dit platform zijn alle professionele en informele zorgorganisaties vertegenwoordigd. Neem gerust eens een kijkje op deze site als u hulp nodig heeft. De organisaties helpen u graag verder. Als Mantelzorger kunt u ook terecht bij het laagdrempelige mantelzorgspreekuur in dienstencentrum De Goei Plak in Bladel of  in de andere steunpunten in onze gemeente.

 

 

 

 

 

 

Read more »

Wendbaar en toekomstbestendig centrum van Bladel

Het centrum van de gemeente Bladel heeft zowel qua vormgeving als economische activiteiten ontwikkelingen doorgemaakt. Initiatiefnemers zitten gelukkig niet stil. Om een wendbaar en toekomstbestendig centrum te worden is er een traject gestart om een centrum visie op te stellen. Deze visie moet als kader gelden om te beslissen welke initiatieven vanaf nu in het gebied inpasbaar zijn.De centrumvisie is ontwikkeld vanuit de volgende doelstelling:

Doelstelling centrumvisie  Bladel Centrum

Onze doelstelling is om op korte termijn een toekomstbestendig (10-20 jaar) beeld te scheppen dat als toetsingskader kan dienen om initiatieven die er nu liggen te beoordelen, waarbij een brede afweging wordt gemaakt tussen alle mogelijke functies die op hun eigen wijze bij kunnen dragen aan een levendig centrum. Het beeld moet ook aanspreken en enthousiasmeren zodat het nieuwe passende initiatieven oproept, die bestaande waardevolle functies verder versterken waardoor synergie tussen oud en nieuw optreedt. Het stedenbouwkundig concept moet ten minste voor het kernwinkelgebied een toetsingskader formuleren.“Het gaat dus om een visiedocument voor de langere termijn met een duidelijke doelstelling.

Interactief traject met inwoners ondernemers en organisaties.

Davy Jansen

Wethouder Davy Jansen

In het vervolg van dit proces is er gebruik gemaakt van verschillende beleidstukken en documenten zoals,de rapportage over de toekomst van de gemeente Bladel, diverse Koopstromenonderzoeken, de Kempische detailhandelsvisie de woonvisie 2018 en het masterplan voor de Egyptische Poort,  die als bouwstenen voor de te formuleren visie hebben gediend.

De deelnemende bureau’s zijn in verschllende sessies onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider  in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers, organisaties en andere geledingen binnen de gemeente die gedurende dit interactieve proces op verschillende momenten gelegenheid hebben gehad om inbreng te leveren die door de deelnemende bureau’s verwerkt is in  hun definitieve eindversie van de te presenteren visie. Deze visie kan nu door de verantwoordelijk Portefeuillehouders Fons d’Haens en Davy Jansen worden uitgevoerd.

Duidelijke keuze voor een toekomstbestendig centrum van Bladel

Voor Bladel Transparant is het belangrijk dat er met de keuze voor de visie van stedebouwkundig bureau de Zwarte hond een duidelijk toekomstbestendig visiedocument voor de langere termijn ligt. De term visiedocument betekent dus niet dat alles tot in detail vastgelegd is. Binnen dit visiedocument als kader is nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven met een duidelijke kansenkaart voor het centrum van Bladel.

Wethouder Fons d'Haens

Wethouder Fons d’Haens

Met deze nieuwe centrumvisie als kader is het mogelijk om:

 • De Posthof en omgeving van een nieuwe invulling te voorzien.
 • Den  Herd naar de markt te halen.
 • Een toekomstbestendig centrum te creeren met kansen voor (nieuwe ) ondernemers en met ruimte voor alle inwoners in een groene omgeving die uitnodigt en verbind.
 • De Markt verder te verlevendigen.
 • Een nieuwe invulling te zoeken voor de Zuid-westhoek van het centrumgebied.
 • Vanuit het centrum groene verbindingen te leggen met andere gebieden in onze gemeente waar onder de Egyptische Poort.

Nu aan de slag met de nieuwe centrumvisie voor Bladel.

Als Bladel Transparant vinden wij het belangrijk om op basis van deze uitgangspunten samen met inwoners, inwoners en organisaties in de gemeente Bladel vanaf nu concrete stappen te gaan zetten voor  de toekomst.

De visie van Bladel Transparant om Den Herd naar het centrum te verplaatsen werd door alle bureau’s onderschreven als toekomstbestendige factor die een impuls  gaat geven aan de verdere verlevendiging van het centrum van  Bladel.   Het centrumgebied zal niet groeien in het aantal m2. De visie bevat wel kansen om het centrumgebied  te versterken. Na visie komt daadkracht in de uitvoering. Wij gaan dan ook graag samen met alle betrokkenen aan de slag om uitvoering te geven aan deze visie.

Read more »

Terugblik Raadsvergadering Bladel Transparant

De Raadsvergadering stond grotendeels in het teken van de begroting 2019. Bladel Transparant vindt het een goede begroting voor de komende jaren. We zijn in Bladel financieel gezond en dat is ook waar we voor staan. Het raadsprogramma moet er nog in verwerkt worden, maar ook daar is ruimte voor.

Dick Zumker

Dick Zumker

De algemene beschouwingen waren in het verleden het hoogtepunt van de begrotingsbehandeling. Maar wie zit hier nog op te wachten vragen wij ons af?

De inwoners van Bladel worden bijna dagelijks bestookt met politieke bijzonderheden op social media

De raadsleden luisteren uit beleefdheid naar elkaar en gaan vervolgens door met hun eigen beslommeringen.

De achterban van de politieke partijen weet waar hun eigen partij voor staat en hoort dus niets nieuws.

Tradities zijn mooi en hebben zeker hun waarde, maar vooruitgang is dagelijks aan de orde van de dag en heeft ons gebracht waar we nu staan.Daarom hebben wij besloten vanaf dit jaar geen traditionele algemene beschouwing meer te houden.

Bestemmingsplan Kempenland Bladel

Starterswoningen

Het bestemmingsplan Kempenland hebben we vastgesteld om de wethouder voldoende munitie te geven in de onderhandelingen met de RSZK. Voor Bladel Transparant is het belangrijk dat er meer woningen gebouwd worden voor starters en senioren, zowel huur als koop. Appartementen zijn er op dit moment ruim voldoende vinden wij.

Daarnaast hebben wij een aantal moties ingediend om waar mogelijk en realistisch de bouwprocessen te versnellen.Tijdens de raadsvergadering bleek nogmaals dat het de inzet van het College hierop gericht is.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Fons D’ Haens gaf hierbij wel aan dat het begrip woonbehoefte die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid blijkt uit onderzoeken voor langere termijn   niet verward mag worden met woonwensen voor de korte termijn.

Het tekort aan sociale huurwoningen is nadrukkelijk onderdeel van de inzet van het college op basis van de gemeentelijke woonvisie en de woonbehoefte van inwoners.

Mede naar aanleiding van onze moties en de  eerdere gestelde schriftelijke vragen worden de mogelijkheden onderzocht en aan de raad voorgelegd, ondanks onze inzet moet echter wel worden erkend dat er op dit onderwerp een aantal factoren zijn waar zowel de gemeente als de Raad geen invloed op hebben. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij de ontwikkelingen rondom woningbouw zeer nauwlettend zullen blijven volgen.

Toekomst gemeente  Bladel (veerkrachtig bestuur)

Tot slot hebben we, naar aanleiding van een motie van D’66, nog gereageerd op de brief van de oppositie aan de provincie, waarin ze aandringen op een fusie met Eersel en Reusel.

De gemeenteraad in Bladel is hier met 14 raadsleden tegen en om het dan met gegoochel met cijfers anders voor gaan stellen, vinden wij niet kunnen.Wij zijn als raadsleden gekozen door en voor de inwoners van Bladel. VVD, pro5 en D’66 zouden dit ook serieus moeten nemen en niet de feiten gaan verdraaien om hun gelijk te halen.

Read more »

Algemene Beschouwingen 2018 Bladel Transparant

Algemene Beschouwingen 2018 Bladel Transparant.

Wat lang geleden een hoogtepunt was in het politieke jaar is nu verworden tot een wat plichtmatig onderdeel van de begrotingsbehandeling.

Wie zit er nog op de Algemene beschouwingen te wachten vragen wij ons af?

 • De inwoners van Bladel worden bijna dagelijks bestookt met politieke bijzonderheden op social media
 • De raadsleden luisteren uit beleefdheid naar elkaar en gaan vervolgens door met hun eigen beslommeringen
 • De achterban van de politieke partijen weet waar hun eigen partij voor staat en hoort dus niets nieuws.

Tradities zijn mooi en hebben zeker hun waarde, maar vooruitgang is dagelijks aan de orde van de dag en heeft ons gebracht waar we nu staan.

 

Daarom vanaf dit jaar geen traditionele algemene beschouwing meer van Bladel Transparant.

De Politieke situatie in Bladel is op dit moment als volgt:

 • 19 raadsleden die ruim 20.000 inwoners van onze mooie gemeente vertegenwoordigen.
 • Een coalitie van 3 partijen met 14 van de 19 beschikbare zetels
 • Een raadsprogramma dat in goede harmonie is opgesteld door alle partijen

Toen Bladel Transparant in 2006 voor het eerst in de gemeenteraad van Bladel kwam met 3 zetels, waren we niet erg geliefd bij de meeste andere politieke partijen. Begrijpelijk, want als nieuwkomer hadden we zetels bij de zittende partijen weggehaald en dat viel niet bij iedereen goed.

Gelukkig waren er uit bijna elke partij destijds raadsleden die wel met ons wilden praten en zo ontstond het “Carillon-overleg”.

Na elke commissievergadering gingen we nog wat drinken en napraten met elkaar.

Waar we het over hadden? Voornamelijk over zaken die alle inwoners van onze mooie gemeente aangingen!

Dick Zumker

Laten we, zoals ooit in 2007 toenmalig raadslid Theo Coppens van de PvdA voorstelde, het nu eens echt anders gaan aanpakken.

Laten we het opgestelde Raadsprogramma gaan uitvoeren met elkaar en dan in 2022, 3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen pas weer campagne gaan voeren.

Op die manier krijgen we zaken voor elkaar en verdienen we het vertrouwen van de inwoners in de politiek weer terug.

Bladel Transparant is hier een groot voorstander van en zal zich hier ook voor inspannen.

Uiteraard hebben we als Bladel Transparant ook een aantal speerpunten binnen het raadsprogramma, welke we hier kort benoemen:

 • Den Herd naar de mert, in combinatie met de centrumvisie Bladel. We hebben nu de kans geschiedenis te schrijven met elkaar, laten we dat vooral doen!
 • N284 filevrij, structureel op termijn, maar met slimmigheden op korte termijn
 • WVK weer openstellen voor hen die het nodig hebben
 • Woningbouw (en dan niet alleen appartementen!) in alle kernen en hiervoor zullen we later wat moties indienen.

Tot slot willen we de zin en de onzin van duurzaamheidsmaatregelen benoemen. Het vervangen van goede daken bij sportverenigingen omdat dit duurzaam zou zijn, is voor Bladel Transparant onbegrijpelijk. Laten we niet doordraven met elkaar.

Voorzitter, een andere algemene beschouwing dan u wellicht gewend bent, maar hier gaat het volgens Bladel Transparant om.

 

 

Read more »

Vervolg woningbouw gemeente Bladel

Vervolg Woningbouw gemeente Bladel

 

Omdat Bladel Transparant zich zorgen maakt over de toenemende vraag naar woningen, heeft onze fractie schriftelijke vragen aan het College over de woningbouw in onze gemeente gesteld . Inmiddels heeft het College de vragen beantwoord.

Het College geeft aan zich er van bewust te zijn dat er extra vraag naar woningen is voor starters en senioren. Daarom verkent het College momenteel de mogelijkheden om de bouwproductie te versnellen. Daarnaast ontwikkelt het College momenteel een aantal strategieën om de woningbouw te faciliteren, te versnellen en te stimuleren.

Waardering voor inzet College.

Als BT zijn we blij met het feit dat het College zich extra inzet om dit probleem te verkleinen en zo veel mogelijk op te lossen. BT is zich er van bewust dat woningbouw een complex vraagstuk is. Starters kunnen steeds moeilijker op de woningmarkt terecht en senioren kunnen nauwelijks doorstromen.

De afgelopen jaren hebben veel projecten een enorme vertraging opgelopen. Ook voor de komende tijd staan er nog verschillende woningbouwprojecten op stapel.

Er zal de komende periode in alle kernen een krachtige impuls gegeven moeten worden aan zowel nieuwe als bestaande plannen.

Woningbouw voor alle inwoners blijft belangrijk.

Als BT zullen we ons de komende periode hard maken voor extra inzet rondom woningbouw en binnen onze mogelijkheden kijken hoe we de druk kunnen opvoeren en hoe we de woningbouw vanuit onze positie een impuls kunnen geven. De komende raadsvergadering zal er weer bij stil worden gestaan.

Zie de bijlage met de beantwoording van de vragen.

Wordt vervolgd!

Fractie Bladel Transparant

 

 

Read more »

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017

Daadkrachtig vooruit.

Tijdens de Raadsvergadering zijn er mede door de inbreng van Bladel Transparant belangrijke beslissingen genomen en is opnieuw gebleken dat het College voortvarend aan de slag is gegaan met de eerder  door ons ingediende aed- en ambulancezorg- moties die unanieme steun van de Raad en commissie inwoners  kregen.

In zijn algemene Beschouwing 2017 tijdens de begrotingsbehandeling gaf Fractievoorzitter Davy Janssen Namens BT het volgende aan:

Een recente brandbrief van de AED vereniging Bladel verdient ook aandacht. Wat deze mensen doen voor onze gemeenschap is fantastisch en dat mogen we als gemeente Bladel ook best ondersteunen. “”

AED- motie Bladel Transparant

Tot ons genoegen zijn het College en de verantwoordelijk portefeuillehouder Marko van Dalen  voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van deze motie .De portefeuillehouder bracht tijdens de raadsvergadering verslag uit met een duidelijke planning en concrete acties die in afwachting van het beleidsplan al worden uitgevoerd zodat de gemeente op korte termijn heartsafe zal zijn.

 

 

 

MFA-Hapert

In deze raadsvergadering kwam de Mfa-Hapert opnieuw aan de orde.Bladel  Transparant is altijd duidelijk geweest:

“”Daarnaast komt het project MFA Hapert er nog aan. Wij hopen dat het college met een goede keuzenota komt mbt dit plan zodat de discussie tijdens de verkiezingen kan worden gevoerd. Voor ons is en blijft de zelfde mening nu gelden als tijdens de voorgaande verkiezingen: Een MFA in Hapert, JA! Maar niet tegen elke prijs.

Wij zijn blij dat het exorbitante bedrag wat eerder was opgenomen voor dit buitensporige project nu is verdwenen van de begroting, maar nog wel gereserveerd is voor toekomstige, ook andere, projecten zodat dit geld voor de gehele gemeenschap gebruikt kan worden. Wij wachten de planvorming rustig af””

 

Ook ten aanzien van de Mfa-hapert is er inmiddels vooruitgang geboekt, zoals blijkt uit de informatie die  namens het College en verantwoordelijk portefeuillehouders  Jan Heijman & Marko van Dalen is verstrekt.  .

Wethouder Jan Heijman

Jan Heijman

 

Uit deze toelichting blijkt dat de onderzoeksresultaten op korte termijn door het College aan de Raad, commissies, samenwerkingspartners, en aan het GBOH  zullen worden voorgelegd.

Wij spreken  onze waardering uit voor het feit dat het College er met samen met de zeer gewaardeerde ambtenaren in onze gemeente er in is geslaagd om binnen relatief korte tijd na het heronderzoek mfa-hapert nieuwe  varianten te presenteren die de kern Hapert van een positieve impuls gaan voorzien.De keuze is aan de Raad.

Veerkrachtig bestuur/ toekomst gemeente Bladel

Inwoners ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn  actief betrokken bij de discussie over de toekomst van de gemeente Bladel  in het kader van het Provinciale onderzoek “”veerkrachtig bestuur””

Uit eerder gehouden bijeenkomsten blijkt dat er inhoudelijk grote tevredenheid is over de gemeente Bladel, de aanwezige voorzieningen. de verbondenheid, haar omgeving, de toekomstige opgaven uitdagingen en ambities.

In de raadsvergadering kwam na de inhoud nu discussie over de best passende bestuursvorm concreter  aan de orde.

Opnieuw nam Bladel Transparant na een toelichting door Burgemeester Peter Maas op de motie over het onderzoek naar het federatiemodel als bestuursvorm, via Fractievoorzitter Davy Janssen het voortouw met een duidelijke keuze voor een zelfstandige gemeente Bladel als blijkt dat het federatiemodel als bestuursvorm niet haalbaar is.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more »

Algemene beschouwingen 2017

Algemene beschouwingen  gemeente Bladel 9 september 2017

Fractie Bladel Transparant

Voorzitter,

Geachte aanwezigen,

De begrotingsbehandeling en de daarbij horende algemene beschouwingen zijn een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste instrument van de gemeenteraad in het kader van de kaderstellende rol. De beschouwingen lenen zich om kort terug te kijken, maar vooral om in het kader van de begroting vooruit te kijken.

Het is een bijzonder jaar geweest waarin veel is gebeurd in het Bladelse. Het aftreden van een wethouder, de bestuurlijke onrust die daar op volgde waren alles behalve een prettige periode. Het daaropvolgende aftreden van nog eens twee wethouders en daarna de moeizame vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw college zette deze lijn door.

Absoluut dieptepunt

Burgemeester Boy Swachten

Burgemeester Boy Swachten.(bron:regioinbedrijf.nl)  Inspirerend, sociaal betrokken, krachtdadig met  een     hart voor alle inwoners en medewerkers. Een mens en burgemeester om  met recht zeer trots op te zijn.  Bedankt Boy en Lidy!

Absoluut dieptepunt van dit jaar wat overigens niets te maken had met de bestuurlijke onrust is het overlijden van onze burgemeester, Boy Swachten. De fractie Bladel Transparant blikt op dit jaar terug als de meest vervelende periode sinds het bestaan van onze partij, dus vanaf 2006.

 

 

 

 

 

 

 

De draad weer opgepakt

 

Toen het nieuwe college geïnstalleerd was en na de zomervakantie aan de slag is gegaan, kunnen we stellen dat er een aantal zaken flink zijn aangezwengeld.

Ik noem daarbij de punten waar Bladel Transparant onder andere om gevraagd heeft. Zo hebben we geprobeerd te zorgen voor een verdere differentiëring van de rioolheffing waardoor er voor een flink aantal mensen geen onwenselijke verhoging van de rioolheffing heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de verdeling naar onze mening ook eerlijker.

De woonlasten voor de inwoners van de gemeente Bladel stijgen over de gehele linie niet. Dit betekent dat de inwoners van de gemeente na jaren van extra belasting, eindelijk niet meer belast worden. Het OZB-percentage daalt zelfs ten opzichte van het vorige jaar.

Bezuinigingen verenigingen teruggedraaid

Ook hebben we de bezuiniging op de verenigingen eindelijk terug kunnen draaien. De verenigingen waren een aantal jaar geleden gekort op hun subsidies omdat de financiële toestand van de gemeente Bladel vroeg om bezuinigingen. Nu de positie weer is verbeterd, dient die bezuiniging ongedaan gemaakt te worden, en krijgen de verenigingen het komende jaar een fors bedrag extra.

Starterswoningen

Ook hebben we ons dit jaar ingezet voor betaalbare starterswoningen. Hierdoor is de prijs van een starterswoning gedaald. Dit dwingt projectontwikkelaars om goedkopere woningen te bouwen voor onze startende inwoners. Hierbij hebben we ons hard gemaakt voor behoud van de gemeentelijke starterslening, die door een voorstel van ons nog steeds kan worden gebruikt. In de dorpskernen Bladel en Hapert zijn al flink wat starterswoningen gebouwd.

starterswoningen Hoogeloon

starterswoningen Hoogeloon (bron:www.wsz.nl)

Ook in Netersel is men daar volop mee bezig. Daarnaast is er voor de dorpskern Hoogeloon, waar de nood erg hoog was, nu eindelijk ook een concreet plan waar onlangs duidelijk is geworden dat het door kan gaan.

 

 

 

 

 

Daarnaast staan er nog een aantal concrete projecten op dit moment in de belangstelling. Zo is gestart met de aanleg van de Randweg West in Bladel. Hierdoor zal het tracé van de rondweg worden afgerond waardoor de Europalaan en Bleijenhoek verder zal worden ontlast. De aanleg geeft kansen. Zo komt er ruimte voor woningen, maar er dient in dit gebied ook ruimte te blijven voor groen. Op een steenworp afstand van dit gemeentehuis sta je al in het buitengebied. Wij willen die groene long naar het centrum van Bladel behouden.

Herinrichting Centrum Bladel

Herinrichting Markt Bladel

herinrichting Markt Bladel (bron:centrumbladelbeter.nl)

Ook in het centrum van Bladel is men bezig. De Markt krijgt, nadat Hapert een aantal jaar geleden aan de beurt is geweest, een welverdiende opknapbeurt waardoor de terrassen wat meer in het groen komen te liggen.

Ook wordt de verkeerssituatie enigszins aangepast waardoor de verkeersveiligheid in het gebied moet verbeteren.We houden dit scherp in de gaten.Dat geldt ook voor de verbetering van het Burg. Van Houdtplein bij de kerk en het klooster. Ook die moest naar onze mening opgeknapt worden en die Blaalse sintelbak moest verdwijnen.

Ook hier ligt een verkeersonveilig punt. We houden ook daar de verbeteringen scherp in het oog.

Belangrijke andere projecten die lopen zijn onder anderen de Egyptische poort, zoals al eerder over gehad. De financiële wijzigingen dienen ook vertaald te worden in een begrotingswijziging. Daarnaast komt het project MFA Hapert er nog aan.

We hopen dat het college met een goede keuzenota komt m.b.t. dit plan zodat de discussie tijdens de verkiezingen kan worden gevoerd. Voor ons is en blijft dezelfde mening nu gelden als tijdens de voorgaande verkiezingen: Een MFA in Hapert, JA! Maar niet tegen elke prijs. Wij zijn blij dat het exorbitante bedrag wat eerder was opgenomen voor dit buitensporige project nu is verdwenen van de begroting, maar nog wel gereserveerd is voor toekomstige, ook andere, projecten zodat dit geld voor de gehele gemeenschap gebruikt kan worden. Wij wachten de planvorming rustig af

Met smacht wachten we ook op de verbetering van de infrastructuur van de N284 en busverbindingen. De doorstroming van de N284 laat al jaren te wensen over.

Gelukkig lijkt er vanuit de provincie nu wat te gaan gebeuren. We hopen dat de provincie samen met de gemeente Bladel het frustrerende fileprobleem, wie heeft er geen last van, kan en wil oplossen. Maatregelen als een rotonde bij de kruising V Mossel in Hapert, Turborotondes, ovalo-tondes en zelfs een vierbaans weg, passeren de revue. Hieraan kan na vanavond worden toegevoegd een ongelijkvloerse kruising over de N284 voor langzaam verkeer in het gebied Kempenland – Egyptische Poort.

Tot slot vinden we de participatie van inwoners erg belangrijk. Inwoners ja, niet burgers… dat is een verschrikkelijk woord dat alleen maar afstand impliceert.

Ruimte voor burgerinitiatieven

We staan open voor burgerinitiatieven. Zo hebben we ook laten zien bij het initiatiefvoorstel met betrekking tot Den Herd naar het centrum. Helaas is dat nog niet van de grond gekomen, maar het plan zal zeker terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma. We zijn daar namelijk nog steeds groot voorstander van.

Zorg voor en betrokkenheid bij alle inwoners

Ook willen wij die participatie verhogen door aan te sturen op de instelling van een dorpsraad in Bladel en de instelling van een of meerdere jeugdraden zodat de jeugd ook een stem krijgt. Een recente brandbrief van de AED- werkgroep Bladel verdient ook aandacht. Wat deze mensen doen voor onze gemeenschap is fantastisch en dat mogen we als gemeente Bladel ook best ondersteunen. Hiervoor zal ik zo dadelijk een motie indienen.

 

Ten besluit/tot slot of verzin een aantal andere woorden maar wat ik wil zeggen is.. ik ga afronden voorzitter. Bladel Transparant zal zich zoals de laatste jaren blijven inzetten voor deze gemeente. We willen zorgen voor een gezonde financieel sterke gemeente, die de toekomst aan kan, zelfstandig of niet. We willen geen extra verhogingen van belastingen en willen de woonlasten van de inwoners zien dalen, of ze moeten in ieder geval minimaal gelijk blijven.

Fractie Bladel Transparant

Davy Jansen, Fractievoorzitter.

 

 

 

Read more »

Raadsvergadering 21 september 2017

Raadsvergadering 21 september 2017

Naast de discussie over een eventueel te vormen federatie (ons standpunt is en blijft om
het bestuur zo dicht mogelijk bij de inwoners te houden  we willen daarom eerst een
onderzoek) stonden er nog 2 agendapunten op de Raadsagenda van 21 september.

Minimabeleid gemeente Bladel

Het college heeft de Raad een voorstel voorgelegd waarbij de uitvoering van het minima-
beleid overgedragen wordt aan Stichting Leergeld.

Voorheen lag de uitvoering altijd bij ISD de Kempen. De basis van het minimabeleid waslogo stichting keergeld Veldhoven de Kempen

altijd 120% van de bijstandsnorm. Dit blijft zo, maar is doordat de uitvoering nu bij Stichting Leergeld en een nog te vormen Jeugd- en cultuurfonds komt te liggen geen harde eis meer.

Positieve ontwikkeling

Als Bladel Transparant zijn we daar erg positief over, omdat er nu meer naar de feitelijke
situatie van het kind kan worden gekeken. Er zijn namelijk situaties denkbaar, waarbij er
weliswaar een bruto inkomen boven de 120% van de bijstandsnorm is, maar waarbij het
netto besteedbaar inkomen geen ruimte laat voor sport en/of andere uitgaven voor het/de
kind(eren). Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezinnen die in de WSNP zitten of bijvoorbeeld
hoge uitgaven aan ziektekosten hebben. Het bereik wordt dus groter.
Een bijkomend voordeel is dat de drempel om hulp te vragen nu lager wordt. Stichting
Leergeld komt immers bij de mensen thuis en men hoeft niet naar een loket.
Clubs en verenigingen kunnen hierbij fungeren als signaleringspunt.
De privacy is wel eenpunt van discussie, maar wij gaan er vanuit dat deze bij Stichting
Leergeld goed gewaarborgd is.
Uiteraard zal er regelmatig worden geëvalueerd of deze overgang ook echt gaat brengen
wat er wordt beoogd met deze wijziging, namelijk een groter bereik van kinderen in ar-
moede.

(more…)

Read more »

Federatie kempengemeenten

 

 

Federatie kempengemeenten.

Even een beetje nuancering, dit is de reactie van het college van Bladel; Bladel Transparant staat hier 100% achter!
Uw gemeenteraad heeft kennis kunnen nemen van het artikel in het Eindhovens Dagblad van 7 september 2017 met de titel ‘Bladelse proefballon rond federatie doorgeprikt’. De stelling die in het artikel gedaan wordt, dat een federatie van Kempengemeenten volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet zou kunnen, behoeft nuancering.

Veerkrachtig Bestuur is bedoeld voor bestuurlijke vernieuwing; dat brengt logischerwijze veranderingen met zich mee. Aanpassingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen worden vaker gedaan en zullen ook in dit geval mogelijk zijn. Recentelijk heeft ook de burgemeester van Dordrecht om aanpassing van deze wet gevraagd om het Drechtstedenmodel nog beter te ondersteunen. De Wet gemeenschappelijke regelingen is ondersteunend aan de behoefte om samenwerking goed te regelen en niet bedoeld om beperkingen op te werpen. In het onderzoek dat we willen laten doen naar de mogelijkheden voor een federatie wordt vanzelfsprekend meegenomen welke aanpassingen in de wet nodig zijn.

gemeentehuis Bladel
BLADEL – Een federatie als bestuursvorm voor de Kempen zou het onderzoeken waard zijn, dacht het college van Bladel. Het wordt snel uit de droom geholpen.
ed.nl

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!